Đoàn kết trong Đảng - hạt nhân đoàn kết toàn xã hội

11:26, 21/09/2023

BHG - Với mục tiêu chiến đấu vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân, Đảng cộng sản Việt Nam luôn chăm lo đến nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu, đến mối đoàn kết máu thịt giữa Đảng với Dân để xứng đáng với vai trò và trách nhiệm của mình. Muốn vậy, điều quan trọng nhất là phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng “như giữ gìn con ngươi của mắt mình” điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở.

Từ khi ra đời cho đến nay, trải qua bao cam go, thử thách Đảng đều vượt qua và giành thắng lợi bởi có được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Đó chính là cội nguồn tạo nên sức mạnh để lãnh đạo cách mạng, là nhân tố để phát huy cao độ trí tuệ và năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, là cốt lõi cho niềm tin và hạt nhân để đoàn kết toàn dân tộc.

Sự thống nhất trong Đảng từ ở cơ sở là lý tưởng cách mạng. Đó chính là mục tiêu để thuyết phục và hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân cùng thống nhất tư tưởng và hành động, quy tụ được sức mạnh đoàn kết một lòng dưới ngọn cờ của Đảng chiến đấu cho sự nghiệp cao cả độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

Bất luận trong hoàn cảnh nào Đảng cũng phải đề ra được chủ trương và đường lối đúng đắn. Đường lối đó dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng vào từng giai đoạn cách mạng một cách sáng tạo và phù hợp. Khi đất nước còn đắm chìm trong nô lệ thì mục tiêu là phải giành cho được độc lập và chiến đấu chống lại mọi kẻ thù xâm lược với quyết tâm: “Dù đốt cháy dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Nước nhà thống nhất, trước nguy cơ bị bao vây cấm vận, cơ chế quan liêu bao cấp không phù hợp, Liên Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã, thì “phải nhìn thẳng vào sự thật”, “phải thay đổi tư duy” sáng tạo tìm ra đường lối đổi mới để tiếp tục đưa cách mạng tiến lên. Chính đường lối đúng đắn đã đưa cách mạng Việt Nam vượt qua mọi gian nan thử thách để có được cơ đồ như ngày nay và là yếu tố quan trọng nhất để tạo được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm cơ sở và là hạt nhân cho đoàn kết toàn dân, sức mạnh mà không một kẻ thù nào có thể khuất phục được.

Cơ sở của đoàn kết là phải dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Một mặt không ngừng thực thi dân chủ rộng rãi trong sinh hoạt Đảng nhằm phát huy trí tuệ, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên; mặt khác phải giữ vững kỷ luật và tăng cường kỷ cương để tạo sự thống nhất trong Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ gắn liền với có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ là cốt lõi của đoàn kết trong Đảng.

Đảng chăm lo xây dựng tình yêu thương nhau, tình đồng chí, nghĩa đồng bào; giữ gìn đạo đức cách mạng, ra sức chống bệnh công thần, hách dịch, địa vị, cục bộ, kèn cựa, kéo bè kéo cánh, bằng mặt không bằng lòng, “lợi ích nhóm”… phòng tránh mười hai căn bệnh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra trong cuốn “Sửa đổi lối làm việc”. Thực hiện lời căn dặn của Người thường xuyên tự phê bình, phê bình “như rửa mặt hằng ngày”. Tiến hành tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí, phải khách quan, thẳng thắn, trung thực, chân thành, dân chủ, bình đẳng, tôn trọng nhau và cùng giúp nhau tiến bộ. Như vậy thì mới có được sự đoàn kết thật sự.

Thực tiễn cho thấy rằng, lúc nào nơi nào, giữ gìn được sự đoàn kết thống nhất trong Đảng làm nòng cốt cho đoàn kết toàn dân thì khi đó, nơi đó mọi việc sẽ trôi chảy, nhiệm vụ chính trị sẽ đạt được kết quả tiến bộ, sự nghiệp cách mạng sẽ đem lại những kết quả. Nếu ngược lại thì nơi đó, lúc đó phong trào sẽ gặp khó khăn, nhiệm vụ chính trị không hoàn thành, nội bộ chia rẽ, quần chúng hoang mang gây tổn thất nghiêm trọng cho sự nghiệp cách mạng.

