Xin ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Phần V)

Thứ Sáu, 28/08/2020, 10:12 (GMT+7)
 

V- XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

1. TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng. Nâng cao năng lực dự báo hiệu quả, phù hợp yêu cầu thực tiễn trong việc ban hành các nghị quyết, chủ trương của cấp ủy các cấp. Cụ thể hóa, triển khai kịp thời, đúng đắn, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận đối với cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đáp ứng yêu cầu mới. Thực hiện nền nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng bằng các giải pháp quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; cấp ủy cấp trên chủ động gợi ý kiểm điểm với tập thể, cá nhân ở những nơi có vấn đề phức tạp, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; coi trọng công tác kiểm tra việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống; đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện lệch lạc và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm trong cán bộ, đảng viên.

Tăng cường vai trò và chức năng của Hội đồng nhân dân các cấp; nâng cao chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn. Tăng cường công tác giám sát, tái giám sát đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đại biểu Hội đồng nhân dân. Chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn tỉnh, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt và hiệu quả. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, khai thác có hiệu quả và tham gia vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, xã để rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận.

2. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ; NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

Sơ kết, tổng kết, nhân rộng các mô hình thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18,19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và các thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chí theo quy định; đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Quán triệt và nghiêm túc thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy quyền và trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Tiếp tục ban hành và thực hiện các quy định, quy chế, cơ chế trong công tác cán bộ, làm tốt việc quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng hoàn chỉnh theo quy hoạch, đúng quy trình bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và chặt chẽ giữa các khâu, liên thông giữa các cấp; trong đó có quy chế về việc đánh giá đúng đắn, khách quan đối với cán bộ, để có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp. Đổi mới phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ để lựa chọn những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu; tăng tỉ lệ cán bộ lãnh đạo, cấp ủy là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ trẻ phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số từng địa phương. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực và phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Có cơ chế, chính sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài; quan tâm cán bộ hoạt động ở cơ sở, nhất là ở thôn, bản.

Xây dựng và thực hiện tốt các quy định để phát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của nhân dân về phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước của cán bộ, đảng viên.

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên, bảo đảm chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. NÂNG CAO NĂNG LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG; ĐẨY MẠNH ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát, để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo quy định.

Đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng và các ngành liên quan; phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác, không ngừng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Công khai kết quả kiểm tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban kiểm tra các cấp; đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành chức năng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và mỗi người dân về quyết tâm của Đảng, Nhà nước đối với cuộc đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đưa nội dung chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vào sinh hoạt định kỳ của các tổ chức đảng và hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Đồng thời nâng cao và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời cung cấp, công khai thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị; đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để chống phá Đảng, Nhà nước. Bảo vệ, khen thưởng kịp thời những người dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Kiên quyết, kiên trì xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, không muốn tham nhũng.

Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, không để xảy ra án oan sai, bỏ lọt tội phạm. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp đáp ứng tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ; đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan tư pháp bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ.                                                                                

4. PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC, ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cấp ủy đảng các cấp, hệ thống chính trị về công tác dân vận; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Nắm chắc diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan nhà nước đối với công tác dân vận. Tổ chức hiệu quả việc nhân dân tham gia giám sát, phản biện, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trực tiếp tiếp xúc với nhân dân. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư và giải quyết nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Đẩy mạnh thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, nhiệm vụ của công tác dân tộc trong tình hình mới; xác định công tác dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi; các chủ trương, chính sách về dân tộc của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số. Quan tâm đúng mức đến vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với công tác vận động quần chúng. Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ ở cơ sở có đủ phẩm chất,  năng lực và uy tín đáp ứng được yêu cầu của địa phương.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động phối hợp với các cấp, các ngành nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng các hoạt động ở cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy tốt vai trò đại diện hợp pháp cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; tăng cường nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy cao độ truyền thống cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, nắm bắt thời cơ, tận dụng tối đa lợi thế, vượt qua thách thức, khai thác hiệu quả các nguồn lực, giữ vững biên cương cực bắc của Tổ quốc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, xây dựng Hà Giang phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tỉnh ta chú trọng: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực hoạt động của chính quyền; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đổi mới công tác dân vận, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

Các ý kiến góp ý gửi theo địa chỉ:

Thư điện tử:

Thukybhg@gmail.com

Vptuhgdh17@gmail.com

Thoisuhg@gmail.com

Thư tay tiêu đề ghi: Góp ý dự thảo Báo cáo Chính trị. Gửi về một trong các địa chỉ sau:

Báo Hà Giang: số 5 đường Nguyễn Huệ, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.

Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang: số 547 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.

Văn phòng Đài PT-TH tỉnh: số 126 đường Nguyễn Thái Học, tổ 7, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang

(Toàn văn dự thảo Báo cáo Chính trị đăng trên Báo Hà Giang điện tử: baohagiang.vn)

.