Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của phường Nguyễn Trãi

Thứ Sáu, 17/04/2015, 14:23 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch sửa chữa, cải tạo trụ sở phường Nguyễn Trãi;

Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trãi - thành phố Hà Giang xin thông báo:

Kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2015. Trụ sở làm việc của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các Đoàn thể của phường Nguyễn Trãi sẽ được chuyển đến. Tầng II, trụ sở chi nhánh Viettel Hà Giang. Địa chỉ: Số nhà 218B, đường Nguyễn Trãi - thành phố Hà Giang (Ngã ba đường Nguyễn Trãi giao đường 19/5).

Phòng giao dịch hành chính “Một cửa” của UBND phường chuyển đến Nhà văn hóa Liên tổ 13+14+15 phường Nguyễn Trãi (Gần trụ sở Viettel, cạnh nhà hàng Hoàng Đại Gia).

Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trãi trân trọng thông báo tới các quý cơ quan, đơn vị và cá nhân biết để tiện việc liên hệ công tác theo địa chỉ trên./.

           

  Nơi nhận:

- TTr Thành ủy; TT. HĐND Thành phố;

- Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Các phòng, ban Thành phố;

- Các trường học trên địa bàn phường;

- Công an, Trạm y tế, Đội thuế phường;

- Các ông (bà) Tổ trưởng tổ dân phố;

- UBND các xã, phường;

- Đăng tin trên trang thông tin điện tử phường;

- Lưu VT-UBND.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Tống Đức Tiến

 

.