Vai trò của cán bộ, đảng viên trong công tác Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

15:21, 31/07/2023

BHG - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên có vai trò rất quan trọng trong việc nhận diện kịp thời chính xác các thông tin, luận điệu sai trái, phản động,  tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành với nội dung về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết chuyên đề rất quan trọng về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo càng đi vào chiều sâu càng đạt được những thành tựu rất đỗi tự hào thì càng nảy sinh những vấn đề mới đặt ra phải giải quyết. Một trong những thách thức đó là sự chống phá của các cá nhân, tổ chức thiếu thiện cảm với chế độ, họ không muốn thấy một Việt Nam phát triển và hưng thịnh. Hơn nữa, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tác động của biến đổi khí hậu; thực tiễn chính trị thế giới thay đổi nhanh, khó lường; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống... đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Các thế lực thù địch lợi dụng những khó khăn, yếu kém để tăng cường chống phá. Trong bối cảnh mới, các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay rất phức tạp, vừa trực tiếp, vừa gián tiếp, vừa trực diện, vừa ẩn mình chống phá Đảng, Nhà nước ta. Có thể nhận diện một số nội dung thường bị các thế lực thù địch nhắm vào, như: Tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng; chống phá sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Xuyên tạc lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, lịch sử cách mạng; Bôi nhọ các lãnh tụ, lãnh đạo của Đảng; Lợi dụng những sai lầm, khuyết điểm của Đảng để xuyên tạc bản chất Đảng; Ca ngợi chủ nghĩa tư bản, phủ nhận chủ nghĩa xã hội…

Với tư cách là công cụ lý luận sắc bén của Đảng, công tác giáo dục lý luận chính trị luôn có vị trí quan trọng trong việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, thù địch, góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời cũng thường xuyên nhắc đến công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Người viết: “Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”.

Để giữ vững nền tảng tư tưởng, cả hệ thống chính trị đã thường xuyên, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng; huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó có vai trò của các chi bộ và cán bộ đảng viên. Trước hết từng cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tinh thần của xã hội; kiên định, tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.

Bước vào thời kỳ phát triển mới, những tác động mặt trái của cơ chế thị trường đã ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều mặt đời sống xã hội, tư tưởng, tình cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân. Các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" thúc đẩy "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" tăng cường hoạt động chống phá, chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa sống còn đối với chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để tiếp tục đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, cần phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên trong đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch phải trực tiếp gắn với việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đa dạng hóa các hoạt động đấu tranh tư tưởng, lý luận của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới. Để đáp ứng yêu cầu này, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy, quan điểm đúng đắn, có kinh nghiệm, kỹ năng biết vận dụng những quan điểm của Đảng vào nghiên cứu và đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận ở nước ta hiện nay đang diễn ra quyết liệt, phức tạp. Những chiến sĩ trên mặt trận này, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải là lực lượng luôn có tinh thần cảnh giác cách mạng cao độ, bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, chủ động, tích cực tiến công và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Đảm bảo nguyên tắc nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc quản lý, thiết lập và sử dung trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội đúng với các quy định của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó cần phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch và xây dựng môi trường Internet, mạng xã hội Việt Nam văn minh, lành mạnh, an toàn; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi đăng tải, tiếp nhận thông tin trên Internet, mạng xã hội như một kênh quan trọng để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch…

Phạm Văn Chiến (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã
BHG - Sáng 31.7, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã giai đoạn 2023 – 2030. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...
31/07/2023
Vấn đề xây dựng chiến lược công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới
Trong suốt tiến trình lịch sử từ khi Đảng ra đời đến nay, ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác tuyên giáo cũng luôn là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu xây dựng, bồi đắp, bảo vệ nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về lý luận, chính trị, trí tuệ, văn hoá và đạo đức; thể hiện vai trò đi trước, mở đường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
31/07/2023
Giao ban giữa Thường trực Ban Bí thư với các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương
BHG - Chiều 28.7, Thường trực Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến giữa Thường trực Ban Bí thư với các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Minh Hưng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hà Giang; cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.
28/07/2023
Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên

BHG - Ngày 21.7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về việc Chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn của chỉ thị này.

28/07/2023