Luật Chuyển giao công nghệ

Thứ Ba, 22/08/2017, 20:06 (GMT+7)

BHG- Từ 1.7.2018, Luật Chuyển giao công nghệ có hiệu lực. Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn Luật Chuyển giao công nghệ nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Chuyển giao công nghệ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nắm rõ các nội dung cơ bản của Luật Chuyển giao công nghệ; góp phần triển khai thi hành Luật Chuyển giao công nghệ kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

.