Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ Hai, 01/03/2021, 19:06 (GMT+7)

BHG - Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang vừa có thông báo số 19, ngày 26.2, về việc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, nội dung thông báo cụ thể như sau:

I. Hồ sơ ửng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

1. Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm:

a) Đơn ứng cử, mẫu số 01/HĐBC-QH;

b) Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú, mẫu số 02/HĐBC-QH;

c) Tiểu sử tóm tắt, mẫu số 03/HĐBC-QH;

d) Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử, mẫu số 04/HĐBC-QH;

đ) Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm X 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

2. Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

a) Đơn ứng cử, mẫu số 06/HĐBC-HĐND;

b) Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú, mẫu số 07/HĐBC-HĐND;

c) Tiểu sử tóm tắt, mẫu số 08/HĐBC-HĐND;

d) Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử, mẫu số 09/HĐBC-HĐND;

đ) Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm X 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

3) Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản sử dụng trong hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia (mẫu hồ sơ đại hiểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhận tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh). Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy, nhưng phải đảm bảo đúng theo các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

4) Ảnh của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

II. Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

1. Việc nộp hồ sơ ứng cử

Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nộp 02 bộ hồ sơ tại Ủy ban Bầu cử tỉnh (Phòng Chính quyền địa phương và công tác thanh niên, Sở Nội vụ, phòng số 617, tầng 6 trụ sở UBND tỉnh).

2. Thời gian nhận hồ sơ ứng cử

Thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 trong giờ hành chính các ngày trong tuần; thời gian kết thúc nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 14.3.2021. Riêng thứ bẩy, ngày 13.3.2021 và chủ nhật, ngày 14.3.2021, Sở Nội vụ có trách nhiệm cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Đ.T

.