Nâng cao chất lượng phong trào học tập suốt đời

Thứ Sáu, 05/10/2018, 08:27 (GMT+7)

BHG - Trong những năm qua, tỉnh ta luôn chủ động đẩy mạnh phong trào thi đua học tập suốt đời trong cộng đồng gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-TTg, ngày 20.2.2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 200 về việc triển khai đề án trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” có nhiều bước phát triển về cả chất lượng, số lượng; nhận thức của người dân đối với việc xây dựng xã hội học tập được nâng cao.

Giờ Hóa học của học sinh Trường THCS Liên Việt, thị trấn Cốc Pài (Xín Mần).
Giờ Hóa học của học sinh Trường THCS Liên Việt, thị trấn Cốc Pài (Xín Mần).

Phong trào xây dựng gia đình học tập (GĐHT), dòng họ học tập (DHHT), cộng đồng học tập (CĐHT), đơn vị học tập (ĐVHT) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Từ năm 2015, việc tổ chức xây dựng các mô hình GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT được thực hiện thí điểm ở một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hội Khuyến học tỉnh đã chỉ đạo lựa chọn, xây dựng 447 mô hình thí điểm, gồm: 187 GĐHT, 112 DHHT, 95 CĐHT và 53 ĐVHT. Việc triển khai thực hiện các mô hình thí điểm bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, tác động sâu sắc đến nhận thức, được nhân dân hưởng ứng. Sau khi sơ kết việc thực hiện thí điểm các mô hình, năm 2016, Hội Khuyến học tỉnh tham mưu cho chính quyền các cấp, hướng dẫn kiện toàn bộ máy, tập trung phát triển các tổ chức Hội. Với phương châm, xây dựng các mô hình học tập phù hợp điều kiện KT – XH ở địa phương, đến nay, toàn tỉnh có 3.803 tổ chức Hội, Chi hội, Ban Khuyến học, 267.586 hội viên, chiếm gần 32 % dân số toàn tỉnh. Ngay từ đầu năm 2018, đã có 112.341/176.961 gia đình đăng ký GĐHT, chiếm gần 63% tổng số gia đình toàn tỉnh; 1.471/2.943 dòng họ đăng ký DHHT; 1.452/2.083 cộng đồng đăng ký CĐHT; 731/859 đơn vị đăng ký ĐVHT.  

Ông Hạng Mí De, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của phong trào học tập suốt đời, Hội đã tăng cường quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ, quy định của cấp trên đến từng cơ sở Hội; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và hội viên tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Việc kiểm tra, giám sát được Thường trực Hội thực hiện thường xuyên; công tác quản lý hội phí và các loại quỹ theo đúng quy chế, minh bạch. Quỹ Khuyến học chủ yếu được sử dụng để trao tặng, động viên học sinh nghèo vượt khó, tôn vinh các em học khá, giỏi. Đến nay, nguồn Quỹ Khuyến học trên địa bàn tỉnh đạt trên 20 tỷ đồng, chủ yếu được huy động xã hội hóa. Công tác thi đua, khen thưởng cũng được Hội thực hiện với nhiều hình thức như: Ký kết giao ước thi đua, chấm điểm, xếp loại thi đua giữa các huyện, thành phố...

Tuy nhiên, ở một số địa phương, hoạt động khuyến học trong các cơ quan, ban, ngành chưa thực sự phát huy hiệu quả; một số cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; chưa tích cực đẩy mạnh phong trào xây dựng GĐHT, DHHT, CĐHT, ĐVHT… Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường vai trò lãnh, chỉ đạo đối với công tác khuyến học, khuyến tài, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nguồn nhân lực địa phương. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Hội Khuyến học và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc xây dựng phong trào học tập suốt đời; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào học tập, rèn luyện để nâng cao kiến thức, trình độ, từ đó có động lực vươn lên, thay đổi cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng.

Bài, ảnh: Đại Tâm

.