Hướng tới kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023)

Mặt trận truyền thông với công cuộc bảo vệ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

16:42, 19/06/2023

BHG - Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển internet vào loại nhanh nhất thế giới. Đến cuối năm 2021 trong số 97,75 triệu dân thì đã có trên 68,7 triệu người (chiếm trên 70% dân số) sử dụng internet, đứng thứ 12 trên thế giới. Với những thế mạnh và tính mở của không gian mạng với đặc trưng tự do, đa dạng, bình đẳng không có ranh giới cụ thể giữa “thực và ảo”, các thế lực thù địch trong và ngoài nước không ngừng lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá đường lối, những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đòi “đa nguyên, đa đảng”, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH với âm mưu xảo quyệt xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Internet có khả năng cung cấp đầy đủ các công cụ tiện dụng và miễn phí để các tác giả

có thể nhanh chóng tạo ra sách điện tử và đơn giản hóa các chuỗi giá trị xuất bản truyền thống_Ảnh: Tư liệu
Internet có khả năng cung cấp đầy đủ các công cụ tiện dụng và miễn phí để các tác giả có thể nhanh chóng tạo ra sách điện tử và đơn giản hóa các chuỗi giá trị xuất bản truyền thống_Ảnh: Tư liệu

Thực tiễn đã cho thấy bên cạnh những đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển của nhân loại thì công nghệ mới đang tạo điều kiện cho sự bùng nổ và phát triển của chiến tranh thông tin trên không gian mạng tác động sâu sắc đến quan hệ giữa các quốc gia cũng như nội bộ từng quốc gia bởi những nguy cơ khó lường. Đó là, đe dọa sự ổn định chính trị của các quốc gia; gây hoang mang làm mất niềm tin vào thể chế chính trị, thậm chí kích động dẫn đến xung đột trong quan hệ quốc tế, gây bất ổn, bạo loạn lật đổ, cách mạng màu…

Đứng trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã kịp thời ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị để toàn Đảng, toàn dân chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thể hiện sự chủ động của Đảng trong công tác quan trọng này nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng. Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 “Về chiến lược an ninh mạng quốc gia”, Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/01/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đặc biệt Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Trên cơ sở đó Nhà nước đã thể chế hóa thành pháp luật như LuậtAan toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng… Việc Nhà nước từng bước thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về an toàn thông tin, nhất là thông tin mạng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững nền kinh tế - xã hội, bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc trên không gian mạng.

Tuy vậy, tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn song đang gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Cạnh tranh địa chiến lược giữa các nước ngày càng gay gắt, quyết liệt tác động tiêu cực đến sự phát triển của các quốc gia và quan hệ quốc tế, đồng thời đang đặt ra nhiều vấn đề về chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ, môi trường… Tất cả những điều này đều đang gián tiếp hoặc trực tiếp tác động đến Việt Nam, tác động đến đường lối đối ngoại, chiến lược phát triển kinh - xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng, an ninh, ổn định trật tự xã hội. Trước tình hình đó, để góp phần triển khai hiệu quả công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động trên mặt trận truyền thông và từ góc độ chính trị cần lưu ý một số vấn đề sau:

Kiên định đường lối độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế đối với tất cả các loại hình không gian mạng. Khi tham gia, triển khai các hoạt động trên không gian mạng cần nhấn mạnh nội dung đảm bảo tôn trọng thể chế chính trị, nền tảng tư tưởng và giá trị dân chủ của các quốc gia có chủ quyền; kiên quyết phản bác và lên án các loại hình thông tin xuyên tạc, độc hại. Xây dựng lòng tin trong quan hệ quốc tế nhằm giải quyết tận gốc tin giả, sai sự thật và kịp thời ngăn chặn các cuộc chiến tranh thông tin trên không gian mạng, qua đó góp phần vào việc xây dựng lòng tin giữa các quốc gia trên không gian mạng. Thực hiện các điều khoản và các quy ước của Liên hiệp quốc về bảo vệ, đảm bảo việc thực hiện quyền con người trước những tác động tiêu cực ngày càng gia tăng và sâu rộng của thông tin xuyên tạc, tin giả, sai lệch.

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng Luật An ninh mạng để người dân có ý thức thu thập những thông tin có chọn lọc với các nội dung trung thực, trách nhiệm, kịp thời thật sự vì lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích xã hội, lợi ích chính đáng của cá nhân; đồng thời đấu tranh, ngăn ngừa các hành vi sử dụng không gian mạng tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, truyền thống văn hóa, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Loại bỏ các sản phẩm truyền thông chứa đựng thông tin xuyên tạc, độc hại nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để nhìn nhận và có trách nhiệm, ý thức trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nhận thức đầy đủ và có bản lĩnh đối với nguồn thông tin giả, độc hại qua đó tự tạo sức đề kháng để sống chung được với các thông tin đa chiều trên mạng, để tham gia tương tác trên không gian mạng với sự chủ động nhận biết và chống lại thông tin độc hại, âm mưu thâm độc chống phá của thế lực thù địch.

