Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị trình khen cấp Nhà nước

19:45, 31/03/2021

BHG - Ngày 23.3.2021, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh có công văn số 31/TĐKT-NV về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân đề nghị trình khen cấp Nhà nước.

Theo đó, căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 91 ngày 31.7.2017 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện quy định về việc công khai, minh bạch và lấy ý kiến nhân dân về các trường hợp cá nhân đề nghị trình khen cấp Nhà nước. Để công tác khen thưởng được dân chủ, Ban Thi đua Khen thưởng xin ý kiến tham gia, đóng góp của nhân dân về các cá nhân đề nghị trình khen cấp nhà nước, cụ thể như sau:

A. Khen thưởng quá trình cống hiến

* Huân chương Lao động hạng Nhì

1. Ông Lê Quang Minh – Nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh

- Đã có thời gian tham gia công tác từ tháng 3.1979 đến tháng 12.2020 là 41 năm, 9 tháng.

- Thời gian giữ chức vụ được khen thưởng là 17 năm 2 tháng (từ tháng 10.2003 đến tháng 6.2009 Bí thư Huyện ủy Xín Mần; từ tháng 7.2009 đến tháng 6.2012 Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang; từ tháng 7.2012 đến tháng 4.2014 Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Quang Bình; từ tháng 5.2014 đến tháng 8.2018 Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; từ tháng 9.2018 đến tháng 12.2020 Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh).

2. Ông Phạm Hồng Thu – Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra, nguyên Chánh Thanh tra tỉnh

- Đã có thời gian tham gia công tác từ tháng 12.1986 đến tháng 12.2020 là 34 năm, 1 tháng.

- Thời gian giữ chức vụ được khen thưởng là 15 năm 4 tháng (từ tháng 8.2005 đến tháng 11.2009 Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ; từ tháng 12.2009 đến tháng 9.2014 Bí thư Huyện ủy Quản Bạ; từ tháng 10.2014 đến tháng 8.2015 Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; từ tháng 9.2015 đến tháng 8.2018 Chánh Thanh tra tỉnh; từ tháng 9/2018 đến tháng 12.2020 Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh).

B. Khen thưởng thường xuyên

I. Huân chương Lao động hạng Nhì

1. Ông Nguyễn Văn Tuệ - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Năm 2012: Đã được tặng thưởng HCLĐ hạng Ba tại QĐ số 1299 QĐ/CTN ngày 31.7.2013.

- Từ năm 2013 – 2020 liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (8 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở (QĐ số 02/QĐ-STTTT ngày 4.1.2016, số 111/QĐ-STTTT ngày 16.12.2016, số 83/QĐ-STTTT ngày 19.12.2017, số 89/QĐ-STTTT ngày 17.12.2018, số 09/QĐ-PTTH ngày 6.1.2020, số 35/QĐ-BTC-NV ngày 25.12.2021); 1 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 1 lần được tặng Bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh, 2 lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TT&TT; 1 lần được tặng Bằng khen của UBND tỉnh.

- Có 3 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh:

+ Sáng kiến 1: Tham mưu Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 24.7.2017 của UBND tỉnh quyết định ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Hà Giang (được công nhận tại Quyết định số 02/QĐ-HĐSK ngày 23.1.2018).

+ Sáng kiến 2: Tham mưu Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 2.11.2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Hà Giang đến năm 2020 (được công nhận tại Quyết định số 89/QĐ-HĐSK ngày 18.4.2019).

+ Sáng kiến 3: Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 16.4.2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang (được công nhận tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 26.5.2020).

II. Huân chương Lao động hạng Ba

1. Ông Ngô Xuân Nam – Bí thư Huyện ủy Yên Minh

- Năm 2014: Đã được TTCP tặng Bằng khen tại QĐ số 1211/QĐ-TTg ngày 30.7.2015.

- Từ năm 2015 – 2020: Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tại QĐ số 151-QĐ/ĐU ngày 12.12.2016; QĐ số 267-QĐ/ĐU ngày 8.1.2018; QĐ số 376-QĐ/KT ngày 26.12.2018; QĐ số 127-QĐ/ĐUVP ngày 16.1.2020; Phiếu đánh giá của BTV Đảng năm 2020).

- Có 2 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh:

+ Sáng kiến 1: Tham mưu xây dựng Nghị quyết về việc ban hành Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021” (được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận tại QĐ số 09/QĐ-UBND ngày 19.1.2017).

