Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ II - năm 2023

11:22, 31/01/2023

LTS: Ngày 12.1.2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 329-KH/TU về việc tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ II - năm 2023, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh và sự quan tâm của toàn xã hội trong việc sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng; động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, xuất sắc; tạo động lực nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Thông qua Giải báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; những kết quả nổi bật, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong việc đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng.

- Góp phần tăng số lượng, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí của Hà Giang tham gia Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) trong năm 2023.

2. Yêu cầu

- Giải báo chí tỉnh Hà Giang về xây dựng Đảng năm 2023 phải được tổ chức nghiêm túc, tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng đảm bảo tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn, theo phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, có tác động tích cực phục vụ hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

- Đánh giá, lựa chọn nghiêm túc, khách quan những tác phẩm báo chí đạt giải cao về công tác xây dựng Đảng của tỉnh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao giải, tôn vinh và xét chọn tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023.

II- NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN

1. Nội dung

1.1. Tên gọi Giải thưởng: Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ II - năm 2023

1.2. Nội dung

Giải được xét chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, nội chính, đối ngoại... với những nội dung trọng tâm:

- Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; công tác xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Hà Giang; nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, trọng tâm là việc triển khai các văn bản, như: Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2021 - 2025; Đề án số 06- ĐA/TU, ngày 22/11/2021 về nâng cao chất lượng đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 15/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới...

- Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

- Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Kế hoạch số 445-KH/TU, ngày 20/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

- Việc thực hiện Kế hoạch số 142-KH/TU, ngày 13/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; Quy định số 16-QĐ/TU, ngày 16/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh; Quyết định số 1859-QĐ/TU, ngày 09/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Giới thiệu những mô hình, điển hình mới, cách làm sáng tạo trong triển khai, học tập, quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng; phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát hiện, biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu; đồng thời, phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

2. Đối tượng tham dự giải

Công dân Việt Nam đang công tác và sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng của tỉnh Hà Giang được đăng, phát trên các loại hình báo chí của tỉnh Hà Giang và cổng/trang thông tin điện tử, bản tin... của địa phương, đơn vị do Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép, phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự Giải.

3. Thời gian tác phẩm dự Giải, xét chọn và trao giải

3.1. Thời gian tác phẩm dự Giải: Tác phẩm được sử dụng, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01/11/2022 đến trước ngày 15/9/2023.

3.2. Thời hạn, địa chỉ nhận bài dự thi

- Các tác phẩm báo chí tham dự Giải gửi đến Ban Tổ chức Giải chậm nhất đến ngày 20/9/2023 (theo dấu Bưu điện).

- Gửi hồ sơ dự thi về Phòng Thông tin - Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang hoặc gửi các tác phẩm dự thi trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang.

3.3. Thời gian xét chọn và chấm Giải

Thời gian xét chọn và chấm Giải từ ngày 25/9/2023; đồng thời xét chọn các tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu nhất gửi về Trung ương tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023 theo đúng thời gian quy định.

3.4. Thời gian trao Giải, số lượng giải thưởng, khen thưởng và hình thức khen thưởng

- Thời gian: Trao Giải vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Giang (25/12/1945- 25/12/2023).

- Sổ lượng giải thưởng, khen thưởng

+ Ban Tổ chức Giải trao giải thưởng cho 04 loại hình báo chí: Báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình. Mỗi loại hình báo chí sẽ được xét, trao các giải như sau: 01 Giải A; 02 Giải B; 03 Giải C; 04 Giải khuyến khích.

Căn cứ vào thực tiễn, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét, lựa chọn trao 01 Giải đặc biệt.

+ Vinh danh từ 01 - 03 nhà báo tiêu biểu (nếu có).

+ Vinh danh nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đạt giải: Từ 01 - 04 tập thể hoặc cá nhân tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đạt giải (nếu có).

+ Khen thưởng 06 cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai hưởng ứng Giải.

- Hình thức khen thưởng

+ Đối với tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai hưởng ứng Giải: Tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kèm theo tiền thưởng.

+ Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải, nhà báo tiêu biểu, nhân dân tiêu biểu: Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải kèm theo tiền thưởng.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Chi từ nguồn kinh phí nhà nước năm 2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động quan tâm, tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ II - năm 2023; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, nhất là đối với các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng.

