Truyền thống của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang

Thứ Tư, 24/08/2016, 08:44 (GMT+7)

e- Nhiệm kỳ 2010 – 2015 (Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Hà Giang), đạt được một số thành tựu quan trọng:

Năm 2016 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Với không khí phấn khởi từ thành công Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XII của Đảng (nhiệm kỳ 2015-2020). Trong 6 tháng đầu năm 2016, dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể: Tổ chức thành công các sự kiện chính trị, các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và của tỉnh diễn ra trong 6 tháng đầu năm; đảm bảo cho mọi nhà đều có Tết, an toàn, vui tươi và tiết kiệm trong dịp Tết Cổ truyền dân tộc Xuân Bính Thân; kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2016)... Đặc biệt đã tổ chức thành công tốt đẹp Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, đảm bảo an toàn, đúng đủ thành phần về cơ cấu, số lượng đại biểu...và có số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao đạt 99,91%; Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt, đưa Trung tâm hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động; tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp, tác phong, lề lối làm việc, sâu sát và quyết liệt đến cơ sở; tích cực triển khai các chủ trương, kết luận của Ban Bí thư và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm; đoàn kết trong Đảng được tăng cường; mối quan hệ giữa các cấp ủy, tổ chức Đảng với chính quyền và nhân dân ngày càng chặt chẽ; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại được đặc biệt quan tâm làm tốt và có nhiều tín hiệu tích cực; Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội tăng khá so với cùng kỳ năm 2015. Tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt khá trên 5,9%, diện tích gieo trồng các loại cây vụ Xuân tăng 191ha, trồng mới 674,8 ha cây dược liệu, trồng rừng mới 304 ha, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,7%, tổng giá trị sản xuất xây dựng tăng 7,01%, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ xã hội tăng 11,3%, doanh thu từ hoạt động vận tải tăng 2,59%, lượng khách du lịch đến Hà Giang tăng 13%, vốn đầu tư phát triển tăng 7,25%; tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng tại địa phương tăng 18%; tổng dư nợ tăng 18%...

Qua 125 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển; từ một tỉnh nghèo nàn, lạc hậu nơi rừng thiêng nước độc, dân cư thưa thớt, đến nay, tỉnh Hà Giang đã có bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu to lớn trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội. Tỉnh có 10 huyện và 1 thành phố trực thuộc tỉnh, có 13 thị trấn và hàng chục thị tứ đang phát triển. Toàn tỉnh có 195 xã, phường, thị trấn với hơn 806.702 dân (niên giám thống kê 2015), gồm 19 dân tộc cùng sinh sống. Đảng bộ tỉnh Hà Giang không ngừng lớn mạnh, từ 5 đảng viên khi Đảng bộ mới thành lập (ngày 25.12.1945) đến nay (tháng 6.2016) toàn Đảng bộ đã có trên 60 nghìn đảng viên và  917 tổ chức cơ sở Đảng. 100% thôn bản đều có đảng viên và có chi bộ Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo của đảng toàn diện và tuyệt đối.

Toàn Đảng, toàn quân, và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vô cùng tự hào về những thành tựu đã đạt được, càng tự hào về truyền thống vẻ vang của nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang trong suốt chặng đường hơn một thế kỷ qua; nhất là từ khi có đảng đến nay. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang vẫn một lòng trung thành với Tổ quốc Việt Nam, dũng cảm, kiên cường, đoàn kết, sáng tạo, vừa chiến đấu, vừa xây dựng phát triển quê hương. Thực tiễn đấu tranh, xây dựng và trưởng thành, trải qua bao khó khăn để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay; nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đã viết nên những trang sử oanh liệt và đã rút ra những bài học quý giá để vững bước đi lên trong thế kỷ XXI đó là: 1- Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, yêu quê hương tha thiết, bám trụ kiên cường, giữ vững biên cương, trung thành với Tổ quốc Việt Nam của nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

2- Phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá và lòng tự hào dân tộc là động lực tạo nên sức mạnh để chiến thắng thù trong, giặc ngoài, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống mới tươi đẹp, bền vững hơn.

3- Phát huy truyền thống lao động cần cù và sáng tạo, dũng cảm vượt khó đi lên, giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quê hương.

4- Trong quá trình dựng nước và giữ nước, xây dựng và phát triển, Hà Giang luôn là một bộ phận không thể tách rời của cả nước và luôn luôn được cả nước giúp đỡ, tạo điều kiện để Hà Giang hoàn thành sứ mệnh lịch sử là “Phên dậu” của Tổ quốc.

5- Một lòng trung thành với Đảng, xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân – nguồn gốc của sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi.

(Theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.