+ Sáng kiến 2: Xây dựng chương trình nội dung, giải pháp thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của HĐND tỉnh (được thường trực HĐND tỉnh phê duyệt tại Chương trình số 155/Ctr-HĐND ngày 9.3.2015; được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận tại QĐ số 02/QĐ-UBND ngày 23.1.2019).

2. Ông Thèn Ngọc Minh – Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì

- Năm 2014: Được TTCP tặng Bằng khen tại QĐ số 1211/QĐ-TTg ngày 30.7.2015.

- Từ năm 2015 – 2020: Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Biên bản của Huyện ủy ngày 29.12.2016; Biên bản ngày 29.12.2017; KL số 187-KL/HU ngày 24.1.2019; Biên bản ngày 6.1.2020; KL số 31-KL/HU ngày 13.1.2021.

- Có 2 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh:

+ Sáng kiến 1: Biện pháp nâng cao hiệu quả trong phòng chống, khắc phục hậu quả và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì (được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận tại QĐ số 8/QĐ-HĐSK ngày 19.1.2017).

+ Sáng kiến 2: Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hoàng Su Phì đến năm 2021 hướng đến năm 2030 (được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận tại QĐ số 89/QĐ-UBND ngày 18.4.2019).

3. Ông Hầu Minh Lợi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang

- Năm 2015: Được TTCP tặng Bằng khen tại QĐ số 1477/QĐ-TTCP ngày 26.7.2016.

- Từ năm 2016 – 2020: Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tại CV số 654-CV/TU ngày 18.3.2016; CV số 2270-CV/TU ngày 23.3.2017; CV số 3855-CV/TU ngày 5.3.2018 của Tỉnh ủy Hà Giang; CV số 522-CV/BTC-NV ngày 8.4.2019; CV số 1959-CV/BTC-NV ngày 23.4.2020 của Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Hà Giang); 1 Bằng khen của UBND tỉnh.

- Có 2 sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh:

+ Sáng kiến 1: Đề án sáp nhập văn phòng các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy về văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy (được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận tại QĐ số 89/QĐ-HĐSK ngày 18.4.2019).

+ Sáng kiến 2: Chương trình công tác trọng tâm của BTV Tỉnh ủy năm 2019 (được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận tại QĐ số 816/QĐ-UBND ngày 26.5.2020 của UBND tỉnh).

4. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang

- Năm 2014 được tặng Bằng khen của TTCP (QĐ số 819/QĐ-TTg ngày 19.5.2015).

- Từ năm 2015 – 2020 liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 6 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 1 lần đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, 1 Bằng khen của Đảng bộ tỉnh.

- Từ năm 2018 – 2019 được cấp ủy đánh giá: Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tại QĐ số 438-QĐ/ĐU ngày 9.1.2020)

- Có 2 sáng kiến cấp tỉnh:

+ Sáng kiến 1: Nâng cao chất lượng đào tạo gắn với hợp tác quốc tế và giải quyết việc làm Trường Cao đẳng nghề tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016 – 2020 (được công nhận tại QĐ số 9, ngày 19.1.2017).

+ Sáng kiến 2: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng KT&CN tỉnh Hà Giang, Kinh nghiệm tổ chức (được công nhận tại QĐ số 89, ngày 18.4.2019).

Mọi ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân xin gửi về hòm thư dientubhg@gmail.com trước ngày 30.3.2021.

Đ.T


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vị trí Hòn Thơm Paradise Island – điểm “độc tôn” tại đảo ngọc Phú Quốc
Vị trí Hòn Thơm Paradise Island ở đâu? Là thông tin được rất nhiều khách hàng muốn biết hiện nay về hệ sinh thái phức hợp Hòn Thơm Paradise Island của Sun Group. Hình thành  nhiều công trình quy mô, đẳng cấp, dự án đảm bảo sẽ cung cấp cho khách hàng hàng loạt sản phẩm tiềm năng, với những giải pháp đầu tư hiệu quả nhất.
28/12/2020
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH HÀ GIANG

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2020

 

26/08/2020
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Giang: Tuyển dụng vị trí kiểm ngân và nhân viên dịch vụ khách hàng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Giang: Thông báo tuyển dụng vị trí kiểm ngân và nhân viên dịch vụ khách hàng 

25/07/2020
Kế hoạch và Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021

BHG - Ngày 23.3.2021, Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-BTC, về tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang năm 2021 và ban hành Thể lệ Giải.

 

25/03/2021