MULTIMEDIA
Sôi nổi Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết của Đảng
10:01, 21/04/2022
BHG - Ngay sau Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi rất sôi nổi, hòa hứng và tích cực.