Hà Giang
MULTIMEDIA
Báo Hà Giang với công tác tuyên truyền bài trừ các hủ tục lạc hậu
11:55, 16/06/2022
Với 19 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn đã tạo nên một Hà Giang đa sắc màu, mang bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú. Tuy nhiên ở một số thôn, bản vùng sâu, vùng xa còn một số bộ phận người dân vẫn hủ tục lạc hậu ảnh hưởng rất lớn đến đời sống văn hóa và kinh tế của người dân. Chính vì vậy, việc xóa bỏ hủ tục lạc hậu đang là một trong những nhiệm vụ được tỉnh Hà Giang quyết tâm thực hiện. Trong đó, Báo Hà Giang đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, thay đổi đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, xây dựng tỉnh phát triển toàn diện và bền vững.