MULTIMEDIA
"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong các cơ quan, đơn vị
15:15, 27/03/2022
Các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước phải ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam là một trong những nội dung tại Chỉ thị số 03 ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Thực hiện Chỉ thị, phần lớn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hiện nay khi xây dựng và mua sắm đồ dùng, trang thiết bị lắp đặt tại công sở đều ưu tiên sử dụng hàng nội địa.