Tổ chức lại bộ máy, cán bộ tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả

08:11, 12/02/2018

Xuân 2018 - Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Cùng với các cấp, các ngành, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng của tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Tổ chức Xây dựng Đảng. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu cho BTV Tỉnh ủy kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI và quán triệt, triển khai Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII với trọng tâm là: Khắc phục, sửa chữa triệt để những khuyết điểm, hạn chế; gắn nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… coi đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và xuyên suốt trong những năm tiếp theo.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài tặng quà và động viên tân binh huyện Quản Bạ lên đường nhập ngũ.  	Ảnh: Thành Nhân
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài tặng quà và động viên tân binh huyện Quản Bạ lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thành Nhân

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn tổ chức Đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở xây dựng chương trình công tác trọng tâm của tập thể và chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng chương trình hành động cá nhân ngay từ đầu năm, xác định rõ nhiệm vụ công tác trọng tâm và đề ra giải pháp thực hiện đạt kết quả; tham mưu xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm đối với BTV Đảng ủy xã, phường, thị trấn của toàn Đảng bộ tỉnh; cụ thể hóa các quy định của Trung ương về kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền qua xây dựng và ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao… Từ đó, làm cơ sở để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.

Đón đầu Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho BTV Tỉnh ủy xây dựng và triển khai nhiều Đề án về tổ chức bộ máy cán bộ. Qua triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã giảm được 26 đầu mối cấp phòng và tương đương trực thuộc huyện, thành phố và các đơn vị cấp tỉnh; giảm được 33 chức danh cấp trưởng và 53 chức danh cấp phó. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng 9 Đề án cấp tỉnh để xin ý kiến Bộ Chính trị cho chủ trương thực hiện. Bên cạnh đó, phối hợp tham mưu và thực hiện việc sắp xếp, nhất thể hóa một số chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã và các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết quả, số người hoạt không chuyên trách ở cấp xã, từ bình quân có 16 người/đơn vị giảm xuống còn bình quân 8,6 người/đơn vị; toàn tỉnh giảm từ 2.719 người xuống còn 1.676 người; số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giảm bình quân từ 11,8 người/thôn, tổ dân phố xuống còn bình quân 6,5 người, toàn tỉnh giảm từ 22.175 người xuống còn 13.562 người, tiết kiệm được ngân sách trên 20 tỷ đồng/năm.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài thăm mô hình nuôi chim bồ câu ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ. 			Ảnh: Văn Long
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài thăm mô hình nuôi chim bồ câu ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ. Ảnh: Văn Long

Ngoài ra, các cấp ủy Đảng đã quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác kết nạp đảng viên mới. Năm 2017, Đảng bộ tỉnh kết nạp được 2.816 đảng viên, đạt trên 107% kế hoạch; chất lượng đội ngũ đảng viên mới kết nạp được nâng lên rõ rệt; nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh hiện có 67.131 đồng chí, sinh hoạt ở 875 tổ chức cơ sở Đảng và 3.829 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đội ngũ cấp uỷ viên các cấp thường xuyên được kiện toàn, bổ sung và bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng từng bước được nâng lên, nội dung sinh hoạt thường xuyên được đổi mới…

Nhằm từng bước đổi mới phương thức hoạt động của các cấp ủy Đảng, chất lượng công tác tham mưu của Ban Tổ chức cấp ủy các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính và đẩy mạnh thực hiện các Chỉ thị của Tỉnh ủy về đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tăng cường giám sát “Nói đi đôi với làm” … Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành Hướng dẫn sinh hoạt chi bộ chuyên đề hàng quý, năm để quán triệt học tập Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm để nâng cao nhận thức và chấp hành Điều lệ Đảng cho đảng viên; đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài những kết quả đạt được, công tác Tổ chức bộ máy, cán bộ của Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần tiếp tục có giải pháp khắc phục, sửa chữa ngay trong năm 2018 như: Công tác đánh giá cán bộ, đảng viên của một số cấp ủy Đảng còn hạn chế, chưa căn cứ kết quả thực hiện chương trình hành động cá nhân của từng vị trí công việc để nhận xét, đánh giá; vì vậy, có nơi, có lúc, việc đánh giá chưa thực sự khách quan, chưa sát thực tế, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong công tác kiểm điểm đánh giá cán bộ, đảng viên. Công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở một số chi, đảng bộ chưa nghiêm túc, vẫn còn đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt và công tác.

Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020, năm 2018 công tác Tổ chức Xây dựng Đảng sẽ tập trung thực hiện vào 5 định hướng chính: Tiếp tục phối hợp cùng các Ban Xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, mở rộng phát huy dân chủ, sáng tạo của địa phương, cơ sở và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng và của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII của Đảng bằng các Đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, nhằm từng bước tinh gọn về tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng thời tiếp tục tinh giản về biên chế cán bộ; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII của Đảng gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo phương châm sâu sát, cụ thể và có hiệu quả, chống quan liêu, cục bộ, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, đặc biệt kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong việc thi hành Điều lệ Đảng, nâng cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Tổ chức Xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh “Trách nhiệm, liêm khiết, tinh thông, hành động” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mừng Đảng quang vinh và đón chào Xuân mới Mậu Tuất 2018 của dân tộc, đất nước đổi mới, đang từng bước vươn lên và hội nhập sâu, rộng với thế giới, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng phấn đấu cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và những thành quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về ổn định chính trị, phát triển KT - XH, giữ vững an ninh - quốc phòng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra trong nhiệm kỳ 2015- 2020.

Nguyễn Trung Tài (Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Như dòng Lô không ngừng chảy…

Xuân 2018 -  Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, sự đổi mới về tư duy, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, cùng sự vào cuộc của các cấp, ngành; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố đạt được những kết quả ấn tượng, tạo đà vươn tới những tầm cao, như dòng Lô không ngừng chảy giữa lòng thành phố "trẻ"!

11/02/2018
Tập trung vốn cho "Tam nông"

BHG - Mỗi độ Xuân về, cán bộ, viên chức Agribank Hà Giang lại tràn đầy niềm vui mới, bởi qua một năm, họ đã vượt lên nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; khẳng định vai trò ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

11/02/2018
Miền đất "Vỏ cây vàng" chuyển mình

Xuân 2018 - Năm Đinh Dậu 2017 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì (nghĩa tiếng địa phương là Vỏ cây vàng) đã nỗ lực, quyết tâm, phát huy tiềm năng, lợi thế, tranh thủ hiệu quả nguồn đầu tư của Đảng, Nhà nước nhằm đẩy mạnh phát triển KT – XH, qua đó đạt được nhiều thành tích quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

10/02/2018
Bắc Quang, quyết tâm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu

BHG - Với quyết tâm cao, trước thềm Xuân mới, "Bắc Quang phấn đấu đến hết năm 2018 sẽ đạt từ 60 – 70% kế hoạch của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020". Đó là khẳng định của anh Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang trong cuộc trao đổi với chúng tôi. Nhìn vào những thành quả phát triển KT – XH qua từng năm, đặc biệt là năm 2017, mới thấy hết những nỗ lực của huyện nhà.

10/02/2018