Hà Giang

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ ở Bắc Quang

09:51, 17/11/2023

BHG - Trong những năm qua, công tác cán bộ luôn được BTV Huyện ủy Bắc Quang đặc biệt quan tâm, huyện đã chủ động xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch, quy định, hướng dẫn nhằm từng bước nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó khắc phục những tồn tại và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cán bộ.

Trọng tâm là tập trung xây dựng, ban hành các quy định để thể chế, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác cán bộ, như: Quy định số 02-QĐi/HU về phân cấp quản lý cán bộ; Quy định số 05-QĐi/HU về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý; Quy định số 08-QĐ/HU về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử... Ban hành quy chế làm việc và kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện. Các quy chế, quy định, phân cấp đã quy định rõ nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện việc đề xuất, thẩm định, quyết định về công tác tổ chức cán bộ.

Lãnh đạo huyện Bắc Quang thăm mô hình đảng viên làm kinh tế giỏi tại xã Hùng An.
Lãnh đạo huyện Bắc Quang thăm mô hình đảng viên làm kinh tế giỏi tại xã Hùng An.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị theo Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hàng năm ban hành kế hoạch và hướng dẫn kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên để các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện; rà soát đánh giá và chỉ đạo gợi ý kiểm điểm đối với các Chi, Đảng bộ có vấn đề cần khắc phục; kiểm tra, thực hiện chặt chẽ công tác thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên đều thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảm bảo khách quan, toàn diện và thực chất; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ, các chỉ tiêu của địa phương, cơ quan, đơn vị; cơ bản đã khắc phục được tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; đồng thời gắn với thực hiện nhận diện, xác định những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để kịp thời sửa chữa, khắc phục. Kiểm điểm, đánh giá đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể và công khai kết quả, đồng thời gắn kết quả đánh giá, xếp loại của cá nhân với tập thể và với thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và các tập thể, cá nhân thuộc khối các cơ quan Đảng, quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã nghiêm túc tự soi, tự sửa lại mình.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chất lượng mức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không quá 20% trên tổng số đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, từ đó kịp thời đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Sau kiểm điểm các Chi, Đảng bộ, cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Ngoài việc đánh giá cán bộ hàng năm vào cuối năm, để đánh giá mang tính thường xuyên, liên tục, thực chất mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm cơ sở đánh giá cuối năm đối với cán bộ, công chức, BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 287-KH/HU về đánh giá cán bộ theo quý.

Cùng với đó, BTV Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện các bước quy hoạch đúng theo hướng dẫn. Số lượng cán bộ được quy hoạch cơ bản đảm bảo hệ số, kế thừa giữa các độ tuổi, đảm bảo phương châm quy hoạch “động” và “mở”. Chất lượng cán bộ được nâng lên, tỷ lệ cán bộ được quy hoạch có trình độ đại học, trên đại học, trình độ lý luận chính trị, cán bộ nữ, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi tăng lên qua từng nhiệm kỳ...

Chỉ đạo điều động, tăng cường cán bộ, bổ nhiệm lãnh đạo thuộc diện BTV quản lý để bồi dưỡng, rèn luyện qua thực tiễn ở các lĩnh vực, địa bàn khác nhau, phát huy được năng lực cán bộ, công chức. Thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về cấp xã và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng Phương án số 3897/PA-UBND về bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã. Đến hết năm 2022 đã hoàn thành phương án, qua bố trí, sắp xếp 23 xã, thị trấn của huyện đảm bảo đúng số lượng quy định là 453 cán bộ, công chức; giảm được 92 cán bộ, công chức xã so với năm 2018.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền không phải là người địa phương và cán bộ giữ chức danh cấp trưởng tại một cơ quan, đơn vị quá 2 nhiệm kỳ. Triển khai Kế hoạch số 166-KH/HU để thực hiện việc bố trí Bí thư cấp ủy cấp xã không phải người địa phương theo mục tiêu đề ra. Đã bố trí được 18/23 xã Bí thư không là người địa phương; 18/23 Chủ tịch UBND xã không phải người địa phương, hiện nay còn 5 xã có Bí thư, Chủ tịch UBND xã là người địa phương. Chủ động thực hiện công tác bố trí, bổ nhiệm, điều động và luân chuyển cán bộ. Từ năm 2018 đến nay, huyện đã phân công, điều động 76 đồng chí, hiệp y với các ngành tỉnh đề bạt, bổ nhiệm, đưa vào quy hoạch trên 412 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện; cấp xã trên 600 lượt cán bộ; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý 76 đồng chí. Từ đó chất lượng cán bộ được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Lương Minh Hằng (Bắc Quang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tư tưởng Hồ Chí Minh dân là gốc
BHG - Hồ Chí Minh khẳng định “dân là gốc”. Người nói: “Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”. Dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước để tồn tại và phát triển là nhờ biết “trọng dân”. Dân là gốc chứ không phải “lấy dân làm gốc”, chính dân là gốc, nên “chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”.
25/10/2023
Thành ủy Hà Giang quy hoạch đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực thực thi nhiệm vụ
BHG - Ngày 19.5.2018, BCH Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bám sát Nghị quyết số 26, sự lãnh đạo sát sao của BCH, BTV Tỉnh ủy, triển khai kịp thời, bài bản, quyết liệt, sáng tạo, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là sự ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác xây dựng Đảng về lĩnh vực cán bộ của Thành ủy Hà Giang đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, đặc biệt là trong công tác quy hoạch cán bộ và bố trí, sắp xếp, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ.
23/10/2023
Yên Minh xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” 
BHG - Thực hiện Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 15.11.2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 408-KH/TU ngày 13.7.2023 của Tỉnh ủy về Xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, BCH Đảng bộ huyện Yên Minh đã triển khai sâu rộng tới các Chi bộ, Đảng bộ phù hợp với điều kiện thực tiễn.
22/10/2023
Bí thư chi bộ giỏi Nguyễn Văn Long

BHG - Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đảng, năng lực lãnh đạo tốt, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên, có uy tín trong cộng đồng, gương mẫu trên các lĩnh vực... Những phẩm chất ấy hội tụ đầy đủ trong con người Bí thư Chi bộ thôn Hợp Thành, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) Nguyễn Văn Long.

16/11/2023