Thành lập các ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII

15:23, 16/03/2021

BHG - Ngày 11.3.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ban hành các Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các đơn vị bầu cử trong tỉnh.

Sau đây, Báo Hà Giang điện tử xin giới thiệu các quyết định thành lập các ban bầu cử:

1 - Ban bầu cử HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 1, huyện Mèo Vạc, gồm:

1.Ông Sùng Minh Sính, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, ủy viên ủy ban bầu cử tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Cao Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc: Phó Trưởng ban;

3. Ông Phàn Quẩy Vảng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mèo Vạc: ủy viên.

4. Ông Ly Mí Chả, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mèo Vạc: ủy viên;

5. Ông Phạm Văn Hợp, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tô chức Huvện ủy Mèo Vạc: ủy viên;

6.Ông Cao Văn Toản, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc: ủy viên;

7.Ông Giàng Cò Sài, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mèo Vạc: ủy viên.

8. Ông Ngô Mạnh Cường, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện Mèo Vạc: ủy viên, thư ký;

9. Ông Nguyễn Mạnh Hà, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Mèo Vạc: ủy viên;

10. Bà Thào Thu Nga, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Mèo Vạc: ủy viên;

11.Ông Trần Ngọc Thặng, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Mèo Vạc: ủy viên.

2- Ban bầu cử HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 2, huyện Đồng Văn, gồm:

1. Ông Trần Mạnh Lợi, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, ủy viên ủy ban bầu cử tỉnh: Trưởng ban;

2.Ông Dinh Chí Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn: Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Trung Kiên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đồng Văn: ủy viên;

4. Ông Nguyễn Thanh Tuân, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đồng Văn: ủy viên;

5. Ông Triệu Long Giang, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đồng Văn: ủy viên;

6.Ông Đào Tuấn Hùng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Đồng Văn: ủy viên; 

7. Ông Sùng Minh Vần, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đồng Văn: ủy viên;

8. Ông Nguyễn Văn Hùng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện Đồng Văn: ủy viên, thư ký;

9. Ông Nguyễn Văn Thơ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đồng Văn: ủy viên;

10. Ông Ly Việt Hùng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đồng Văn: ủy viên;

11. Ông Nguyễn Công Văn, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Đồng Văn: ủy viên.

3 - Ban bầu cử HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 3, huyện Yên Minh, gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Chung, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, ủy viên ủy ban bầu cử tỉnh: Trưởng ban;

2.Ông Sùng Mí Thề, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh: Phó Trưởng ban;

3.Ông Sính Phái Chơ, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh: ủy viên;

4.Ông Chảo Văn Sinh, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Minh: ủy viên;

5. Ông Nguyễn Trần Việt, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Yên Minh: ủy viên;

6. Ông Nguyễn Đức Nhất, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Minh: ủy viên;

7. Ông Lê Hoàng Giang, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện Yên Minh: ủy viên, thư ký;   

8.Ông Phan Hữu Hà, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Yên Minh: Uỷ viên;

9. Bà Phan Thị Bình, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Yên Minh: ủy viên;

10. Bà Phạm Thị Vân, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, quyền Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Yên Minh: ủy viên;

11.Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Minh: ủy viên.

4 - Ban bầu cử HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 4, huyện Quản Bạ, gồm:

1. Ông Lại Tiến Giang, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo bầu cử, ủy viên ủy ban bầu cử tỉnh: Trưởng ban;

2.Ông Hạng Dương Thành, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ: Phó Trưởng ban;

3. Ông Thẩm Hữu Thanh, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quản Bạ: ủy viên;

4.Ồng Dương Chính Phù, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quản Bạ: ủy viên;

5.Ông Phùng Trung Kiên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Quản Bạ: ủy viên;

6.Ông Giàng Xuân Thắng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Quản Bạ: ủy viên;

7. Ông Nguyễn Hữu Đông, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quản Bạ: ủy viên;

8. Ông Nguyễn Văn Lý, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Quản Bạ: ủy viên, thư ký;

9.Ông Lê Việt Nam, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quản Bạ: ủy viên;

10. Bà Lục Thị Cương, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Quản Bạ: ủy viên;

11. Bà Viên Thị Mai Lan, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quản Bạ: ủy viên.

 5 - Ban bầu cử HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 5, huyện Bắc Mê, gồm:

1. Ông Hầu Minh Lợi, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang, Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh: Trưởng ban;

2.Ông Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bắc Mê: Phó Trưởng ban;

3. Bà Củng Thị Mẩy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê: ủy viên;

4.Ông Triệu Trung Kiên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Mê: ủy viên;

