Bắc Mê vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác vào thực tiễn

Thứ Sáu, 19/06/2020, 09:23 (GMT+7)

BHG - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”, được huyện Bắc Mê xem là một trong những nội dung quan trọng hướng đến Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X.

Cán bộ, đảng viên xã Yên Định giúp người dân thôn Ngàm Pai xây chuồng chăn nuôi gia súc.
Cán bộ, đảng viên xã Yên Định giúp người dân thôn Ngàm Pai xây chuồng chăn nuôi gia súc.

Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Huyện ủy Bắc Mê tổ chức được hơn 40.000 hội nghị phổ biến, quán triệt tới các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đạt trên 90% về chủ đề và nội dung của chỉ thị; việc nghiên cứu học tập Chỉ thị số 05 và chuyên đề các năm được tiến hành trong cả năm, đổi mới theo hướng lồng ghép, trực tuyến... Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị giúp các hoạt động của Đảng bộ đi vào nề nếp, trở thành ý thức tự giác, thiết thực; 100% các chi, đảng bộ đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác trọng tâm năm.

Để phát huy và thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020, huyện Bắc Mê đã đưa ra các kế hoạch và giao nhiệm cụ thể: Chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức nghiên cứu, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; lồng ghép trong chương trình trọng tâm, chương trình hành động cá nhân gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; xác định rõ các vấn đề hạn chế, tồn tại có liên quan tới vấn đề tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; các chi, đảng bộ lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những nội dung đột phá liên quan tới nội dung chuyên đề năm 2020 để tập trung giải quyết; phát động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, mỗi cán bộ, cá nhân xây dựng hành động trọng tâm năm 2020.

Là địa phương có nhiều thành tích và cách làm hay trong việc vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn; đồng chí Nông Trọng Huấn, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Phú, cho biết: “Chỉ thị 05 của bộ Chính trị được Đảng bộ thị trấn xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và đảng viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Để có được những kết quả đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành các kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện các chuyên đề hằng năm và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai; công tác tuyên truyền được Đảng ủy triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đặc biệt sử dụng việc cổ động trực quan trong tuyên truyền,... qua đó, đã tạo chuyển biến và giúp thị trấn thu được kết quả trên nhiều mặt KT – XH”.

Được xem là một chủ đề rộng và có tầm bao quát lớn; nhằm thực hiện tốt chủ đề năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định 4 nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt: Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện chương trình trọng tâm; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tích cực kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc nâng cao chất lượng hoạt động cấp cơ sở, nâng cao kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy chế dân chủ, công tác hòa giải cơ sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm và phong trào mỗi tuần một việc trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bài, ảnh:  HOÀNG YẾN

.