Tập huấn kỹ năng viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

10:58, 30/05/2024

BHG - Trong 2 ngày 29 - 30.5, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp Tập huấn kỹ năng viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương tham gia lớp tập huấn.
Phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương tham gia lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có gần 30 học viên là các biên tập viên, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương. Các học viên được TS Nguyễn Tri Thức, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Chuyên đề và Chuyên san, Tạp chí Cộng sản chia sẻ, hướng dẫn một số kinh nghiệm tổ chức viết bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; tính cấp thiết của các bài chính luận trên các ấn phẩm truyền thông; kỹ năng phát hiện đề tài, lựa chọn thể loại, cách sử dụng luận điểm, ngôn ngữ, quan điểm cá nhân, nghệ thuật đặt tít trong bài báo chính luận. Đồng thời, học viên được truyền đạt các nội dung nhận thức chung về thông tin xấu, độc; vai trò, nhiệm vụ của báo chí truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện những loại quan điểm sai trái trên không gian mạng hiện nay; các phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các cơ quan báo chí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chủ nghĩa Mác-Lênin tiếp tục soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
V.I.Lênin - nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản toàn thế giới đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do cho các dân tộc, vì hạnh phúc của toàn thể nhân loại. Những di sản mà Lênin để lại cho toàn thể nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn trên cả phương diện lý luận và từ chính thực tiễn hoạt động cách mạng của Người. Ðối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của V.I.Lênin không chỉ là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng mà vẫn đang tiếp tục chỉ dẫn cho mỗi bước đi trong chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới.
28/04/2024
Quy chế Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024

Ngày 18.3.2024, Ban tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024 của tỉnh ban hành quy chế Cuộc thi. Để xem chi tiết nội dung quy chế, bạn đọc nhấn vào đường link dưới đây:

26/03/2024
 Không thể xuyên tạc thực tế tự do tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
BHG - Theo Sách trắng Tôn giáo Việt Nam năm 2023: Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo, các tôn giáo ở Việt Nam đều có đóng góp nhất định cho đất nước trên nhiều phương diện của đời sống xã hội. Hiện nay, ở Việt Nam có trên 26,5 triệu tín đồ tôn giáo (chiếm 27% dân số cả nước), hơn 54.000 chức sắc, 135.000 chức việc và 29.658 cơ sở thờ tự. Nhà nước tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của những người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; Nhà nước bảo đảm sự đa dạng, hòa hợp và bình đẳng tôn giáo và không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các phong trào xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển đất nước.
25/01/2024
“Tăng đề kháng” cho cán bộ, đảng viên để chống sự xâm nhập độc hại
BHG - Trong thế giới phẳng hiện nay, các thế lực thù địch, phản động thực hiện “diễn biến hòa bình” bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, trên nhiều lĩnh vực, bởi vậy, ngoài việc nhận diện, đấu tranh quyết liệt, trực tiếp, mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV) phải trang bị cho mình bản lĩnh, tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định, đạo đức cách mạng và lối sống trong sáng để “miễn dịch” trước sự xâm nhập độc hại.
24/02/2024