Hà Giang
MULTIMEDIA
Xây dựng Nông thôn mới “Thực chất, hiệu quả, không chạy theo thành tích”
09:50, 30/11/2022
BHG - Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2022, ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM đã triển khai quyết liệt với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, quần chúng và nhân dân trong tỉnh.

17:12, 26/11/2022