Niềm tin của Nhân dân là “lá chắn thép” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

10:41, 10/07/2024

BHG - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, sự gắn kết máu thịt giữa Đảng và Nhân dân, sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân đối với Đảng là yếu tố then chốt, tạo nên sức mạnh vô địch để Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi to lớn.

Nhân dân ta tin vào Đảng vì Đảng đã đưa dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn gian khổ, giành được độc lập dân tộc và xây dựng lại đất nước sau chiến tranh tàn khốc. Niềm tin của Nhân dân càng lan tỏa và bền chặt hơn qua mỗi thành quả mà Đảng lãnh đạo đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước. Kết quả là Việt Nam từ một quốc gia nghèo nàn sau những cuộc chiến tranh, nay đã trở thành nước đang phát triển, với vị thế quốc gia ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đó là cơ sở vững chắc để Nhân dân tiếp tục tin tưởng và ủng hộ đường lối của Đảng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nhiều tư tưởng phẩm ngoại lai xâm nhập, gây ra những ảnh hưởng nhất định đến đời sống tư tưởng của một bộ phận người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Lợi dụng điều này, các thế lực thù địch tìm mọi cách để xuyên tạc, chống phá Đảng, làm lung lay niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Trước thách thức đó, Đảng ta đã thể hiện bản lĩnh, quyết tâm hành động quyết liệt, khắc phục khuyết điểm để củng cố niềm tin của Nhân dân. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không ngừng được đẩy mạnh. Những vụ việc tham nhũng, lãng phí, quan liêu được xử lý nghiêm minh. Nhiều chủ trương, chính sách mới được ban hành nhằm bảo vệ quyền lợi của nhân dân, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Các phong trào thi đua yêu nước cũng được phát động rộng rãi để thu hút sự tham gia của toàn dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những cố gắng, nỗ lực ấy đã lấy lại niềm tin yêu của Nhân dân dành cho Đảng.

Cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, muốn củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân thì Đảng phải quyết liệt hơn nữa trong việc tự đổi mới, sửa chữa khuyết điểm. Mọi hành vi vi phạm phải được xử lý triệt để, không có vùng cấm, không thiên vị, với quyết tâm “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Đặc biệt, cần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. “Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện luật pháp, cơ chế, chính sách để “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực”. Kiên quyết đẩy lùi những biểu hiện quan liêu, xa dân, mất dân chủ để không bị tách rời khỏi Nhân dân, làm mất đi nguồn sức mạnh nội lực vốn có từ trái tim của mỗi người dân Việt Nam.

Khi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh; mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân được vững bền; các chủ trương được hoạch định, ban hành phục vụ lợi ích của Nhân dân, thì niềm tin sâu sắc của Nhân dân dành cho Đảng lại được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ. Sự tin tưởng của mỗi người dân chính là nguồn sức mạnh to lớn để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Chính Nhân dân sẽ đứng lên lên án, phê phán mạnh mẽ mọi hành vi phá hoại Đảng, Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhân dân; đồng thời ủng hộ mạnh mẽ đường lối lãnh đạo của Đảng, BVTQ Việt Nam XHCN.

Thực tế cho thấy, không có sức mạnh tinh thần nào lớn lao và vô tận hơn niềm tin và tình cảm của mọi người dân dành cho Đảng. Nguồn sức mạnh ấy sẽ là lá chắn thép bất khả xâm phạm để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp Đảng vượt qua muôn vàn gian nan thử thách. Trong hành trình xây dựng đất nước phồn vinh, giàu mạnh, chỉ cần Đảng và Nhân dân luôn gắn bó mật thiết, đồng tâm hiệp lực, không gì là không thể vượt qua.

Niềm tin của Nhân dân là nguồn sức mạnh vô tận đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước. Vì vậy, củng cố, duy trì và phát huy lòng tin yêu của Nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng ta hiện nay. Khi trái tim của Nhân dân luôn hướng về Đảng, đồng hành cùng Đảng thì không khó khăn, thách thức nào có thể cản bước nội lực chúng ta trên con đường xây dựng XHCN ở Việt Nam ngày càng vững bền.

Đặng Công Thành (Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập huấn kỹ năng viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
BHG - Trong 2 ngày 29 - 30.5, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
30/05/2024
Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Hà Giang – sức mạnh không thể phá vỡ
BHG - Trước hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Hà Giang vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng khối đại đoàn kết theo quan điểm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” tạo thế “kiềng ba chân” vững chắc không thể phá vỡ.
28/06/2024
Chủ nghĩa Mác-Lênin tiếp tục soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
V.I.Lênin - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản toàn thế giới đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do cho các dân tộc, vì hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Những di sản mà Lênin để lại cho toàn thể nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn trên cả phương diện lý luận và từ chính thực tiễn hoạt động cách mạng của Người. Ðối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của V.I.Lênin không chỉ là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng mà vẫn đang tiếp tục chỉ dẫn cho mỗi bước đi trong chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới.
28/04/2024
Quy chế Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024

Ngày 18.3.2024, Ban tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 của tỉnh ban hành quy chế Cuộc thi. Để xem chi tiết nội dung quy chế, bạn đọc nhấn vào đường link dưới đây:

26/03/2024