Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015-2020 trên các lĩnh vực cụ thể

Lĩnh vực kinh tế

Thứ Bảy, 27/08/2016, 08:36 (GMT+7)

- Tăng cường công tác quản lý, khai thác, phát triển nguồn thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, gắn với nuôi dưỡng nguồn thu.

- Xây dựng cơ chế, chính sách tạo lập môi trường thuận lợi thu hút, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công (tài nguyên, đất đai,...).

- Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm nâng cao hiệu quả bố trí, sử dụng ngân sách, chống thất thoát, lãng phí và đảm bảo theo Luật. Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý ngân sách, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị dự toán ngân sách... - Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng hệ thống tín dụng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp và hộ dân tiếp cận vay vốn thuận lợi. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách điều hành tiền tệ của Nhà nước, thực hiện

Chương trình “kết nối doanh nghiệp - ngân hàng”...

8- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường

- Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ, đẩy mạnh việc chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; chú trọng công nghệ có quy mô phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh cho sản xuất, chế biến nhằm nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm.

- Chú trọng nghiên cứu và giải quyết những nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết nhằm cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ cho việc xây dựng và xác định các chủ trương, chính sách trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường chất lượng các hoạt động đánh giá, nghiệm thu chuyển giao các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học...

 - Quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là các tài nguyên không tái tạo...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội về bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

- Áp dụng các công nghệ xử lý chất thải, nước thải, tái chế chất thải theo công nghệ hiện đại. Phấn đấu đến năm 2020, đảm bảo thu gom chất thải rắn ở khu vực đô thị đạt 98%, xử lý chất thải y tế đạt 100%; 100% cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải.

9- Phát triển mạnh vùng động lực

 Tập trung xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư phát triển các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình, Bắc Mê và thành phố Hà Giang thực sự trở thành vùng động lực của tỉnh; hằng năm ưu tiên cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư để phát triển vùng động lực tạo đầu kéo cho kinh tế của tỉnh. 10- Xây dựng tiêu chí phấn đấu

Để Hà Giang thoát khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn, kém phát triển..., cần thiết phải xây dựng Bộ tiêu chí phấn đấu làm cơ sở lý luận phục vụ cho quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững trong nhiệm kỳ 2015-2020.

                    (Còn nữa)

(Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.