Hà Giang

Củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng thông qua công tác dân vận

08:58, 18/02/2021

BHG - Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, với việc quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 25-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, công tác dân vận của hệ thống chính trị được tăng cường, đổi mới, gắn với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Người dân xã Sủng Máng (Mèo Vạc) phát triển nghề may, tạo thu nhập ổn định.
Người dân xã Sủng Máng (Mèo Vạc) phát triển nghề may, tạo thu nhập ổn định.

Có thể nhận thấy trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được nâng cao; quan tâm phát huy quyền làm chủ và lợi ích thiết thực của nhân dân; công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có nhiều đổi mới và hiệu quả hơn. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung hoạt động hướng mạnh về cơ sở, làm nòng cốt trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận được quan tâm. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã đóng góp vào hoàn thành các mục tiêu phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. 

Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Những kết quả đó khẳng định việc tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân vận đã tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về vai trò của công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh cũng như thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, việc cụ thể hóa công tác dân vận theo chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tế từng địa bàn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh chưa có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của một số cấp ủy, chính quyền địa phương nên hiệu quả chưa cao. Công tác dân vận của hệ thống chính trị còn thiếu đồng bộ; một số nơi chưa thực hiện nghiêm quy chế công tác dân vận của Đảng; công tác phối hợp chưa thường xuyên, chặt chẽ, chưa phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị làm công tác dân vận. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chưa đi vào chiều sâu. Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những chính sách liên quan trực tiếp đến lợi ích thiết thực cũng như thực hiện quyền làm chủ trong khuôn khổ pháp luật của nhân dân còn hạn chế…

Theo chia sẻ của Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Mèo Vạc, Vàng Thị Và: Những hạn chế đó đang là rào cản không nhỏ trong công tác dân vận. Ngoài việc kìm hãm phát triển KT – XH còn tác động đến tư tưởng, nhận thức và làm giảm sút lòng tin của một bộ phận nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cũng như uy tín của tổ chức, cá nhân; một số hạn chế kéo dài đã tạo nên dư luận không tốt trong xã hội, phải mất thời gian, tốn công sức để xử lý. Ngoài những nguyên nhân trên thì nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở còn hạn chế; tính gương mẫu, vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên chưa được phát huy; một số chương trình, dự án chưa mang lại hiệu quả, gây lãng phí làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận, nhất là ở cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra…

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tỉnh tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy, hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, sâu sát địa bàn; nắm chắc thuận lợi, khó khăn, tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc của người dân. Mặt khác, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; lắng nghe những đề xuất, kiến nghị về đổi mới nội dung phương thức hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân giám sát hoạt động của chính quyền. Duy trì thường xuyên việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân để lắng nghe, giải quyết ngay những vấn đề bức xúc của người dân; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các lực lượng vũ trang phối hợp, bám sát địa bàn, giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở. Kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác dân vận; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”, gắn với “Học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, đúng đắn vai trò, ý nghĩa về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…

Dưới sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng bộ tỉnh, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kế thừa những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, tin tưởng công tác dân vận thời gian tới sẽ đạt được kết quả thiết thực, tạo tiền đề quan trọng để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng. 

Bài, ảnh: HẢI ĐĂNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Chi bộ tốt, dân ấm no" - Kỳ cuối: Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược đủ phẩm chất, năng lực

BHG - Từ thực tiễn, bài học kinh nghiệm sau 2 năm thực hiện chuyển sinh hoạt đảng viên là CBCC cấp xã, Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH T.Ư về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu hiện nay, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh.

 

31/12/2020
Đảng bộ huyện Bắc Mê tạo niềm tin nhiệm kỳ mới

BHG - Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các cấp ủy huyện Bắc Mê đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tiến hành đại hội đúng theo kế hoạch. Đến nay, Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã xây dựng cơ bản hoàn thành về văn kiện; lựa chọn cán bộ tiêu biểu giới thiệu vào cấp ủy nhiệm kỳ mới; phát động thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội.

 

31/12/2020
Dấu ấn xây dựng Đảng nơi cực Bắc Tổ quốc

BHG - Mỗi độ Xuân về, không gian lại vang âm hưởng ngọt ngào khúc ca mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới: "Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng/ Một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi". Nói như vậy để thấy rằng, có được "mùa xuân tươi" ấy, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở không ngừng đổi mới để xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ.

 

31/12/2020
Đảng vì dân

BHG - Thực hiện Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên của Đảng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Tư tưởng vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và luyện rèn nên một Đảng Cộng sản Việt Nam với lý tưởng cao cả sống vì dân. Từ khi thành lập đến nay đã hơn 90 năm, Đảng ta lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam của Đảng.

 

31/01/2021