123
Góp phần làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân - Báo Hà Giang điện tử

Góp phần làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân

Thứ Ba, 09/10/2018, 09:39 (GMT+7)

BHG - Trải qua gần 70 năm, ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Hà Giang không ngừng trưởng thành và phát triển. Quán triệt nhất quán tư tưởng và hành động của cán bộ ngành Kiểm tra là: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.  Các thế hệ cán bộ kiểm tra các cấp trong tỉnh được Đảng đào tạo, bồi dưỡng, bản thân thường xuyên, tự học tập, gắn kiến thức với hoạt động thực tiễn, tự giác và gương mẫu chấp hành nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai và chịu sự kiểm tra, giám sát của tổ chức và quần chúng. Năng lực công tác của đội ngũ cán bộ kiểm tra thể hiện ở chỗ luôn luôn nắm vững lý luận, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và phương pháp cơ bản tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, nắm vững Điều lệ Đảng, những quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, nắm vững nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức, chế độ làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp cũng như chức trách nhiệm vụ của mình, nắm vững mục đích, ý nghĩa, tác dụng, nội dung, công tác kiểm tra của Đảng, phương pháp, phương châm, nguyên tắc thủ tục thi hành kỷ luật trong Đảng. Nhờ có kinh nghiệm công tác, vốn hiểu việc, hiểu người đã giúp cho cán bộ kiểm tra có cách ứng xử giải quyết phù hợp góp phần đem lại hiệu quả công tác. Cán bộ kiểm tra các thế hệ luôn thể hiện có quan điểm đúng đắn và tình cảm cách mạng sâu sắc, đoàn kết là nguyên tắc hành động, là phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Luôn trung thực, khách quan, công tâm, trong sạch là đức tính cao đẹp của người cán bộ kiểm tra.

Kết quả kiểm tra, giám sát từ năm 1991 (sau khi tái thành lập tỉnh) đến nay, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã tiến hành kiểm tra được gần 4.000 lượt tổ chức, trên 9.000 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề gần 2.000 tổ chức Đảng, gần 3.000 đảng viên; xem xét thi hành kỷ luật Đảng bằng các hình thức đối với trên 100 tổ chức, gần 3.000 lượt đảng viên vi phạm. UBKT các cấp kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với trên 600 tổ chức, gần 4.000 đảng viên; kiểm tra cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với trên 2.000 tổ chức, kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với trên 300 tổ chức; xem xét thi hành kỷ luật đối với trên 1.000 đảng viên vi phạm; giám sát chuyên đề trên 1.000 tổ chức, gần 2.000 đảng viên; nhiệm vụ giải quyết đơn thư tố cáo đối với tổ chức, đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; kiểm tra việc sử dụng ngân sách Đảng; kiểm tra việc quản lý thu nộp đảng phí đều được UBKT các cấp quan tâm thực hiện nghiêm túc.

Đảng bộ tỉnh và UBKT các cấp nhận thức rõ: Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát góp phần vào việc triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước. Đồng thời triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là việc chấp hành các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện trách nhiệm nêu gương. Xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đến nay, Ban Chấp hành, BTV Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, chỉ đạo UBKT chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, kế hoạch hàng năm; ban hành quy chế làm việc của cấp ủy và UBKT các cấp, quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan trong khối Nội chính, các cơ quan có liên quan để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; cụ thể hóa các văn bản của cấp trên cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều 32. UBKT các cấp tích cực tham mưu giúp cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, trong đó nét nổi bật là chỉ đạo triển khai thực thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” gắn với thực hiện lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý; hàng năm thẩm định chương trình hành động cá nhân của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; triển khai thực hiện Bộ công cụ đánh giá, cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm; cụ thể hoá các văn bản của cấp trên để tổ chức thực hiện; xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở cấp cơ sở giai đoạn 2017-2020; xây dựng Đề án Vị trí việc làm cán bộ, công chức cơ quan; phối hợp chặt chẽ với các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy được phân công phụ trách theo dõi, giám sát thường xuyên đối với các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; đối với các Đảng bộ, chi bộ các sở, ban, ngành cấp tỉnh, sau giám sát ban hành kết luận, làm cơ sở theo dõi, giám sát và chỉ đạo, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình, đề án của Tỉnh ủy ở cơ sở. Cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp, cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến về nhận thức, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định. Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, hoàn thành kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và 2017. Ngoài các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo kế hoạch năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cấp ủy, UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch hàng năm, chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy giao có chất lượng, hiệu quả. UBKT Tỉnh ủy và một số UBKT Đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác nắm tình hình để lựa chọn đối tượng, nội dung, lĩnh vực có nhiều dư luận bức xúc, nổi cộm để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Kết quả các cuộc kiểm tra đều tăng về số cuộc và số tổ chức Đảng, đảng viên. Công tác giám sát được quan tâm thực hiện có hiệu quả hơn, một số nơi đã chủ động đổi mới phương pháp giám sát, mở rộng đối tượng giám sát cách cấp, nội dung giám sát trong việc  xây dựng, thực hiện chương trình hành động cá nhân; thực hiện Chỉ thị số 03 của BTV Tỉnh ủy về giám sát “Nói đi đôi với làm”; do vậy, công tác giám sát tăng cả về số cuộc và số tổ chức Đảng, đảng viên. Việc thi hành kỷ luật cơ bản đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đúng lỗi vi phạm. Kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các tổ chức Đảng, cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; tăng cường tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát bằng tổ chức các Hội thi về nghiệp vụ, tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại chúng qua các hội nghị của cấp ủy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ chức thực hiện.

Để đạt được kết quả trên, có thể nêu lên một số bài học kinh nghiệm đó là: Nâng cao nhận thức vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ, công tác kiểm tra, giám sát. Tham mưu của UBKT và các cơ quan giúp việc của cấp ủy, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; từng bước đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng coi trọng công tác thẩm tra, xác minh. Bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng để xác định kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm, kết hợp chặt chẽ với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương pháp lãnh đạo của Đảng; thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt phương pháp, phương hướng, phương châm công tác Đảng. Trong quá trình kiểm tra, giám sát, các cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp dựa vào tổ chức Đảng, phát huy tinh thần tự giác của đảng viên kết hợp với việc thẩm tra, xác minh để làm rõ những kết quả đạt được, những mặt hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của đối tượng được kiểm tra để đưa ra kết luận chính xác. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trình độ, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc khoa học, dân chủ, năng động sáng tạo, gắn với làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên...

LÊ QUANG MINH 

 (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh)

.