Chính vì vậy mà các thế lực thù địch luôn tìm nhiều thủ đoạn để mua chuộc, nói xấu, kích động, gây nghi kỵ trong nội bộ... Đó là âm mưu thâm hiểm nhằm chia rẽ nội bộ Đảng, làm giảm vai trò và sức mạnh của Đảng, chiêu trò “diễn biến hòa bình” để phá hoại từ trong Đảng phá ra. Bởi vậy từ những bài học về giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng làm hạt nhân cho sự đoàn kết toàn xã hội, trong tình hình hiện nay cần lưu ý một số nội dung:

Trước hết phải tạo được sự thống nhất và kiên định về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện qua việc nhất quán các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Suy nghĩ vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể một cách hiệu quả và thiết thực, chống lối “tư duy nhiệm kỳ”, phô trương chạy theo hình thức, bề nổi không thực chất.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự có tâm sáng, sống liêm chính, khiêm tốn, khoan dung, độ lượng. Xây dựng tình đồng chí thương yêu, khoan dung lẫn nhau; xử sự trong công việc cũng như trong cuộc sống tôn trọng nhau, ứng xử với nhau có văn hóa. Mỗi đảng viên trước hết là người giữ trọng trách phải nêu gương tốt, phải nói đi đôi với làm, phải trung tâm quy tụ đoàn kết trên cơ sở dân chủ tập trung, đề cao kỷ cương, kỷ luật, chống mọi biểu hiện xu nịnh, bè phái, bằng mặt không bằng lòng, đố kỵ, suy diễn, kèn cựa, địa vị trong cư xử.

Cần phải giữ vững các nguyên tắc hoạt động của tổ chức Đảng. Đảng chỉ tồn tại và phát triển trên cơ sở nguyên tắc sinh hoạt Đảng được thực thi nghiêm túc. Đây cũng là cơ sở cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Chỉ có nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ thì mới phát huy được năng lực, trí tuệ, giữ vững được kỷ cương và kỷ luật. Chỉ có thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình thì mới giúp nhau tiến bộ, mới phát huy được ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để thấu hiểu nhau, giúp nhau tiến bộ, là cách tốt nhất và hữu hiệu nhất để giữ vững và tăng cường sự đoàn kết và thống nhất trong Đảng.

Là Đảng cầm quyền lại đang vận hành cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì những biểu hiện quan liêu, độc đoán chuyên quyền, tham nhũng, thoái hóa, biến chất đang diễn ra phổ biến. Nên mỗi cán bộ, đảng viên phải tự tu dưỡng, rèn luyện, phải sinh hoạt trong tổ chức, phải thực sự sát dân, gần dân, nghe dân, trọng dân, tạo điều kiện để dân tin, dân mạnh dạn “mở mồm ra” nói lên nguyện vọng tâm tư, cũng như những ý kiến xây dựng đóng góp cho Đảng. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các phương tiện truyền thông gắn với việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng cũng như pháp luật của Nhà nước.

Đoàn kết thống nhất trong Đảng phải được xem là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, là hạt nhân để đoàn kết từ cơ sở đến toàn dân tộc. Trước cam go và thử thách, trước mọi diễn biến của tình hình, trước mọi âm mưu và thủ đoạn chống phá của địch, muốn vượt qua và tiến lên về phía trước thì bài học lớn nhất là đặt nhiệm vụ đoàn kết lên hàng đầu như Bác Hồ đã luôn căn dặn trong suốt quá trình cách mạng và trước lúc Người đi xa. Xem đó thật sự “như con ngươi của mắt mình” và chỉ có “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” thì sẽ vượt qua tất cả để có “thành công, thành công, đại thành công”.

Đặng Duy Báu

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công bố kết quả kiểm tra khu vực phòng thủ tỉnh
BHG - Sáng 20.9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban chỉ đạo (BCĐ) Quân khu 2 về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ (KVPT) tổ chức công bố kết quả kiểm tra BCĐ KVPT tỉnh. Dự buổi công bố có Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng quân khu, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Quân khu 2 về phòng thủ quân khu và KVPT, Trưởng đoàn kiểm tra; Đại tá Nguyễn Thế Hải, Phó Tham mưu trưởng quân khu, Trưởng cơ quan BCĐ Quân khu 2 về phòng thủ quân khu và KVPT, Phó trưởng đoàn kiểm tra; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Quân khu 2.
20/09/2023
UBND tỉnh công bố Quyết định về công tác cán bộ
BHG - Sáng 20.9, UBND tỉnh tổ chức công bố Quyết định về công tác cán bộ. Dự buổi công bố có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.
20/09/2023
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý kiểm tra công tác phòng, chống bệnh bạch hầu tại Mèo Vạc
BHG - Sáng 20.9, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế và huyện Mèo Vạc.
20/09/2023
Ký kết hợp tác quản lý vận hành ứng dụng chuyển đổi số du lịch Tripmap
BHG - Chiều 20.9, Hiệp hội Du lịch tỉnh và Công ty Cổ phần Truyền thông ADVER tổ chức Lễ ký kết hợp tác trong việc quản lý vận hành ứng dụng chuyển đổi số du lịch Tripmap - Hà Giang. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành...
20/09/2023