Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, đổi mới, sáng tạo trong các doanh nghiệp, HTX

Thứ Ba, 19/10/2021, 12:58 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, kinh tế đất nước và của tỉnh ta có sự hội nhập ngày càng sâu rộng, mạnh mẽ. Đặc biệt, đứng trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin và để đáp ứng trước đòi hỏi của việc chuyển đổi số, việc đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, đổi mới, sáng tạo trong các doanh nghiệp, HTX là điều hết sức quan trọng. Ngày 12.1.2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, đổi mới, sáng tạo trọng các doanh nghiệp, HTX tỉnh Hà Giang đến năm 2025. Để tìm hiểu về nội dung này, phóng viên Báo Hà Giang điện tử có cuộc trao đổi với đồng chí Phan Đăng Đông, Giám đốc Sở KH&CN, cơ quan tham mưu và là thường trực cho việc thực hiện kế hoạch này.

 

P.V: Xin đồng chí cho biết những mục tiêu của Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, đổi mới, sáng tạo trong các doanh nghiệp, HTX của tỉnh ta!?

Đồng chí Phan Đăng Đông: Kế hoạch số 16/KH-UBND nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN/HTX của tỉnh thông qua hoạt động ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, từng bước chuyển đổi vị trí, vai trò của khoa học gắn với phát triển KT-XH sang phục vụ phát triển KT—XH và phấn đấu từ năm 2025 đạt vị trí dẫn dắt phát triển KT-XH.

Nâng cao nhận thức của các tổ chức kinh tế, các cấp, các ngành về vị trí vai trò của KH&CN trong phát triển KT - XH; Xác định đúng thực trạng các loại hình doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ nhằm đấy mạnh phong trào nghiên cứu úng dụng KH&CN và đối mới sáng tạo trong các DN/HTX. Phấn đấu trung bình mỗi năm tăng 5% trên tổng số DN/HTX có hoạt động ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Hỗ trợ KH&CN xây dựng các mô hình phát triển DN/HTX gắn với các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Giai đoạn 2021 – 2025, tập trung ưu tiên hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp KH&CN cho mỗi huyện/thành phố ít nhất 3 DN/HTX; hỗ trợ hình thành các DN/HTX về ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo, và hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp/HTX vệ tinh/phụ trợ theo chuỗi giá trị gia tăng.

P.V: Tỉnh ta xác định những nhiệm vụ trọng tâm gì trong việc thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, đổi mới, sáng tạo trọng các doanh nghiệp, HTX đến năm 2025, thưa đồng chí!?

Đồng chí Phan Đăng Đông: Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND, tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Sẽ thực hiện điều tra, đánh giá thực trạng DN/HTX trên địa bàn tỉnh nhằm phân loại và lập danh sách các DN/HTX có tiềm năng về hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo để tiếp cận hỗ trợ xây dựng phát triển doanh nghiệp đầu tàu về nghiên cứu khoa học và đổi mới, sáng tạo, gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương. Đồng thời, tập trung rà soát chính sách về hỗ trợ phát triển DN/HTX. Qua rà soát, sẽ có báo cáo chuyên đề về thực trạng về cơ chế chính sách hỗ trợ DN/HTX ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Triển khai việc hỗ trợ ứng dụng KH&CN và đổi mới, sáng tạo xây dựng các mô hình DN/HTX tỉnh Hà Giang. Trên cơ sở phân tích chỉ số đổi mới, sáng tạo, trình độ công nghệ của các DN/HTX, tiến hành lựa chọn, phân nhóm DN/HTX tham gia nhiệm vụ hỗ trợ KH&CN và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN/HTX trên thị trường trong nước và quốc tế. Tiếp tục hỗ trợ các DN/HTX đi đầu trong ứng dụng tiến bộ KHCN và đổi mới sáng tạo, đồng thời hỗ trợ phát triển các DN/HTX vệ tinh/phụ trợ theo chuỗi giá trị gia tăng để tạo động lực cho phát triển KT - XH.

