Cục Thuế tăng cường luân phiên, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác

Thứ Bảy, 24/06/2017, 09:19 (GMT+7)

BHG - Để các chính sách quản lý của Nhà nước, đặc biệt là chính sách quản lý thuế được thực thi đồng bộ, ngoài các yếu tố tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng thì đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) thuế là lực lượng nòng cốt để thực hiện chính sách, pháp luật thuế. Làm được việc trên thì mỗi CBCC thuế phải nắm vững các chính sách, nghiệp vụ, đồng thời phải làm tròn trách nhiệm và thành thục nghiệp vụ quản lý thuế, linh hoạt, chủ động trong thực thi nhiệm vụ.

Luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ là một chủ trương rất quan trọng trong công tác cán bộ của ngành Thuế nói chung và Cục Thuế Hà Giang nói riêng, nhằm thực hiện chủ trương đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ CBCC; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, có triển vọng, cán bộ quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn tạo nguồn cán bộ lâu dài cho ngành; tăng cường cán bộ cho các lĩnh vực và địa bàn cần thiết.

JPG_1408.JPG
Cục trưởng Cục Thuế Nguyễn Đình Thi trao Quyết định cho cán bộ luân chuyển đợt I năm 2017. Ảnh: Phùng Văn Chính

Mục đích của công tác luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi công tác đối với CBCC là để đào tạo, rèn luyện thử thách cán bộ; để phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm, tồn tại nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao; xác định được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2017, Cục Thuế tỉnh luôn làm tốt công tác luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ thu NSNN chung của toàn ngành, số thu năm sau luôn cao hơn năm trước. 

Năm 2017, Cục Thuế ban hành Kế hoạch số 32/KH-CT ngày 23.02.2017 về luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trong năm 2017, đồng thời hướng dẫn các phòng, Chi cục Thuế các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trong năm 2017 cho đối tượng là lãnh đạo các phòng, cán bộ thuộc diện quy hoạch; đối với cán bộ không thuộc hai đối tượng trên ở tất cả các đơn vị được điều động theo yêu cầu nhiệm vụ công tác căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị; số lượng công chức luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tối thiểu đạt 20% số công chức của từng đơn vị; thời gian tổ chức thực hiện từ quý I đến quý IV năm 2017. Việc luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các đơn vị đảm bảo đúng đối tượng theo quy định; công chức thuộc diện luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đều có ý thức chấp hành nghiêm túc sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác; tạo điều kiện để công chức tiếp cận kịp thời điều kiện làm việc, nhằm giúp công chức rèn luyện, thử thách, trưởng thành và phát triển toàn diện hơn. Tạo điều kiện để cấp quản lý cán bộ đánh giá, quy hoạch cán bộ sát hơn, góp phần khắc phục tình trạng chây ỳ, cục bộ và hạn chế tiêu cực trong thực thị nhiệm vụ.

Từ khi triển khai đến nay đã đạt được những kết quả, đó là:

Cùng với công tác bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại, Cục Thuế đã thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, luân phiên công việc, bố trí sử dụng cán bộ vào các vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn, khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao, lấy hiệu quả công việc là trọng tâm. Việc sắp xếp, điều động nhân sự, Ban lãnh đạo Cục cùng lãnh đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể bàn bạc thống nhất, với tinh thần công tâm, khách quan đã tạo nên không khí phấn khởi, động viên được cán bộ an tâm công tác, kết quả thực hiện đến nay: luân chuyển 18 CBCC, trong đó: Lãnh đạo phòng 4, lãnh đạo Chi cục 2, lãnh đạo đội 12; luân phiên 7 CBCC, trong đó: Lãnh đạo phòng 1, lãnh đạo đội 6; điều động 5 CBCC, trong đó: Lãnh đạo đội 2, công chức 3; chuyển đổi vị trí công tác 21 CBCC; bổ nhiệm mới 25 CBCC, trong đó: Lãnh đạo phòng 5, lãnh đạo Chi cục 2, lãnh đạo đội 18; bổ nhiệm lại 9 CBCC. Trong đó lãnh đạo phòng 5, lãnh đạo đội 4.

Đội ngũ CBCC được luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đến nay đã phát huy tốt năng lực lãnh đạo quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở các vị trí mới được đảm nhận, qua thực tiễn đã từng bước trưởng thành, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo điều hành công việc được nâng lên, đồng thời giúp cho ngành nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng và bố trí phân công công tác đối với công chức. Từ đó phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tham nhũng, cửa quyền, sách nhiễu; đồng thời tạo cho công chức thích ứng với nhiều loại công việc, nhiều đối tượng quản lý, nhằm đào tạo công chức từng bước nắm bắt toàn diện các mảng công việc thuộc chức năng của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ chung của toàn ngành.

Nhờ sự cố gắng nỗ lực đó mà công tác luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác ở Cục Thuế Hà Giang đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN được Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế và HĐND -UBND tỉnh giao hàng năm. 

Nguyễn Hồng An(Phòng TCCB Cục Thuế)

.