Những điểm mới trong Luật HTX năm 2012 so với Luật HTX 2003

Thứ Sáu, 15/07/2016, 14:38 (GMT+7)

BHG – Luật HTX năm 2012 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Luật HTX năm 2012 có các điểm mới so với Luật HTX năm 2003. Sau đây Báo Hà Giang Điện tử đăng tải những điểm mới của luật HTX năm 2012.

Luật HTX năm 2012 có 9 chương và 64 điều. Trong khi Luật HTX năm 2003 có 10 chương và 52 điều;

Trong khi Luật HTX năm 2003 những thành viên đóng góp vốn trong HTX thì gọi là xã viên HTX thì Luật HTX 2012 thống nhất gọi là thành viên HTX (Điều 2, Luật HTX 2012);

Luật HTX năm 2012 cho phép khi HTX phát triển ở trình độ cao hơn thì hình thành doanh nghiệp của HTX (Điều 3); Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có thể là thành viên HTX (Điều 13, luật HTX 2012);

Theo Luật HTX năm 2012, số vốn góp của các thành viên không vượt quá 20% vốn Điều lệ của HTX trong khi đó Luật HTX năm 2003 quy định Góp vốn theo quy định của Điều lệ hợp tác xã; mức vốn góp không vượt quá 30% vốn điều lệ của hợp tác xã;

Theo Luật HTX năm 2003, người đứng đầu HTX được gọi là Chủ nhiệm HTX, theo Luật HXT năm 2012 được gọi là Giám đốc HTX hoặc Tổng giám đốc HTX.

Đối với Luật HTX năm 2012 quy định rõ về việc trích lập quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ không thấp hơn 20% trên thu nhập; trích lập quỹ dự phòng tài chính với tỷ lệ không thấp hơn 5% trên thu nhập của HTX;

Luật HTX 2003 có Chương quy định về Khen thưởng và kỷ luật, tuy nhiên Luật HTX năm 2012 đã bỏ chương nay, việc thi đua, khen thưởng được thực hiện theo Luật thi đua khen thưởng và các quy định khác của pháp luật hiện hành;

Điều quan trọng nhất của Luật HTX năm 2012 quy định rõ hơn về chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành và liên minh HTX.

LÊ LÂM (T.H)

.