Tăng cường khối đại đoàn kết, xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, 28/08/2020, 11:07 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ; tập trung xác định khâu đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đông đảo cán bộ, giáo viên và bà con nhân dân tham gia mở đường
Đông đảo cán bộ, giáo viên và bà con nhân dân tham gia mở đường "Đại đoàn kết". ảnh: Tư Liệu

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện của BTV Tỉnh ủy, các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc đã chủ động ban hành văn bản lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện ở cấp mình và cấp cơ sở đảm bảo kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tổ chức triển khai cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập chuyên đề với nhiều hình thức linh hoạt và phổ biến trong quần chúng nhân dân.

Việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng đã lựa chọn những công việc, nội dung mang tính đột phá đưa vào kế hoạch triển khai thực hiện; phân công nhiệm vụ, xác định thời gian giải quyết những hạn chế, yếu kém. Kế hoạch được thảo luận, thống nhất và công khai để tập thể cán bộ, đảng viên giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Đối với cá nhân, việc triển khai xây dựng chương trình hành động đã được thực hiện 100% trong quý I.2020. Cán bộ, đảng viên đã lựa chọn những nội dung cụ thể, đăng ký thời gian thực hiện, đề ra phương hướng phấn đấu và giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Các cấp ủy đã triển khai thực hiện nghiêm việc gắn kết nội dung Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Trong đó, chú trọng phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình gắn với phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh tại các buổi sinh hoạt định kỳ của từng chi bộ, đảng bộ, sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì, cho biết: Về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020, BTV Huyện ủy đặc biệt đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt việc tiếp công dân, đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời phản ánh của nhân dân. 6 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tổ chức được gần 100 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đó, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh từ cơ sở; tác động tích cực đến việc nêu gương, đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã xác định những nội dung đột phá gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung vào 3 nội dung chính: Cải cách thủ tục hành chính (TTHC); đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đột phá trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Trên lĩnh vực cải cách TTHC, trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành 27 quyết định công bố danh mục TTHC, 612 TTHC được rút ngắn trên 30% thời gian giải quyết so với quy định. Xây dựng 442 quy trình liên thông giữa các cơ quan tham gia giải quyết TTHC. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC. Việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được thực hiện theo Nghị quyết của T.Ư và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Đến nay, đã hoàn thành việc sáp nhập 2 xã của huyện Hoàng Su Phì, 2 xã thuộc huyện Xín Mần, hợp nhất 8 Chi cục Thuế cấp huyện, thực hiện tinh giản biên chế ở các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Đột phá trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân cũng được các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh, chỉ đạo bằng những chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể. Trong đó chú trọng cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập cho nhân dân, nhất là các hộ nghèo, đối tượng chính sách. Thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo và các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo bằng nguồn vốn xã hội hóa đã phát huy hiệu quả tích cực. Tính đến hết tháng 7, đã có 3.214 hộ triển khai xây dựng nhà ở, trong đó có 2.695 ngôi nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Với việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch học tập và làm theo cụ thể, trong đó mỗi cấp ủy xác định rõ nội dung đột phá đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.