5. Bà Nguyễn Thị Định, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Mê: ủy viên;

6. Ông Lù Quốc Hưng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Bắc Mê: ủy viên;

7. Ông Hoàng Văn Thành, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Mê: ủy viên;

8. Ông Nguyễn Quang Sỹ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện Bắc Mê: ủy viên, thư ký;

9. Bà Nguyễn Thị Bình, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Mê: ủy viên;

10. Bà Phạm Thị Mận, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Bắc Mê: ủy viên;

11. Bà Vàng Bảo Ngọc, Phó Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bắc Mê: ủy viên.

6 - Ban bầu cử HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hà Giang, gồm:

1. Ông Vũ Mạnh Hà, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, ủy viên ủy ban bầu cử tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Danh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang: Phó Trưởng ban;

3. Ông Lê Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang: ủy viên;

4. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Giang: ủy viên;

5.Ông Hà Minh Mần, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ thành phố Hà Giang: ủy viên;

6. Ông Dương Minh Thanh, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố Hà Giang: ủy viên; 

7. Ông Lương Thanh Hải, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang: ủy viên;

8. Bà Nguyễn Thị Hiền Lương, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Ban Tổ chức - Nội vụ thành phố Hà Giang: ủy viên, thư ký;

9. Ông Nguyễn Văn Huấn, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Hà Giang: ủy viên;

10. Ông Lê Đình Thi, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Giang: ủy viên;

11. Ông Đỗ Hùng Cường, Phó Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phổ Hà Giang: ủy viên.

 7 - Ban bầu cử HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 7, huyện Vị Xuyên, gồm:

1.Ông Trần Quang Minh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, ủy viên ủy ban bầu cử tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Hoàng Thanh Tịnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên: Phó Trưởng ban;

3.Bà Mai Thị Hạnh, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vị Xuyên: ủy viên;

4. Ông Vũ Nam Tiến, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Xuyên: ủy viên;

5. Ông Nguyễn Văn Vượng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vị Xuyên: ủy viên;

6. Ông Phạm Tiến Duật, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện Vị Xuyên: ủy viên, thư ký;

7. Ông Nguyễn Văn Đương, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Vị Xuyên: ủy viên;

8. Ông Nguyễn Tuấn Thọ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Vị Xuyên: ủy viên;

9. Bà Nguyễn Thị Ngọt, Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tô quốc huyện Vị Xuyên: ủy viên;

10.Ông Phan Ngọc Anh, Phó Trưởng Công an huyện Vị Xuyên: ủy viên;

11. Ông Đỗ Việt Dũng, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vị Xuyên: ủy viên.

 8 - Ban bầu cử HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 8, huyện Vị Xuyên, gồm:

1.Ông Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ủy viên ủy ban bầu cử tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Lý Xuân Lù, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Vị Xuyên: Phó Trưởng ban;

3.Bà Đặng Thị Phượng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên: ủy viên;

4. Ông Lục Chí Việt, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vị Xuyên: ủy viên;

5.Ông Mạc Văn Cừ, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Vị Xuyên: ủy viên;

6.Ông Trần Văn Thành, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vị Xuyên: ủy viên;

7.Bà Lê Thị Tuyết Vân, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Vị Xuyên: ủy viên;

8. Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Vị Xuyên: ủy viên;

9.Ông Trịnh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vị Xuyên: ủy viên;

10.Ông Nguyễn Thế Hạnh, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Xuyên: ủy viên;

11. Ông Lê Đình Trung, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Vị Xuyên: ủy viên, thư ký.

 9 - Ban bầu cử HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 9, huyện Bắc Quang, gồm:

1.Ông Triệu Quốc Lương, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Phùng Viết Vinh, Phó Bí thư huyện ủy Bắc Quang: Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Công Viên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang: ủy viên;

4. Ông Lục Minh Thắng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Quang: ủy viên;

5. Ông Trịnh Vũ Hùng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Quang: ủy viên;

6. Ông Vũ Văn Tú, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Bắc Quang: ủy viên, thư ký;

7. Ông Lê Mạnh Dũng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Quang: ủy viên;

8. Bà Bùi Thị Thịnh, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Bắc Quang: ủy viên;

9. Bà Quốc Thị Thanh Thảo, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bắc Quang: ủy viên;

10. Ông Vũ Hồng Vân, Phó Trưởng Công an huyện Bẳc Quang: ủy viên;

11. Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Quang: ủy viên.

