Tạo xung lực cho những thành công mới

Thứ Năm, 07/02/2019, 08:46 (GMT+7)

Xuân 2019 - Thống nhất, tập trung, quyết liệt, toàn diện, linh hoạt, sáng tạo và sát với thực tiễn là những điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh trong năm 2018. Kết quả là: Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao; đặc biệt, ý thức trách nhiệm, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp, ngành có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng “nói đi đôi với làm”, vượt lên mọi khó khăn tìm nguồn lực cho sự phát triển. Đảng, chính quyền tạo được niềm tin trong nhân dân, đã khơi dậy được phong trào thi đua trên các lĩnh vực, là động lực thúc đẩy kinh tế, văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được đảm bảo và giữ vững; đời sống nhân dân từ thành thị đến nông thôn được nâng cao cả về mức thu nhập và điều kiện hưởng thụ văn hóa tinh thần…

Từ thực tiễn lãnh đạo đã xuất hiện nhiều cách làm mới hiệu quả, cả trong việc uốn nắn đội ngũ cán bộ, đảng viên mà thực chất chính là tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, cho tới đổi mới tư duy trong lãnh đạo phát triển kinh tế, điển hình là từ lý luận và thực tiễn, tập thể BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17 về tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang đến năm 2030 làm “kim chỉ Nam” triển khai thực hiện.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh với 87 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương tháng 3.2018. Anh: An Giang
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh với 87 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được tuyên dương tháng 3.2018. ảnh: An Giang

Thành quả là chủ yếu. Tuy nhiên, thực tiễn lãnh đạo cũng cho thấy vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, như về nguồn lực đầu tư, về giải quyết những vấn đề xã hội, nhất là về môi trường, quản lý đô thị; hay như một bộ phận cán bộ, đảng viên còn chưa thực sự trách nhiệm trong công việc, chưa thực sự gương mẫu trước quần chúng nhân dân…

Tạo xung lực mới là yếu tố quan trọng để toàn tỉnh tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu mà BCH Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đó là, bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh thì tập trung thực hiện tốt việc “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là cơ sở vun đắp cho mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa ý Đảng – lòng Dân: Sức mạnh để chúng ta tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn trong năm mới Kỷ hợi 2019.

                                                                            Hà Giang

.