Hội nghị đánh giá tình hình triển khai luật quản lý, sử dụng tài sản công

Thứ Năm, 16/05/2019, 16:07 (GMT+7)

BHG - Ngày 16.5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố nhằm đánh giá việc triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công và tình hình thực hiện Nghị định số 167 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản. Hội nghị do đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì. Tại điểm cầu Hà Giang có lãnh đạo Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng và một số ngành liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Giang.

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai, phổ biến, tập huấn các nội dung mới của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện việc cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công theo quy định. Đối với Nghị quyết số 167 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản, qua 1 năm triển khai, ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp cũng như các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trực tiếp sử dụng nhà, đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê đã có những chuyển biến rõ nét; trình tự, thủ tục thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã đảm bảo tính công khai, minh bạch, rõ ràng góp phần cải cách thủ tục hành chính; nguyên tắc và hình thức xử lý nhà, đất quy định tại Nghị định số 167 đã đảm bảo bao quát, điều chỉnh phù hợp các tình huống phát sinh trên thực tế, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường...

Tại tỉnh Hà Giang, triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Sở Tài chính đã tham mưu trình UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến đăng tải Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các phương tiện đại chúng; ban hành quy định phân cấp về quản lý, sử dụng tài sản công và các tiêu chuẩn, định mức tài sản chuyên dùng. Chủ động rà soát, sắp xếp lại tài sản công tại đơn vị đảm bảo đúng mục đích, tiêu chuẩn định mức. Tỉnh cũng đang tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục rà soát lại các cơ sở nhà, đất để thực hiện xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định.

Tại Hội nghị, Thứ Trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà yêu cầu các Bộ, ngành và các địa phương tiếp tục tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do bộ, cơ quan Trung ương, địa phương ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công. Chỉ đạo xây dựng, ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng để làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Cùng với đó tiếp tục thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công và nâng cấp cơ sở dữ liệu Quốc gia về tài sản công để quản lý tất cả các tài sản công được quy định tại Luật. Các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thi hành luật khi gặp những khó khăn, vướng mắc cần có văn bản trình Bộ Tài chính để kịp thời tháo gỡ nhằm thực hiện hiệu quả việc triển khai luật, đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý, sử lý tài sản công…

Tin, ảnh: An Dương

.