123
Đổi mới công tác vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ - Báo Hà Giang điện tử

Đổi mới công tác vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thứ Năm, 01/03/2018, 16:49 (GMT+7)

BHG - Trong năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang đã tập trung lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, nhất là công tác vận động quần chúng (VĐQC) trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia. Trên cơ sở đó, các Đồn Biên phòng đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các ngành chức năng tuyên truyền cho nhân dân nắm vững và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; các chương trình, dự án phát triển KT-XH của địa phương; các văn bản pháp lý về biên giới, lãnh thổ với nước láng giềng. Công tác tuyên truyền đối ngoại được đẩy mạnh với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, như tổ chức và tham mưu tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa nhân dân, chính quyền và BĐBP với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn. Phong trào kết nghĩa “cụm dân cư” và kết nghĩa xã - trấn hai bên biên giới được triển khai sâu rộng, đến nay đã có 4 cặp thôn, bản ký kết nghĩa; 33/34 xã, thị trấn biên giới của tỉnh kết nghĩa với hương, trấn biên giới của phía đối diện; 12/12 Đồn Biên phòng ký kết nghĩa “Chung tay xây dựng đồn – trạm hữu nghị, biên giới bình yên”. “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia” và “Ngày Biên phòng toàn dân” được tổ chức sâu rộng, thu hút ngày càng đông đảo nhân dân tham gia, với nhiều hoạt động thiết thực, đạt nhiều kết quả tích cực. BĐBP tỉnh đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng khu vực biên giới; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn, bổ sung đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực để xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường xã, đảng viên các Đồn Biên phòng tham gia dự sinh hoạt chi bộ thôn, bản; tích cực, chủ động tham gia các chương trình phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với xây dựng Nông thôn mới, (hiện lực lượng BĐBP Hà Giang đã triển khai giúp đỡ 133 hộ/19 xã biên giới thoát nghèo; nhận đỡ đầu 153 cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng...).

Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới trong thời gian tới đang đặt ra những vấn đề mới. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng BĐBP Hà Giang cần tiếp tục nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó phải thường xuyên làm tốt công tác VĐQC, cụ thể:

-  Tập trung làm tốt việc giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới. Từng cán bộ, chiến sỹ BĐBP luôn nhận thức rõ nhiệm vụ mà Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VII) “Về xây dựng BĐBP trong tình hình mới”.

- Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ BĐBP tăng cường xã và đảng viên các Đồn Biên phòng tham gia dự sinh hoạt chi bộ thôn, bản trong việc tham mưu cho địa phương xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển KT - XH, xóa đói, giảm nghèo; thường xuyên nắm chắc tình hình, nắm vững dư luận trong nhân dân, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh ngay từ đầu, không để lan rộng, kéo dài.

-  Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới”. Tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các chủ trương, biện pháp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Quốc gia, thực hiện các mặt công tác của BĐBP, trọng tâm là tăng cường công tác VĐQC….

- Tăng cường hiệu quả việc phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng đứng chân trên địa bàn, cơ quan quân sự các cấp, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác VĐQC. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, các đơn vị, các lực lượng đứng chân trên địa bàn với các Đồn Biên phòng trong công tác VĐQC, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh.

- Tham mưu, phối hợp với địa phương đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án phát triển KT-XH, góp phần giúp đỡ nhân dân phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Quan tâm lãnh đạo làm tốt công tác đối ngoại Biên phòng, ngoại giao nhân dân, thực hiện tốt nội dung chương trình kết nghĩa đồn – trạm, cụm dân cư và xã – trấn hai bên biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển.

Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác VĐQC, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần chủ động, sáng tạo những biện pháp, cách làm phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị, địa bàn; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong đơn vị, quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, năng lực VĐQC, thực hiện tốt phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Đại tá Lưu Đức Hùng

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

.