Chú trọng kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ

Thứ Sáu, 01/02/2019, 12:12 (GMT+7)

Xuân 2019 - Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh được BTV Huyện ủy Xín Mần chú trọng và chỉ đạo quán triệt từ Đảng bộ huyện đến các chi, đảng bộ trực thuộc. Năm 2018, công tác tổ chức, kiện toàn bộ máy được BTV Huyện ủy thực hiện nghiêm túc, đáp ứng theo đúng chủ trương, quan điểm của T.Ư và tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển KT - XH của địa phương.

Bí thư Huyện ủy Xín Mần, Vàng Seo Cón tặng quà các em nhân Tết Thiếu nhi 1.6.2018.
Bí thư Huyện ủy Xín Mần, Vàng Seo Cón tặng quà các em nhân Tết Thiếu nhi 1.6.2018.

Xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực của bộ máy lãnh đạo là một trong những nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH, BTV Huyện ủy đã tập trung xây dựng và duy trì nề nếp, quy chế làm việc, đổi mới mạnh mẽ việc xây dựng và triển khai Nghị quyết, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trong Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. BCH, BTV Huyện ủy đã quyết liệt chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng cấp trên. Trong đó, tập trung nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, 4, 5 của BCH T.Ư Đảng khoá XII; chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang...

Người dân xã Thèn Phàng thu hoạch lúa Già Dui.
Người dân xã Thèn Phàng thu hoạch lúa Già Dui.

Công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng được BTV Huyện ủy tập trung chỉ đạo có hiệu quả. Năm 2018, Huyện ủy Xín Mần phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức mở lớp bồi dưỡng đối với cán bộ dự nguồn trong quy hoạch BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, lập trường cách mạng; xây dựng tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, rèn luyện, bồi dưỡng đạo đức, tác phong, trách nhiệm, công vụ cho đội ngũ cán bộ trong quy hoạch của huyện. Trong năm, huyện đã có chủ trương trong công tác điều động, luân chuyển Bí thư Đảng ủy đối với 10/19 xã, thị trấn không phải là người địa phương. Để thực hiện hiệu quả chủ trương đề ra, BTV Huyện ủy tiến hành thành lập Tổ công tác, gồm các thành viên: Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, lãnh đạo UBKT Huyện ủy và Phòng Nội vụ. Tiến hành rà soát cán bộ cấp ủy của các xã, thị trấn trên địa bàn và trực tiếp xuống cơ sở để làm việc với cấp ủy, cá nhân các đồng chí có chủ trương luân chuyển để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng cá nhân. Trong đó, đối với cán bộ trẻ công tác tại xã từ lúc làm cán bộ đến khi làm Bí thư Đảng ủy, BTV Huyện ủy chủ trương rút về huyện và sắp xếp, bố trí làm việc tại các phòng, ban để nâng cao trình độ. Điều động, luân chuyển các đồng chí được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn ở các phòng, ban của huyện làm Bí thư Đảng ủy để cọ xát và đào tạo nguồn. Ngoài ra, BTV Huyện ủy cũng xác định, đối với các xã, thị trấn trọng điểm về phát triển KT - XH sẽ sắp xếp các đồng chí Bí thư Đảng ủy có năng lực phù hợp nhất. Đến nay, 19/19 xã, thị trấn trên địa bàn đều có Bí thư Đảng ủy không phải là người địa phương. Công tác điều động, luân chuyển đối với Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ và Bí thư Đảng ủy không phải là người địa phương được BTV Huyện ủy Xín Mần thực hiện nghiêm túc theo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng. Qua đó, nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ trẻ, tạo nguồn cán bộ trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tạo nên “luồng gió mới” phát huy tính sáng tạo, năng lực và tính đột phá của đội ngũ cán bộ cấp ủy, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thôn Nấm Chanh, xã Nấm Dẩn.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân thôn Nấm Chanh, xã Nấm Dẩn.

Có thể khẳng định, dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt của BCH, BTV Huyện ủy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 của huyện có nhiều chuyển biến rõ rệt, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. KT - XH của huyện tiếp tục phát triển, tỷ trọng chăn nuôi đạt 36% giá trị sản xuất nông nghiệp, có 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Huyện đã chỉ đạo bám sát và triển khai thực hiện tốt Đề án Tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Qua nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đại hội Đảng các cấp, huyện Xín Mần đã thực hiện 17 chỉ tiêu đạt và vượt, chiếm 62,96%; 6 chỉ tiêu xấp xỉ đạt từ 90% trở lên, chiếm 22,22%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tốt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng từng bước được nâng lên, xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giữ vững AN - QP.

 Phong cảnh hữu tình Thác Tiên - Đèo Gió.
Phong cảnh hữu tình Thác Tiên - Đèo Gió.

Kết quả đạt được trong năm 2018 sẽ là tiền đề vững chắc để tập thể BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện Xín Mần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Bước vào năm 2019, BTV Huyện ủy tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, giúp đỡ có hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh, nhất là nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân trong huyện tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

VÀNG SEO CÓN (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xín Mần )

.