Công điện về việc tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán vụ Xuân năm 2016

Thứ Sáu, 11/03/2016, 14:56 (GMT+7)

BHG- Ngày 11.3, Báo Hà Giang nhận được công văn số 536/CĐ-CTUBND, ngày 10.3.2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang về việc tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc, thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán vụ Xuân năm 2016. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung công văn này.

 

.