Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu5 năm 2015-2020 trên các lĩnh vực cụ thể

Thứ Bảy, 17/09/2016, 06:49 (GMT+7)

BHG- Công tác xây dựng chính quyền

1. Cải cách hành chính

1.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 – 2020

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, đất đai, thuế, hải quan. Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò Tổ tư vấn rà soát thủ tục hành chính của tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cơ quan hành chính nhà nước. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính; xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ; từng bước hiện đại hóa trụ sở, trang thiết bị làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã một cách đồng bộ, hiện đại.

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đánh giá công chức theo hướng đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân. Kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật. Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế.

2. Hoạt động của Hội đồng nhân dân

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 – 2020

- Nâng cao chất lượng ban hành chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua việc tổ chức thực hiện tốt các đề án như: Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã; Đề án Tham vấn nhân dân; Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND...- Tăng cường công tác giám sát, tái giám sát đối với các cơ quan trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của hội đồng nhân dân các cấp. Tổ chức thành công các kỳ họp, thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, tham vấn nhân dân, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.

3. Hoạt động của Ủy ban nhân dân

3.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 5 năm 2015 – 2020

- Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo đúng pháp luật.

- Tập trung chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quản lý điều hành ngân sách linh hoạt, phục vụ tốt cho nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp và các công trình, dự án, chương trình trọng tâm của tỉnh. Quản lý và thực hiện hiệu quả các quy hoạch đã phê duyệt; roát, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện và xây dựng mới quy hoạch vùng, các ngành, các lĩnh vực, sản phẩm chủ lực. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách của tỉnh. Trong đó, chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để huy động và thu hút các nguồn đầu tư trong nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức, đầu tư trực tiếp nước ngoài; nghiên cứu thực hiện các hình thức đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Thực hiện bố trí các chức danh không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố theo hướng kiêm nhiệm, thu gọn đầu mối.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tiếp tục thực hiện các đề án, chương trình theo lộ trình đến năm 2020 đã ban hành, gắn với rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2015 – 2020.

(Còn nữa)

BTV (Theo tài liệu tuyên truyền của BTG Tỉnh ủy)

.