Phát huy truyền thống tự hào, bám sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ Hai, 31/07/2017, 21:49 (GMT+7)

BHG - Nhân kỷ niệm 87 năm, ngày truyền thống công tác Tư tưởng văn hóa của Đảng (1.8.1930 – 2017), phóng viên (P.V) Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí (Đ/c) Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về truyền thống và kết quả nổi bật trong công tác Tuyên giáo của tỉnh những năm qua và định hướng trong thời gian tới. 

P.V:  Xin Đ/c cho biết đôi nét về truyền thống tự hào công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Hà Giang?

Đ/c Sèn Chỉn Ly: Được thành lập vào tháng 3 năm 1947, Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Hà Giang (nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang) đến nay đã trải qua những chặng đường đầy tự hào. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Ban đã làm tốt công tác tư tưởng, vận động quần chúng ủng hộ và đi theo kháng chiến với đường lối của Đảng là thực hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài, kháng chiến trường kỳ; tuyên truyền xóa bỏ văn hóa thực dân, phong kiến, xây dựng nền văn hóa dân chủ mới theo nguyên tắc “dân tộc, khoa học và đại chúng”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công tác tuyên huấn tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ nhân dân, góp phần đẩy mạnh các phong trào lao động, sản xuất nhằm thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng là xây dựng CNXH ở miền Bắc và tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam, thống nhất đất nước. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, công tác tuyên giáo tập trung tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, quyết tâm với khẩu hiệu “một tấc không đi, một ly không dời”; góp phần tạo nên khí thế chiến đấu của quân và dân ta, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc. Tháng 10.1991, tỉnh Hà Giang được tái lập từ tỉnh Hà Tuyên. Công tác Tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn, cổ vũ nhân dân thực hiện đường lối đổi mới đất nước và nhiệm vụ tổng kết thực tiễn.

Có thể khẳng định trong quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển của đất nước, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh luôn gắn lý luận với thực tiễn, tham mưu kịp thời cho cấp ủy ban hành và đưa chủ trương, chính sách vào thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, khơi dậy được sức mạnh và sự sáng tạo của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân, làm lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển.

P.V: Những năm qua, công tác Tuyên giáo của tỉnh luôn khẳng định rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, Đ/c có thể cho biết một số kết quả nổi bật của công tác Tuyên giáo?

Đ/c Sèn Chỉn LyNhững năm qua công tác Tuyên giáo tỉnh Hà Giang đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân thể hiện rõ ở điểm chuyển tải thông tin hai chiều.

Chiều thứ nhất đó là, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. Điển hình như: Ngành Tuyên giáo của tỉnh luôn chủ động tham mưu, chỉ đạo, định hướng đẩy mạnh công tác quán triệt, học tập, thông tin, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời vận động thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tổ chức thường xuyên các hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên, lồng ghép tại các cuộc họp thôn, tổ khu phố, sinh hoạt đoàn thể; tổ chức tốt việc tuyên truyền về các sự kiện kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh...

Đặc biệt, đối với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, bức xúc, tại các hội nghị giao ban báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mời đại diện lãnh đạo (hoặc người phát ngôn của cơ quan, đơn vị) đến dự và cung cấp thông tin cho báo chí. Từ đó chỉ đạo, định hướng báo chí giúp Đảng bộ tỉnh thông tin, tuyên truyền, giải thích rõ cho đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội theo chiều hướng tích cực. Đối với những nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, của tỉnh, Ban Tuyên giáo các cấp đã đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, chủ động mời đại diện lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp thực hiện cung cấp thông tin tại hội nghị báo cáo viên, đồng thời thực hiện biên tập, biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền...

Để nâng cao nhận thức, lý luận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ 2016 đến nay, ngành Tuyên giáo đã tham mưu giúp cấp ủy ban hành kế hoạch và tổ chức trên 3.869 hội nghị với trên 290.660 lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin những vấn đề mới về lý luận chính trị luôn được quan tâm kịp thời. Đặc biệt để cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực nghiên cứu các nội dung nghị quyết của Đảng, năm 2016 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công Cuộc thi viết “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020”. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở và công tác nghiên cứu lịch sử Đảng bộ tỉnh tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Về công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành và thực hiện Nghị quyết số 02 -NQ/TU, ngày 6.1.2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về đưa kỹ năng sống và văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào giảng dạy trong các trường học; tích cực, kịp thời tham mưu cho cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 2.2.2015 của BTV Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, trong đó điểm nổi bật là đã chỉ đạo hoạt động và phát huy tốt vai trò của Hội Nghệ nhân dân gian góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và trong sinh hoạt đời sống hàng ngày của nhân dân các dân tộc.  Phát huy tốt vai trò của Tổ tư vấn sưu tầm, đề xuất phát triển các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang.

Chiều thứ 2, công tác Tuyên giáo nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đến với Đảng để từ đó Đảng bộ tỉnh có những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa mục tiêu vì nhân dân.

Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18.8.2014 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa XI) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động đề xuất, tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 17.3.2016 về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội tỉnh Hà Giang trong giai đoạn hiện nay”. Đến nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hầu hết các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đều thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, hoạt động của đội ngũ này đã dần đi vào nề nếp, chất lượng hoạt động dần được nâng cao hơn. Bên cạnh đó, công tác phối hợp nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội của nhân dân giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp cũng được quan tâm; các cơ quan báo chí tỉnh đã đẩy mạnh nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thông qua các phóng sự, chuyên mục “Ý kiến cử tri”, “Ý kiến người dân”... Do đó giúp các cấp ủy, chính quyền có được những thông tin tham khảo trong quá trình xây dựng, soạn thảo, ban hành, điều chỉnh, bổ sung, triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kịp thời xử lý những vấn đề “nổi cộm”, ổn định về tư tưởng trong quần chúng nhân dân, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

P.V: Trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của cả nước nói chung, Hà Giang nói riêng luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Vậy ngành Tuyên giáo có những định hướng gì để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới?

Đ/c Sèn Chỉn Ly:

Đáp ứng tình hình thực tiễn hiện nay, để thực hiện tốt việc phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch, phản động, trước hết ngành Tuyên giáo phải nâng cao được chất lượng cán bộ làm tuyên giáo, mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương, tham mưu trúng, là tấm gương “nói đi đôi với làm” và phải “nói hay, viết đúng”, thực hiện công việc hiệu quả.

Đối với công tác tuyên truyền phải được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời, hiệu quả với phương châm “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền, cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ, để từ đó trang bị cho mọi tầng lớp nhân dân bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng tự đề kháng trước các thông tin, quan điểm sai trái. Bên cạnh đó, tuyên truyền, phân tích cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức được rõ các biểu hiện của “âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, để từ đó không tin, không nghe, không làm theo các luận điệu mà các thế lực thù địch, phản động xúi dục, lôi kéo.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn Đ/c Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy!

 

 
.