Hà Giang

Tạo nền tảng tư tưởng vững chắc

09:25, 15/02/2018

Xuân 2018 - Năm 2017 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, cũng là năm Đảng ta tiếp tục ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị. Cùng với sự nỗ lực chung của các cấp, các ngành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới nhằm tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, định hướng, thống nhất quan điểm, nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly cùng Đoàn công tác thăm Mô hình trồng cây cam V2 tại xã Kim Ngọc. Ảnh: Hoàng Quân
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly cùng Đoàn công tác thăm Mô hình trồng cây cam V2 tại xã Kim Ngọc. Ảnh: Hoàng Quân

Công tác tư tưởng là một bộ phận chủ yếu cấu thành và có tầm quan trọng hàng đầu, có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng cũng như trong mọi hoạt động lãnh đạo của Đảng; đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi người dân; khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo của quần chúng nhằm biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành hiện thực, thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng; có vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự thống nhất cao trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nhận thức sâu sắc vấn đề trên, trong năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đặc biệt coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, lý luận chính trị; kịp thời tham mưu cho cấp ủy tỉnh chỉ đạo, tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương, của tỉnh, như: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, công tác đối ngoại, an ninh - quốc phòng… với với 2.588 hội nghị cho trên 191.800 lượt cán bộ, đảng viên tham dự; kịp thời tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, thông tin những vấn đề mới về lý luận chính trị và thời sự cho cán bộ, đảng viên các ngành, các cấp. Chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố tập trung nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên bằng cách nâng cao chất lượng nội dung bài giảng gắn với cập nhật thông tin tình hình thực tiễn, đổi mới hình thức giảng dạy…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly trao đổi với lãnh đạo huyện Mèo Vạc và xã Pả Vi về thực hiện các mô hình phát triển kinh tế. 		Ảnh: Minh Chuyên
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly trao đổi với lãnh đạo huyện Mèo Vạc và xã Pả Vi về thực hiện các mô hình phát triển kinh tế. Ảnh: Minh Chuyên

Để nâng cao vai trò công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động theo hướng sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Coi công tác tuyên truyền là nhiệm vụ cốt lõi, gắn liền với các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ của công tác Tuyên giáo. Theo đó, các cơ quan Khối tuyên truyền tỉnh, cơ quan Tuyên giáo/tuyên huấn các cấp, các ngành và đơn vị đã không ngừng đổi mới về nội dung, linh hoạt trong việc sử dụng các hình thức tuyên truyền, cổ động. Trong năm qua, nhiều nội dung tuyên truyền trọng tâm như: Chương trình khởi nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, Đề án Một triệu tấn xi - măng, Đề án đổi mới cơ cấu ngành Nông nghiệp… đã được tuyên truyền sâu, rộng đến đông đảo các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú: Tuyên truyền miệng, qua các phương tiện truyền thông đại chúng của tỉnh, các cuộc thi, bằng hình thức sân khấu hóa, hệ thống pa nô, áp phích, biển tường... Các ngày lễ, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh đều được chỉ đạo thực hiện, đảm bảo trang trọng, phù hợp, tiết kiệm với các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục - thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, có tính giáo dục cao. Qua đó góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thấm sâu vào cán bộ đảng viên và nhân dân. Từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác dư luận xã hội và chỉ đạo định hướng về nội dung tư tưởng đối với các hoạt động báo chí trên địa bàn. Năm 2017, Ban Tuyên giáo đã nắm bắt, tổng hợp được trên 50 vụ, việc được dư luận quan tâm để tham mưu cho cấp ủy tỉnh chỉ đạo hướng giải quyết và tuyên truyền nhằm ổn định tình hình tư tưởng.

Có thể khẳng định, năm 2017 công tác tư tưởng đã đạt được những kết quả đáng kể thông qua việc kết hợp một cách hợp lý, sáng tạo, có hiệu quả giữa lực lượng tuyên truyền với các hình thức, phương pháp, phương tiện, nội dung tuyên truyền, làm chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Tổng sản phẩm bình quân trên địa bàn tăng 7,36 so với năm 2016; thu nhập bình quân đầu người đạt 22,35 triệu đồng (tăng 7,7%); giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế cả năm đạt hơn 4.760 tỷ đồng (Tăng 23% so với năm 2016); tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 34,18% (Giảm 4,57% so với 2016)… Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm, chú trọng, trong lãnh đạo, chỉ đạo có sự thống nhất và gắn kết cao giữa thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng với phát triển kinh tế. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội luôn ổn định; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tuyên truyền rộng rãi và triển khai đồng bộ.

Một mùa xuân mới đang tràn về, lan toả trên khắp đất nước, quê hương Hà Giang; công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục bám sát thực tiễn, chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa Đảng với dân, hun đúc thêm sức mạnh đoàn kết, ý chí phấn đấu của nhân dân các dân tộc Hà Giang, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018 của tỉnh và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sèn Chỉn Ly

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người làm Báo nơi đỉnh Bắc, Xuân này niềm vui nhân đôi

Xuân 2018 - Cuốn lịch năm 2017 đang được bóc dần về những tờ cuối, hòa cùng sự hối hả, bận rộn và niềm vui của mọi người trên quê hương cực Bắc khi chia tay năm cũ, chào năm mới, đón xuân Mậu Tuất  về. Những người làm Báo ở các cơ quan báo chí Hà Giang đều cảm thấy niềm vui như được nhân đôi; nụ cười khi đón nhận thành quả của một năm lao động, sản xuất, cống hiến và học tập sẽ đi cùng với niềm vui nghề nghiệp của người làm Báo tỉnh nhà.

15/02/2018
Tự tin vùng "cửa ngõ" phía Nam

Xuân 2018 -  Những ngày cuối năm đậm trong cái rét, nhưng trên những con đường, ngõ phố ở mảnh đất Bắc Quang vẫn rộn ràng nhịp sống sôi động. Những trái cam chín vàng, khởi đầu cho mùa thu hoạch cam đầy hứa hẹn nơi cửa ngõ phía Nam của tỉnh. Anh Trần Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy dù rất bận rộn với công việc, nhưng đã ưu ái dành cho chúng tôi những câu chuyện đầy phấn khởi về huyện Bắc Quang.

14/02/2018
Nông nghiệp Bắc Mê đa dạng sản phẩm đặc trưng

Xuân 2018 -  Ngành Nông nghiệp huyện Bắc Mê năm qua tuy gặp nhiều khó khăn, song vẫn đạt kết quả nổi bật, tạo đà cho hướng đi mới với sự đa dạng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng đến phát triển bề vững.

14/02/2018
Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động Tư pháp

Xuân 2018 - Năm 2017, UBND tỉnh đề ra 10 nhóm nội dung chính và 6 nhóm giải pháp thực hiện công tác Tư pháp. Cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu đề ra, ngành Tư pháp đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, triển khai thực hiện đạt kết quả quan trọng trên nhiều phương diện. 

14/02/2018