Kết nối và tổ chức triển khai chính sách hỗ trợ các DN/HTX, nâng cao nhận thức trong xã hội về ứng dụng tiến bộ KH&CN và đổi mới sáng tạo. Kết nối các nguồn lực, hỗ trợ các DN/HTX tham gia theo các chương trình, nội dung cơ chế, chính sách của T.Ư và của tỉnh về hỗ trợ các DN/HTX ứng dụng tiến bộ KH&CN và đổi mới sáng tạo. Sở KH&CN chủ trì hướng dẫn, tuyên truyền rộng khắp trên địa bàn tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh xác định đối tượng được hỗ trợ theo chính sách, tinh giảm các thủ tục hành chính, công khai minh bạch đảm bảo thực hiện thông suốt trên hệ thống dịch vụ công một cửa. Tổ chức các đợt tham quan, học tập kinh nghiệm từ các mô hình ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo thành công ở các tỉnh bạn cho DN, HTX. Các DN/HTX được hỗ trợ theo nội dung các chương trình, kế hoạch, dự án hàng năm. Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền trên báo, đài, website, truyền thông qua hoạt động của các hội, đoàn thể. Hình thành và phát triển các tổ chức trung gian hỗ trợ cho chuyển giao công nghệ và đối mới sáng tạo. Năm 2021, thành lập sàn giao dịch công nghệ của tỉnh, là nơi tư vấn, kết nối thị trường cung cầu công nghệ tiến bộ trong nước và quốc tế cho các DN/HTX...

            Xây dựng “Hệ sinh thái khởi nghiệp”, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức về khởi nhiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên, DN/HTX; Phát triển hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực và dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hỗ trợ vật chất, kỹ thuật phối hợp với “Vườn ươm doanh nghiệp khởi nghiệp” hình thành Văn phòng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên. Kết nối với “hệ sinh thái khởi nghiệp” đổi mới sáng tạo quốc gia trong việc ươm tạo các doanh nghiệp ĐMST, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ hỗ trợ tư vấn khởi nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trên các sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh được tham gia các chương trình KH&CN...

P.V: Xin đồng chí cho biết việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND!?

Đồng chí Phan Đăng Đông: Kế hoạch số 16/KH-UBND là một hoạt động lớn, có nhiều nội dung, chiều sâu và rất có ý nghĩa đối với sự phát triển của tỉnh. Do đó, đòi hỏi sự tham gia của nhiều sở, ban, ngành, đơn vị trong việc triển khai. Qua đó, Sở KH&CN được tỉnh phân công là cơ quan thường trực, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch. Các Sở KH&ĐT, Tài chính phối hợp trong việc triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí các nguồn lực để triển khai; Sở Công Thương phối hợp với Sở KH&CN lồng ghép các chương trình triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, theo dõi diễn biến thị trường nhằm định hướng phát triển thị trường các sản phẩm nông sản chủ lực, phù họp với các quy định chung. Xây dựng mạng lưới tiêu thụ nông sản. Sở NN&PTNT phối hợp với Sở KH&CN lồng ghép những chương trình triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, HTX trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KH&CN và đổi mới sáng tạo trong nông thôn, phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể chính trị, Hiệp hội Doanh nghiệp…, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở KH&CN tổ chức thực hiện, quản lý các nhiệm vụ KH&CN đảm bảo đạt được mục tiêu của kế hoạch. UBND các huyện, thành phố tổ chức lựa chọn các nhiệm vụ hàng năm gắn với các nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương.  Các cơ quan truyền thông của tỉnh, ngành, huyện, thành phố phối hợp với Sở KH&CN xây dụng kế hoạch thông tin, tuyên truyền hàng năm về hoạt động KH&CN trong các DN, HTX, thường xuyên thông tin, tuyên truyền về ứng dụng và kết quả ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất của tỉnh.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Giám đốc Sở KH&CN!

                                                         PV điện tử (thực hiện)

.