Hà Giang

Cuộc thi Thơ và Ký chân dung "Gương sáng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" tỉnh Hà Giang

14:25, 19/08/2020

 I. Căn cứ:

 - Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Chỉ thị 26 - CT/-TU ngày 17/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bản tỉnh Hà Giang;

- Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281/QĐ- TTg, ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ Tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

 -  Điều lệ Hội Khuyến học  tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2015 – 2020, Điều lệ Hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang nhiêm kỳ 2015 – 2020, Điều lệ Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt theo Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 12 tháng11 năm 2019;

 - Nghị quyết số 01/NQ- HKH ngày 10/01/2020 của Hội Khuyến học tỉnh (Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học lần thứ 10, khóa III, nhiệm kỳ 2015  - 2020) và Nghị quyết số 02/NQ- CGC ngày 09/01/2020 của BCH Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Giang (Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, khóa III, nhiệm kỳ 2019 – 2024);

Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Giang tổ chức cuộc thi Thơ, Ký chân “Gương sáng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” tỉnh Hà Giang lần thứ IV, năm 2020.

II. Mục đích:

1. Góp phần tích cực đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thực hiện có hiệu quả việc quán triệt, thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Chỉ thị 26 - CT/-TU ngày 17/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bản tỉnh Hà Giang, Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281/QĐ - TTg, ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Thủ Tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội Khuyến học từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ, hội viên Hội khuyến học, tạo thêm động lực và niềm tin để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III. Chủ đề và nội dung cuộc thi:

1. Chủ đề tổng quát: “Gương sáng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

2. Các đề tài:

- Sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp khuyến học trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của dân tộc.

- Tôn vinh các thế hệ Nhà giáo, các học sinh, sinh viên học tập tốt, giảng dạy tốt, các Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập, các tấm gương học tập suốt đời, các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tài trợ quỹ khuyến học các cấp.

- Sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

- Những kỷ niệm sâu sắc, những lời tri ân đối với thầy giáo, cô giáo, với sự nghiệp Giáo dục - đào tạo, với hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng học tập.

IV. Đối tượng, thể loại, hình thức:

1. Đối tượng:

Mọi công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Giang đều được dự thi.

2. Hình thức, thể loại:

2.1. Thơ.

2.2. Ký chân dung gương người tốt, việc tốt (phải là người thật, việc thật).

3. Số lượng bài:

3.1 Thơ: Tối đa mỗi tác giả dự thi 05 tác phẩm: Mỗi tác phẩm tối đa 26 dòng.

3.2 Ký chân dung: Tối đa mỗi tác giả dự thi 05 tác phẩm, bài viết dưới 2.000 chữ, được đánh vi tính hoặc viết tay sạch sẽ, rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4. Tác giả chịu trách nhiệm hoàn toàn về quyền tác giả của tác phẩm dự thi. Ban tổ chức không trả lại bản thảo, không trả nhuận bút đối với những tác phẩm được chọn in trong tập sách “Gương sáng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và “Tập thơ thắp lửa trái tim” Tập IV của Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang. Mỗi tác giả có bài được tuyển chọn in trong tập sách và tập thơ được tặng tối thiểu một tập sách, một tập thơ (Tùy số lượng bài được tuyển chọn in).

Lưu ý:

- Không nhận những tác phẩm đã được giải thưởng trong các cuộc thi tại địa phương, khu vực và trung ương về chủ đề trên.

- Mỗi tác giả có thể tham gia một hoặc cả hai thể loại Thơ và Ký.

V. Thời gian, tiến độ triển khai Cuộc thi, địa chỉ nhận bài và chấm bài dự thi:

  1. Tiến độ triển khai Cuộc thi, thời gian nhận bài dự thi;

 - Hội Khuyến học tỉnh, Hội CGC tỉnh triển khai kế hoạch phát động cuộc thi từ ngày 25/2/2020 theo đường công văn đến các cơ sở Hội Khuyến học và Hội CGC trong toàn tỉnh.

- Mọi hội viên, giáo viên, học sinh tham gia Cuộc thi từ ngày 05/3/2020 (khi đã ban hành Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi).

- Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Bản tin Khuyến học tỉnh Hà Giang số 01 đầu tháng 3 năm 2020; đăng trên Trang thông tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang (website) từ tháng 3/2020 để thông báo tới các hội viên, giáo viên, học sinh và nhân dân tìm hiểu và dự thi.   

*  Thời gian nhận bài dự thi từ 15/3/2020  đến 20/11/2020.

Nếu gửi bằng đường bưu điện, Ban tổ chức căn cứ theo dấu bưu điện nơi gửi, ngoài phong bì ghi: Họ tên, địa chỉ, số điện thoai tác giả; Bài tham gia Cuộc thi Thơ, Ký “Gương sáng Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” lần thứ IV năm 2020 của Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang.

