123
Phát huy tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Báo Hà Giang điện tử

Phát huy tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 10/06/2017, 13:35 (GMT+7)

BHG - Cách đây 69 năm, ngày 11.6.1948, trước tình thế cách mạng ngàn cân treo sợi tóc, “giặc đói”, “giặc dốt” hoành hành khắp nơi, giặc ngoại xâm lăm le, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, động viên đồng bào, chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, thực hiện những nhiệm vụ cấp bách chống “giặc đói”, “giặc dốt” và giặc ngoại xâm, góp của, góp công vào sự nghiệp kiến thiết và bảo vệ đất nước.  Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc với tinh thần “Sự nghiệp cách mạng là của quần chúng”, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng bằng những chiến công chói lọi trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc; giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chung sức đồng lòng, phấn đấu  đưa dân tộc Việt Nam sánh vai với bè bạn Quốc tế.

Không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là tấm gương mẫu mực trong thực hiện mọi phong trào thi đua để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân học tập, tạo thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp. Theo Người, thi đua là để làm được tốt và làm được nhiều. Muốn làm được tốt thì tự mỗi người phải là tấm gương cho người khác học tập, muốn làm được nhiều thì ai ai cũng phải cố gắng. Như thế sẽ tạo thành phong trào sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực. Người từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Thực tế, sự nêu gương của Người từ những việc làm nhỏ nhất, rất đỗi bình dị trong suốt cuộc đời mình đã trở thành động lực vô cùng mạnh mẽ, thôi thúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hăng hái thi đua phấn đấu, đưa sự nghiệp kháng chiến kiến quốc đến thành công.

Cũng theo Người, việc lấy gương cán bộ, đảng viên để giáo dục quần chúng nhân dân là cách làm tốt nhất, sinh động và sâu sắc nhất, nhằm nhân rộng những điển hình, kích thích phong trào thi đua yêu nước phát triển. Người từng nói: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.Người  dạy: “Cán bộ phải thi đua với quần chúng, xung phong làm gương mẫu cho quần chúng để kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chóng thành công. Anh hùng, chiến sĩ thi đua là người tiên phong trong lao động sản xuất và gương mẫu về đạo đức cách mạng...., cần phải luôn luôn dìu dắt, giúp đỡ những người chung quanh mình cùng tiến bộ. Mọi người đều phải cố gắng tiến kịp các anh hùng, chiến sĩ; anh hùng, chiến sĩ thì cần tiến mãi không ngừng”.

Trong “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều. Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái, trai, giàu, nghèo... đều cần phải trở nên một chiến sĩ tranh đấu trên các mặt trận quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá. Cách làm là: Dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân”. Muốn vậy thì phải “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua. Ta nhất định thắng, địch nhất định thua”... Với những ngôn từ rất đỗi giản dị, gần gũi nhưng sâu sắc, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Người có sức lan toả sâu rộng, thôi thúc mọi người ở mọi cấp, mọi ngành cùng ra sức thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào thi đua yêu nước đã phát triển rộng khắp, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, các phong trào thi đua  như: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, “Bình dân học vụ”, “Hũ gạo kháng chiến” v.v... đã cổ vũ, động viên toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước hăng hái lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm để chống “giặc đói”; thi đua học tập xoá nạn mù chữ để chống “giặc dốt” và dũng cảm, ngoan cường trong chiến đấu để diệt giặc ngoại xâm, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu”.

Phong trào đã cổ vũ, huy động toàn bộ sức người, sức của, tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhằm “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập Quốc tế, việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với tinh thần “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Nói là phải làm”, “Cán bộ đi trước, làng nước theo sau” theo tư tưởng Hồ Chí Minh càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo ra phong trào hành động cách mạng sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành trong cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường hội nhập Quốc tế. Thắng lợi vĩ đại cùng bao chiến công chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, cùng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, làm cho vị thế non sông đất nước ta ngày càng được nâng cao và khẳng định trên trường quốc tế, vươn lên “sánh vai cùng các cường quốc năm Châu” như Bác Hồ muôn vàn kính yêu hằng mong muốn, đó chính là thực tiễn hùng hồn, sinh động nhất chứng minh hiệu quả phong trào thi đua yêu nước theo “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây gần 70 năm.

HOÀNG GIA KHÁNH (Trung tâm Phát thanh  THQĐ)

.