Góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng vững mạnh

07:38, 27/01/2020

Xuân 2020 - Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thời gian qua, UBKT - Thanh tra các cấp trong tỉnh đã thường xuyên chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng và pháp luật thanh tra qui định, trọng tâm là kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng; việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và qui chế làm việc của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp...

Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh động viên các cháu học sinh Trường Tiểu học xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang).    					  Ảnh: Nguyễn Hùng
Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh động viên các cháu học sinh Trường Tiểu học xã Vĩnh Hảo (Bắc Quang). Ảnh: Nguyễn Hùng

UBKT Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra  được kịp thời; cụ thể hóa các văn bản của cấp trên cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Bên cạnh đó, chỉ đạo UBKT - Thanh tra cấp dưới tích cực triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2019 và nhiệm vụ cấp trên giao; bám sát địa bàn triển khai, chỉ đạo kịp thời các chủ trương của tỉnh đến cơ sở; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” gắn với thực hiện đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ diện Tỉnh ủy quản lý; tiếp tục tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình; Chỉ thị số 31 CT/TU, ngày 10/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Triển khai thực hiện Đề án số 18- ĐA/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng ở cấp cơ sở giai đoạn 2017-2020.

Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh phát biểu tại Hội nghị BCH Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 2 (mở rộng) khóa XXII.  						 Ảnh: LÊ HẢI
Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh phát biểu tại Hội nghị BCH Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 2 (mở rộng) khóa XXII. Ảnh: LÊ HẢI

Ngoài ra, hoạt động công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy và UBKT các Đảng bộ trực thuộc làm tốt công tác nắm tình hình để lựa chọn đối tượng, nội dung, lĩnh vực có nhiều dư luận bức xúc, nổi cộm để tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra đã phát hiện tổ chức đảng, đảng viên vi phạm phải xem xét, xử lý kỷ luật. Kết quả các cuộc kiểm tra của cấp ủy và UBKT đều tăng về số cuộc và số tổ chức đảng, đảng viên. Công tác giám sát được quan tâm thực hiện có hiệu quả hơn. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, đúng lỗi phạm. Kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ, linh hoạt,  phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ.

Năm 2019, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 1.069 cuộc đối với 539 tổ chức đảng và 1.186 đảng viên; giám sát 604 cuộc đối với 438 tổ chức đảng và 796 đảng viên. UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 216 cuộc đối với 49 tổ chức đảng và 221 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 194 cuộc đối với 227 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 55 cuộc đối với 71 tổ chức đảng; kiểm tra thu, chi ngân sách Đảng 13 cuộc đối với 14 tổ chức; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 179 cuộc đối với 228 tổ chức và 2.941 đảng viên; giám sát theo chuyên đề 275 cuộc đối với 263 tổ chức đảng và 249 đảng viên. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và của đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; kịp thời khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo; ngăn ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời, góp phần tích cực vào việc đấu tranh khắc phục và ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, củng cố tổ chức, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Đạt được những kết quả trên, trước hết thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Trọng tâm là xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, theo tinh thần nghị quyết đó là những kinh nghiệm, là chìa khóa của những thành công trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ trong năm qua.

Năm 2020, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp tiếp tục phát huy những kết quả đạt được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác phổ biến, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định... của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nói chung và công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; đồng thời UBKT Tỉnh ủy bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trọng tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phục vụ Đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh và các huyện, thành phố làm tốt công tác tham mưu xây dựng Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2020 đảm bảo về tiến độ kế hoạch, chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục giúp BTV Tỉnh ủy chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Đề án số 18-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2017- 2020”. Quan tâm chỉ đạo công tác bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ kiểm tra, thanh tra; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ ngành Kiểm tra, Thanh tra, nhất là người đứng đầu; tăng cường chỉ đạo công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát Điều 30 và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy theo Điều 32 Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy cơ quan UBKT  - Thanh tra tỉnh theo mô hình thí điểm, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ quy định; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác đề ra năm 2020, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Hà Giang ngày càng trong sạch, vững mạnh; kinh tế - xã hội phát triển; quốc phòng - an ninh ổn định, giữ vững nơi địa đầu Tổ quốc.

Lê Quang Minh
(Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,
Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra tỉnh)

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Giang trên con đường phát triển bền vững

Xuân 2020 - Nhận thức sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt là công tác tuyên truyền trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo phương châm toàn Đảng làm công tác tư tưởng...

26/01/2020
Những "bông hoa" dâng Đảng

Xuân 2020 - Trên mọi nẻo đường của cực Bắc thân yêu, bóng cờ hoa tràn ngập chào đón Xuân về. Những giai điệu Tổ quốc vang lên như tiếp thêm nguồn sinh lực, niềm tin, quyết thắng cho Đảng bộ huyện Quang Bình dẫn dắt nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

26/01/2020
Vươn tới những tầm cao!

Xuân 2020 - "Biến khó khăn thành lợi thế phát triển" đã và đang là phương châm hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang trên con đường mang ấm no, hạnh phúc đến muôn nhà.

 

26/01/2020
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh

BHG - Tối 30 Tết, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp mặt, chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức (CCVC), người lao động Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan Ủy ban kiểm tra - Thanh tra tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

25/01/2020