Hội thảo góp ý hoàn thiện Kế hoạch của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42

Thứ Sáu, 05/02/2021, 12:03 (GMT+7)

BHG - Thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai Chương trình của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sáng 5.2, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 42. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành và hội thành viên.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.
Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội thảo.

Kế hoạch của UBND tỉnh nhằm cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả Chương trình của BTV Tỉnh ủy hướng đến năm 2030 xây dựng Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, phát huy sáng tạo của đội ngũ trí thức KHCN. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành liên quan trong triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp: Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong Chương trình của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42. Thành lập Đảng đoàn và xây dựng quy chế hoạt động đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thườngxuyên của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh. Thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tổ chức hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; xác lập cơ chế đảm bảo kinh phí và các điều kiện hoạt động. Kiện toàn tổ chức, bộ máy Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập một số Hội chuyên ngành. Duy trì và thực hiện có hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội; đổi mới tổ chức các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng trên địa bàn tỉnh…

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia tư vấn tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42. Trên cơ sở đó, Liên hiệp các Hội KH&KT đã tiếp thu các ý kiến, sớm chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

.