Ưu tiên giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển

Thứ Năm, 31/08/2017, 08:02 (GMT+7)

BHG - Việc cử con em đồng bào các dân tộc thiểu số đi học theo hệ cử tuyển là chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Chính phủ nhằm đào tạo cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực đáp ứng nhiệm vụ công tác trong tình hình mới ở các xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, khi việc đào tạo không gắn với vị trí việc làm, “cung vượt quá cầu”  đã tạo ra “bài toán” khó cho các địa phương trong bố trí, sắp xếp việc làm cho sinh viên hệ cử tuyển sau tốt nghiệp, gây lãng phí rất lớn cả về ngân sách nhà nước và thời gian, công sức của chính các em.

Tính đến hết tháng 6.2017, số sinh viên được cử đi học theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp thuộc chỉ tiêu của các huyện, ngành nhưng chưa có việc làm trên địa bàn tỉnh ta là 152 người, trong đó Sở Y tế 5 người, các huyện 147 người.

Được biết, trước năm 2015, việc cử tuyển học sinh người dân tộc thiểu số đi học các trường cao đẳng, đại học không theo quy hoạch nguồn nhân lực và đề án vị trí việc làm; UBND một số huyện chưa thực sự chủ động trong việc bố trí, phân công công tác hoặc xét tuyển đối với những sinh viên tốt nghiệp cử tuyển. Từ năm 2015, thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17.4.2017 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từ tháng 2.2017, Sở Y tế và các huyện đã thực hiện chủ trương của tỉnh về tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức để triển khai thực hiện Đề án thi tuyển theo Kết luận số 103-KL/TU ngày 03.01.2017 của Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ. Vì vậy hiện nay khi học sinh cử tuyển được đào tạo xong trở về không được bố trí việc làm, hoặc bố trí, sắp xếp việc làm không đúng với chuyên ngành đào tạo.

Trao đổi về giải pháp sắp xếp, bố trí việc làm cho sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp, Giám đốc Sở Nội vụ Bùi Văn Tuân cho biết: UBND tỉnh rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc bố trí, sắp xếp việc làm cho sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát lại biên chế, chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao, đồng thời đánh giá, xem xét lại các trường hợp do đơn vị đang hợp đồng làm chuyên môn, hợp đồng vượt chỉ tiêu được giao và báo cáo rõ thực trạng, đề xuất giải pháp cụ thể giải quyết số người đang hợp đồng; rà soát, xem xét số lượng cán bộ chuyên trách và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố để có phương án bố trí, sắp xếp ưu tiên đối với sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp theo quy định. Ngày 12.4.2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 104/KH-UBND về việc đào tạo theo chế độ cử tuyển giai đoạn 2017 – 2020, trong đó yêu cầu các địa phương đảm bảo xét tuyển đúng mục đích, đối tượng và tiêu chuẩn; tổ chức xét tuyển công khai, minh bạch, công bằng; cơ quan cử người đi học theo chế độ cử tuyển có trách nhiệm tiếp nhận, xét tuyển vào vị trí việc làm cho người được cử đi học sau khi tốt nghiệp.

Ngày 07.4.2017, BTV Tỉnh ủy ban hành Đề án số 07-ĐA/TU về Đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017-2020. Trên cơ sở đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Tờ trình về việc đề nghị cho chủ trương tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trong các trường hợp đặc biệt; trong đó ưu tiên sinh viên cử tuyển của tỉnh đã tốt nghiệp ra trường. Sở Y tế đã đưa danh sách 5 sinh viên được cử đi học theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp vào Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 của ngành và sẽ tổ chức tuyển dụng theo kế hoạch chung của tỉnh. Đối với 147 sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp nhưng chưa có việc làm thuộc chỉ tiêu của các huyện thì căn cứ trên cơ sở biên chế, chỉ tiêu số lượng người làm việc chưa sử dụng của các huyện, thành phố, tỉnh sẽ tổ chức tuyển dụng theo Kế hoạch. UBND các huyện chỉ được tiếp tục tuyển dụng đối tượng khác khi đã đảm bảo bố trí hết số sinh viên được cử đi học theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp thuộc chỉ tiêu của huyện.

Bên cạnh đó, hiện nay tỉnh ta đang có nhiều chính sách khuyến khích chương trình khởi nghiệp, các huyện đều tổ chức hội chợ, giới thiệu việc làm, những sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp, với trình độ, năng lực mình đều có thể tìm cho mình con đường khởi nghiệp riêng để trưởng thành, bởi thực tế, có nhiều sinh viên hệ chính quy sau tốt nghiệp đại học đã khởi nghiệp thành công.

Giai đoạn 2017 – 2020, căn cứ nhu cầu vị trí việc làm và đăng ký của các huyện và các sở, ngành, UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu cử tuyển là 26 người. Kiên quyết không đưa vào kế hoạch cử tuyển đối với các huyện không có kế hoạch và không thực hiện xét tuyển vào vị trí việc làm đối với số sinh viên được cử đi học theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp thuộc chỉ tiêu của huyện.

Như vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt này, sinh viên cử tuyển sau tốt nghiệp sẽ có nhiều hy vọng, cơ hội việc làm để cống hiến và góp phần vào sự phát triển KT – XH của địa phương.

Biện Luân

.