Luật Thủy lợi

16:56, 22/08/2017

BHG- Từ 1.7.2018, Luật Thủy lợi có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Luật Thủy lợi nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Thủy lợi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ các nội dung cơ bản của Luật Thủy lợi; góp phần triển khai thi hành Luật Thủy lợi kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

LUẬT THỦY LỢI


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVII

BHG- Từ ngày 12 đến 14.7, tại Hội trường lớn HĐND-UBND tỉnh, kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVII đã được tổ chức. 

25/07/2017
Luật Quản lý ngoại thương

BHG- Từ 1.1.2018, Luật Quản lý ngoại thương có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Luật Quản lý ngoại thương nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Quản lý ngoại thương tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ các nội dung cơ bản của Luật Quản lý ngoại thương; góp phần triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

22/08/2017
Tăng kỳ xuất bản báo in Hà Giang

BHG – Thực hiện Công văn số 2927-CV/TU, V/v trích Kết luận số 151-KL/TU ngày 19/7/2017 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tăng kỳ xuất bản tờ báo in Hà Giang từ 4 kỳ/tuần lên 5 kỳ/tuần. Kể từ ngày 1.9, Báo Hà Giang sẽ tăng kỳ xuất bản từ 4 kỳ/tuần lên 5 kỳ/tuần, các số báo ra vào ngày thứ 3,4,5,6,7 hàng tuần.

22/08/2017
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ

BHG- Từ 1.7.2018, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công vụ hỗ trợ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh

22/08/2017