- Chỉ đạo các ban, sở, ngành, đơn vị trực thuộc quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi đế các cơ quan báo chí phát hiện, tiếp cận kịp thời những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để xây dựng các tác phẩm báo chí tham gia Giải.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Là cơ quan thường trực Giải; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu phát động Giải theo hình thức trực tiếp; chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức Giải thành công.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Tổ chức Giải, Ban giám khảo; công tác khen thưởng; xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Giải.

- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình, kịch bản tổ chức trao giải, khen thưởng tại tỉnh; xây dựng báo cáo tổng kết bằng hình ảnh minh họa về giải và thực hiện một số nội dung khác...

- Tham mưu cho Ban Tổ chức Giải gửi văn bản đề nghị các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy chỉ đạo và tích cực hưởng ứng Giải. Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về Giải để cán bộ, đảng viên, nhân dân, các phóng viên, nhà báo, hội viên Hội Văn học nghệ thuật, các cơ quan báo chí nhiệt tình tham gia, hưởng ứng và gửi tác phẩm có chất lượng dự thi.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả tổ chức Giải.

3. Các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

- Các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tư liệu về công tác xây dựng Đảng cho nhà báo, phóng viên, đảng viên, hội viên theo quy định hiện hành để viết bài tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ II - năm 2023; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định nội dung, xét, trao Giải báo chí.

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, các văn bản liên quan đến Giải (khi tiếp nhận từ Ban Tổ chức Trung ương) cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong quá trình triển khai thực hiện.

- Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo thực hiện tốt các nội dung liên quan đến trao Giải.

4. Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh

- Quán triệt đến cán bộ, phóng viên, hội viên; đăng tải, phát sóng tuyên truyền Kế hoạch Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ II - năm 2023 trên các ấn phẩm, phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các hội viên, phóng viên sáng tác và gửi tác phẩm có chất lượng tham dự Giải; giới thiệu, đăng tải các tác phẩm báo chí tham dự Giải trên các ấn phẩm, loại hình báo chí theo Quy chế của Giải.

- Đài Phát Thanh - Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị các nội dung, kịch bản... để tổ chức trao Giải.

5. Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo; quán triệt, hướng dẫn và tuyên truyền về Giải; khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân, các phóng viên, nhà báo, hội viên tích cực tham dự Giải thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp, trong đó chú trọng tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của địa phương và mạng xã hội. Phối hợp cung cấp tư liệu, tài liệu; giới thiệu các tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu phục vụ đội ngũ phóng viên sáng tác các tác phẩm báo chí.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xứng đáng là “gốc rễ” của Đảng
- Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng. Chi bộ tốt thì mọi việc tốt”; “Nhân dân ta rất tốt, nếu chi bộ khéo lãnh đạo và đảng viên hăng hái xung phong làm gương mẫu thì khó khăn gì cũng vượt qua, công việc gì cũng làm tốt”. Do đó, để chi bộ khu dân cư thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, cấp ủy huyện Bắc Quang đặc biệt quan tâm việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để hình thành nên những chi bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là “gốc rễ” của Đảng trong quần chúng.
31/01/2023
Đảng bộ huyện Quang Bình tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ 5
BHG - Từ ngày 29 – 30.11, Đảng bộ huyện Quang Bình tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ V, năm 2022. Đến dự có đồng chí Triệu Tài Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện. Tham gia Hội thi có 51 thí sinh là bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. 
30/11/2022
Đảng mạnh, dân tin
 - Năm 2022 vừa đi qua với không ít khó khăn, thách thức. Dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh, nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì đoàn kết một lòng, tạo được nhiều dấu ấn trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, những quan điểm, bài học về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được BTV, BCH Đảng bộ huyện triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo, góp phần xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu mới và sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân.
30/01/2023
Hoàng Su Phì đẩy mạnh nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống
BHG - Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì luôn xác định việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống của Đảng bộ, các địa phương, các ngành của huyện theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU của BTV Tỉnh ủy Hà Giang về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, gắn với đó là giáo dục chính trị, tư 
28/12/2022