MULTIMEDIA
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự do tôn giáo, tín ngưỡng
15:07, 07/11/2019

BHG - Nói đến tư tưởng của Hồ Chí Minh về tôn giáo thì chúng ta nói đến tư tưởng của Người về văn hóa; có lẽ hiếm có một lãnh tụ cộng sản nào mà nhìn tôn giáo dưới góc nhìn đạo đức như Chủ tịch Hồ Chí Minh.