Ngoài việc làm chủ, quản lý được các hệ thống nền tảng mạng do nước ngoài sản xuất thì cần quan tâm đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng các nền tảng hạ tầng, hệ thống mạng “Make in Việt Nam” qua đó giảm dần sự phụ thuộc vào nền tảng mạng do nước ngoài cung cấp. Hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tập đoàn công nghệ lớn (Viettel, VNPT, FPT…) trong nước và với nước ngoài để xây dựng bộ công cụ toàn diện được vận hành bởi công nghệ AI và có tính tương thích cao trên mọi nền tảng mạng xã hội nhằm phục vụ việc triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giá trị quốc gia, ưu việt thể chế chính trị trong toàn bộ đời sống chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội và lợi ích chính đáng của người dân.

Sự tiến bộ vượt bậc của khoa học - công nghệ, sự đan xen của các hệ tư tưởng trong thời đại mới, sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn có tác động rất lớn đến mọi quốc gia - dân tộc dẫn đến các cuộc chiến thông tin, nhất là chiến tranh thông tin trên không gian mạng. Cuộc chiến này đã và đang có những tác động chưa có thể lường hết được đối với chế độ chính trị, cũng như hệ giá trị của các quốc gia, nhất là đối với thể chế Đảng lãnh đạo như ở nước ta. Bởi vậy để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững nền độc lập dân tộc và XHCN, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần nhận biết và chủ động trước tác động của cuộc chiến thông tin trên không gian mạng, cần xem đây là một trận tuyến vô cùng quan trọng đầy khó khăn và thách thức trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng của Đảng. Chủ động và thường xuyên cập nhật, bắt nhịp nguồn thông tin chính thống và kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái nhằm tạo được không khí dân chủ, sự đoàn kết và thống nhất về ý chí và hành động trên con đường đã chọn, đưa đất nước phát triển với khát vọng độc lập, tự cường, thịnh vượng theo mục tiêu mà Đảng đã đề ra.

TS. Đặng Duy Báu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sức sống mới ở Bản Phùng
BHG - Những năm gần đây, xã Bản Phùng (Hoàng Su Phì) được đông đảo khách du lịch biết đến như một điểm đến mới trên vòng cung du lịch từ Cao nguyên đá Đồng Văn - Danh thắng ruộng bậc thang huyện Hoàng Su Phì đến huyện Bắc Hà, Sa Pa của tỉnh Lào Cai. Để đến được Bản Phùng phải đi qua con đường độc đạo hiểm trở từ km 76 tỉnh lộ 177 Bắc Quang - Xín Mần dài 14 km uốn quanh ven suối Đỏ - một trong những nhánh suối thượng nguồn sông Chảy hùng vĩ.
19/06/2023
Công an tỉnh gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
BHG-Chiều 18.6, Công an tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2023) và phát động Giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”. Tới dự có các đồng chí: Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Trung Thu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Giang; Hoàng Thị Hằng, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông; Lê Trọng Lập, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh. Cùng dự có đại diện Văn phòng đại diện Báo Nhân dân thường trú tại Hà Giang; Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Giang và đông đảo các phóng viên, biên tập viên…
19/06/2023
Bế mạc Giải vô địch Bóng bàn Báo Hà Giang năm 2023
BHG - Sáng 18.6, tại Nhà thi đấu Liên đoàn Bóng bàn tỉnh, phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang), Báo Hà Giang phối hợp với Sở VH – TT&DL và Liên đoàn Bóng bàn tỉnh tổ chức Lễ bế mạc Giải vô địch Bóng bàn Báo Hà Giang năm 2023. Dự có các đồng chí: Nguyễn Trung Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hà Giang; lãnh đạo Sở VH – TT&DL, Báo Hà Giang và Liên đoàn Bóng bàn tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng đông đảo khán giả…
18/06/2023
Đảng bộ thành phố xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”
BHG - “Nhiều đảng viên tốt thì chi bộ tốt, nhiều chi bộ tốt thì Đảng bộ tốt” – Từ quan điểm đó, BTV Thành ủy Hà Giang đã xây dựng kế hoạch và phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, đó là: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Xây dựng chi bộ, Đảng bộ đoàn kết, kỷ luật tốt; Xây dựng cán bộ, đảng viên tốt.
17/06/2023