  1. Địa chỉ nộp bài:

- Bản cứng: Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang, Tổ 20, Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang.

- Bản mềm gửi vào Email:

1954catluong@gmail.com hoặc

xuankhuyenhochg@gmail.com

3. Thời gian chấm: Từ ngày 25/11/2020 đến 10/12/2020 (Qua hai vòng sơ khảo và chung khảo).

VI. Tổng kết và trao giải thưởng:

Vào dịp tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Khoảng trước ngày 26 tháng 12 năm 2020).

Những tác phẩm có chất lượng được chọn giới thiệu trên Bản tin Khuyến học Hà Giang, Trang Thông tin điện tử Khuyến học Hà Giang, được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành của Bản tin Khuyến học và Trang thông tin điên tử Khuyến học Hà Giang.

VII. Giải thưởng:

- 1 (Một) Giải nhất trị giá: 3.000.000đ;

- 2 (Hai) Giải nhì mỗi giải trị giá: 2.000.000đ;

- 3 (Ba) Giải ba mỗi giải trị giá: 1.000.000đ;

- 3 (Ba) giải khuyến khích mỗi giải trị giá: 500.000đ;

- 1 (Một) giải cho người cao tuổi nhất trị giá: 500.000đ;

- 1 (Một) giải cho Nhà giáo cao tuổi nhất trị giá: 500.000đ;

- 1 (Một) giải cho người ít tuổi nhất (dưới 18 tuổi): 500.000đ;

- 1 (Một) giải tập thể cho đơn vị có tổng số bài dự thi nhiều nhất: 1.000.000đ;

- 1(Một) giải tập thể cho đơn vị có tổng số bài dự thi nhiều thứ nhì: 600.000đ.

Nguồn chi giải thưởng trong nguồn kinh phí Quỹ Khuyến học của Hội KH tỉnh và các nguồn tài trợ khác của cá nhân, tập thể (nếu có).

VIII. Ban tổ chức

1. Nhà giáo Hạng Mí De - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Trưởng ban.

2. Nhà giáo Nguyễn Gia Lượng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh - Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh: Phó ban.

3. Nhà văn Đặng Quang Vượng - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh: Ủy viên.

4. Nhà giáo Nguyễn Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ - Chánh Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh: Ủy viên.

5. Cán bộ Đặng Thị Minh Hiền, Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh: Ủy viên.

6. Bà Hứa Thu Trà - Kế toán Văn phòng Hội Khuyến học tỉnh: Ủy viên.

IX. Ban giám khảo

1. Nhà giáo Hạng Mí De - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Trưởng ban.

2. Nhà văn Đặng Quang Vượng: Ủy viên.

3. Nhà Thơ Phạm Huyền Minh: Ủy viên.

4. Nhà giáo Nguyễn Thị Thiệp - Nguyên Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang: Ủy viên;

5. Nhà giáo Nguyễn Thị Xuân: Ủy viên kiêm thư ký.

Ban Tổ chức và Ban Giám khảo được gửi bài tham gia in sách, không được gửi bài dự thi.

       

 

 

 

 

 

 


Cùng chuyên mục

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), lần thứ V - năm 2020

BHG - Thực hiện Kế hoạch số 255-KH/BTCTW, ngày 18.3.2020 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020); Công văn số 11021-CV/BTCTW, ngày 31.3.2020 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng - năm 2020. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 576-KH/TU hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), lần thứ V - năm 2020. Dưới đây là nội dung Kế hoạch số 576-KH/TU.

30/05/2020
Kế hoạch và Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Hà Giang 2020

BHG - Ngày 28.4, Ban tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch 104/KH-BTC về việc tổ chức Giải Báo chí tỉnh Hà Giang 2020 và Quyết định 105/QĐ-BTC về việc ban hành Thể lệ Giải Báo chí tỉnh Hà Giang 2020. Thông qua Giải Báo chí để lựa chọn, trao giải thưởng cho những tác phẩm xuất sắc, đạt chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, văn hóa; có nội dung, hình thức thể hiện hấp dẫn, đạt hiệu quả xã hội cao, phản ánh trung thực, sinh động về cuộc sống… Dưới đây là toàn văn nội dung của Kế hoạch 104/KH-BTC.

29/04/2020
Kết quả thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản năm 2019

BHG - Thực hiện Nghị định số:164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí Bảo vệ Môi trường đối với khai thác khoáng sản, Cục Thuế tỉnh tổng hợp kết quả thu phí Bảo vệ Môi trường đối với khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 như sau:

 

27/03/2020
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Giang: Tuyển dụng vị trí kiểm ngân và nhân viên dịch vụ khách hàng

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Giang: Thông báo tuyển dụng vị trí kiểm ngân và nhân viên dịch vụ khách hàng 

25/07/2020