10 - Ban bầu cử HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 10, huyện Bắc Quang, gồm:

1. Ông Triệu Quốc Lương, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Phùng Viết Vinh, Phó Bí thư huyện ủy Bắc Quang: Phó Trưởng ban;

3.Ông Nguyễn Công Viên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang: ủy viên;

4. Ông Lục Minh Thắng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Quang: ủy viên;

5.Ông Trịnh Vũ Hùng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Quang: ủy viên;

6.Ông Vũ Văn Tú, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Bắc Quang: ủy viên, thư ký;

7. Ông Lê Mạnh Dũng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bắc Quang: ủy viên;

8. Bà Bùi Thị Thịnh, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Bắc Quang: ủy viên;

9. Bà Quốc Thị Thanh Thảo, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bắc Quang: ủy viên;

10. Ông Vũ Hồng Vân, Phó Trưởng Công an huyện Bẳc Quang: ủy viên;

11.Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bắc Quang: ủy viên.

11 -Ban bầu cử HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 11, huyện Quang Bình, gồm:

1.Ông Phan Huy Ngọc, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, ủy viên ủy ban bầu cử tỉnh: Trưởng ban;

2.Ông Nguyễn Trung Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình: Phó Trưởng ban;

3. Ông Kim Văn Phúc, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quang Bình: ủy viên;

4. Ông Mai Thanh Bình, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quang Bình: ủy viên;

5. Ông Trần Trung Thành, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Quang Bình: ủy viên;

6.Ông Vương Đức Tho, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Quang Bình: ủy viên;

7. Ông Nguyễn Văn Quang, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quang Bình: ủy viên;

8. Ông Đỗ Diên Hiếu, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Tổ chức — Nội vụ huyện Quang Bình: ủy viên, thư ký;

9.Ông Bùi Xuân Hải, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quang Bình: ủy viên;

10. Ông Hồ Sỹ Ngật, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Quang Bình: ủy viên;

11.Ông Hoàng Thế Hanh, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quang Bình: ủy viên.

12 - Ban bầu cử HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 12, huyện Hoàng Su Phì, gồm:

1.Ông Nguyễn Chí Cường, Chánh thanh tra tỉnh, ủy viên ủy ban bầu cử tỉnh: Trưởng ban;

2.Ông Thèn Ngọc Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì: Phó Trưởng ban;

3. Ông Trần Quang Bằng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hoàng Su Phì: ủy viên;

4. Ông Vần Kim Đưởng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoàng Su Phì: ủy viên;

5. Ông Nguyễn Duy Thập, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hoàng Su Phì: ủy viên;

6.Ông Ngô Mạnh Dũng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Hoàng Su Phì: ủy viên;

7.Ông Nguyễn Thành Trung, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoàng Su Phì: ủy viên;

8. Ông Bùi Quang Sinh, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện Hoàng Su Phì: ủy viên, thư ký;

9.Ông Nguyễn Đình Vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hoàng Su Phì: Uỷ viên;

10.Bà Triệu Thị Liên, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Hoàng Su Phì: ủy viên;

11.Ông Hoàng Đăng Linh, Phó Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hoàng Su Phì: ủy viên.

13 -Ban bầu cử HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 13, huyện Xín Mần, gồm:

1.Ông Vàng Seo Cón, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử tỉnh: Trưởng ban;

2.Ông Phạm Duy Hiền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần: Phó Trưởng ban;

3.Ông Vũ Minh Hùng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Xín Mần: ủy viên;

4. Ông Nùng Văn Phong, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Xín Mần: ủy viên;

5.Ông Đinh Trọng Hùng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Xín Mần: ủy viên;

6.Ông Bùi Đình Tiến, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Xín Mần: ủy viên;

7.Ông Tràn Văn Chiến, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xín Mần: ủy viên;

8.Bà Hoàng Thị Phương, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ huyện Xín Mần: ủy viên, thư ký;

9.Bà Bùi Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Xín Mần: ủy viên;

10.Ông Giàng Xuân Hồ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Xín Mần: ủy viên;

11.Ông Thèn Văn Nghiêm, Phó Bí thu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Xín Mần: ủy viên.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập huấn nghiệp vụ tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

BHG - Sáng 25.2, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc, tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ban ngành T.Ư.

25/02/2021
Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015. Để bạn đọc có thể nắm được chi tiết các nội dung của Luật, thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2025, Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn của Luật.

 

25/02/2021
Thành lập hai Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

BHG - Ngày 11.3.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ban hành các Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 2 đơn vị bầu cử trong tỉnh.

16/03/2021
Ủy ban bầu cử tỉnh họp phiên thứ 2

BHG - Sáng 16.3, Ủy ban bầu cử (UBBC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức phiên họp thứ 2. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh...

16/03/2021