Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo đáp ứng xu thế phát triển của đất nước

Thứ Ba, 25/05/2021, 17:30 (GMT+7)

BHG - Từ nay đến năm 2025, tỉnh ta phấn đấu có 85% nhà giáo đạt chuẩn; 60% trường đạt chuẩn Quốc gia; duy trì, giữ vững chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 và THCS mức độ 1. Có 30% học sinh tốt nghiệp THCS, 35% tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề trình độ sơ cấp, cao đẳng...

 

Nhìn lại quá trình phát những năm qua cho thấy, ngành Giáo dục tỉnh ta đã có những bước tiến quan trọng khi tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT và tương đương luôn đạt trên 75% trong giai đoạn 2015-2020; tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp đạt trên 98%. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo được nâng lên với tỷ lệ 67,51% đạt chuẩn. Cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư, tỷ lệ kiên cố hoá đạt trên 61%, tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia trên 41%...

Đối với địa phương còn nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư cho giáo dục còn nhiều hạn chế... những thành quả trên rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, do điều kiện của "con nhà nghèo" nên so với mặt bằng chung, giáo dục của tỉnh ta vẫn nằm trong nhóm có trình độ phát triển thấp, phương thức giáo dục chậm đổi mới; việc thi, kiểm tra và đánh giá kết quả thiếu thực chất, còn biểu hiện bệnh thành tích; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu nhiều so với nhu cầu thực tế.
Từ thực trạng trên, BCH Đảng bộ tỉnh vừa có nghị quyết về phát triển giáo dục - đào tạo, giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu: Xây dựng hệ thống giáo dục đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả; đa dạng hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của nhân dân, hướng tới "xã hội học tập". Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vững vàng về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đi đôi với đẩy mạnh giáo dục chất lượng cao, coi trọng giáo dục văn hoá, truyền thống, lịch sử, kỹ năng sống, giáo dục xoá bỏ phong tục lạc hậu, hủ tục từ các cấp học... nhằm phát triển toàn diện học sinh, đáp ứng xu thế hội nhập, phát triển đất nước.
Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có 85% nhà giáo đạt chuẩn, 60% trường đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ phòng học kiên cố cấp Mầm non đạt gần 69%, Tiểu học trên 67%, THCS đạt 99% và THPT 99,68%. Trên 95% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non thành thạo tiếng Việt; huy động trên 99,5% trẻ 5 tuổi đến trường, trên 99,6% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trên 99% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6, trên 60% học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT; hằng năm có 98% học sinh chuyển lớp. Có 30% học sinh tốt nghiệp THCS, 35% tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề trình độ sơ cấp, cao đẳng...
Thực hiện mục tiêu trên, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, tỉnh ta thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; vai trò của người đứng đầu để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo hướng bền vững. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của các tầng lớp nhân dân. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, kết hợp với tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, phát huy vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể trong các cơ sở giáo dục.
Tỉnh ta cũng đồng thời triển khai hiệu quả nội dung chương trình giáo dục; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo định hướng hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; đa dạng hình thức dạy và học; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong giáo dục - đào tạo. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học, đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục...
Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trên, chúng ta có quyền kỳ vọng, giáo dục tỉnh nhà tiếp tục gặt hái được nhiều thành, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển chung của tỉnh.   

Thiên Thanh

.