Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ Tư, 23/01/2019, 20:20 (GMT+7)

BHG - Chúng ta đều biết Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang đảm nhiệm chức năng là Đảng lãnh đạo cầm quyền và do chính Bác Hồ sáng lập và rèn luyện nên. Tác phẩm Đường cách mệnh của Bác đặt nền móng cho sự ra đời của Đảng đến nay đã hơn 90 năm. Bây giờ nhìn lại tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất của Đảng Cộng sản chúng ta thấy Bác để lại những chỉ dẫn quan trọng.

Lúc 30 tuổi, Bác đã trở thành đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Đây được coi là sự kiện độc nhất vô nhị trong lịch sử thế giới, bởi người dân một nước nô lệ thuộc địa mà đến tận sào huyệt của kẻ thù để nghiên cứu về nước Pháp và tìm con đường để đánh đuổi đế quốc Pháp để giải phóng cho dân tộc mình, cuối cùng lại là người sáng lập ra Đảng Cộng sản chính quốc. Khi đó Bác mới 30 tuổi, cũng tuổi này Mác đã viết Tuyên ngôn độc lập và Lê Nin đã là nhà mác-xít nổi tiếng của Cách mạng Nga. Cho nên hàng ngũ vĩ nhân có sự trùng hợp như vậy.

 

10 năm sau (1930) Bác đã trở thành lãnh tụ của Đảng. Ngày 3.2.1930 Bác đã đứng ra liên kết và hợp nhất các Đảng của Việt Nam bấy giờ thành một chính Đảng duy nhất, với uy tín và sự ảnh hưởng của Bác nên sự hợp nhất các Đảng diễn ra rất thuận lợi, tên Đảng Cộng sản Việt Nam là do Bác đặt từ đầu. Bác là người soạn Cương lĩnh của Đảng, đó là Chính cương sách lược vắn tắt và Chương trình hành động của Đảng; Bác soạn Điều lệ Đảng; Bác viết thư kêu gọi quốc dân đồng bào nhân sự kiện Đảng ra đời… bác có biệt tài là những văn kiện lớn như vậy Bác có thể thâu tóm lại chỉ trong vài trang giấy.

Riêng về Đảng chúng ta xem Bác đã có những chỉ dẫn quan trọng nào? Bản chất của Đảng cách mạng là giai cấp công nhân, vì giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử là giải phóng cho mình, cho giai cấp mình cho dân tộc và cho cả thế giới. Tuy nhiên với đặc thù của Việt Nam thì chỉ giai cấp công nhân thì không ra đời được Đảng mà Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin với giai cấp công nhân và với phong trào yêu nước của dân tộc. Mệnh đề cuối cùng là rất quan trọng. Vì giai cấp công nhân phải được gắn với bản chất yêu nước của dân tộc mà đặc thù khi đó giai cấp công nhân của ta còn nhỏ, phần lớn là tầng lớp lao động nông nghiệp thuần túy. Phát hiện này của Bác được xem là vĩ đại cho sự thành công của Đảng ta. Chỉ ra những quy luật đặc thù của Đảng cách mạng Việt Nam đó là giai cấp gắn liền với dân tộc và nhân dân.

Đảng ta tập hợp lực lượng cách mạng, lấy công – nông làm gốc, còn trí thức, dân nghèo, tiểu tư sản, đồng bào các dân tộc là lực lượng tham gia cách mạng. Để có lực lượng như vậy thì sức mạnh của Đảng là sức mạnh đoàn kết. Nguyên tắc của Đảng trước sau như một chính là nguyên tắc tập trung dân chủ mà Bác thường nhấn mạnh là Dân chủ tập trung để khắc phục tính quan liêu và tự do vô nguyên tắc. Theo Bác, kỷ luật trong Đảng là kỷ luật tự giác, như kỷ luật sắt mà ở đó muôn người như một người; cấp dưới phục tùng cấp trên; thiểu số phục tùng đa số; toàn Đảng phục tùng Trung ương và Đại hội. Trong tập trung dân chủ còn gắn với tự phê bình và phê bình mà sau này Bác tổng kết cho đây chính là quy luật phát triển của Đảng. Trong Đảng còn phải có đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính”; phải có chủ nghĩa quốc tế chân chính, vì dân tộc vì cả chủ nghĩa quốc tế. Để đạt được lý tưởng, mục tiêu là Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản.

Đảng Cộng sản yêu cầu người đảng viên phải là ưu tú, đi tiên phong, làm tấm gương cho cả xã hội noi theo, cho nên trong Đảng phải rất chú trọng chất lượng đảng viên, nhất là sức mạnh của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy mà ta gọi là sự gương mẫu. Những chỉ dẫn như vậy đã tạo nên hệ thống lý luận của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản, nhất là Đảng Cộng sản cầm quyền. Chúng ta có thể hiểu những chỉ dẫn này qua tác phẩm Sửa đổi lối làm việc mà Bác viết cách đây hơn 70 năm. Trong tác phẩm này Bác nêu 12 điều xây dựng Đảng cách mạng chân chính. Trong đó có điều dựa vào dân mà xây dựng Đảng, dựa vào dân để kiểm soát xem đường lối của Đảng đúng hay sai, dựa vào dân để chấn chỉnh tổ chức bộ máy, và nhất là dựa vào dân để giáo dục và uốn nắn cán bộ. Chỉ dẫn bao nhiêu điều quan trọng như vậy mà Bác vẫn chưa yên tâm, Bác còn kết luận bằng câu thơ: Muốn cho Đảng thật vững bền; mười hai điều ấy chớ quên điều nào. Điều đầu tiên là điều quan trọng, Đảng là một tổ chức cách mạng chứ không phải là một tổ chức để làm quan. Những lý luận của Bác thể hiện một tấm gương mẫu mực trong Đảng để chúng ta noi theo.

  (Còn nữa)

Gs, Ts Hoàng Chí Bảo (kể)

Lê Lâm (ghi)

 

.