Xin ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
.
18:21 | 18/08/2020

LTS: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Để mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ và sự sáng tạo của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng Nghị quyết Đại hội thật sự là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, Báo Hà Giang điện tử đăng tải nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để được trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

.
.
.
 • Các ý đóng góp xin gửi về các địa chỉ dưới đây
  18:41 | 18/08/2020

  1. Văn phòng Tỉnh ủy: Email: vptuhgdh17@gmail.com. Hoặc gửi thư tay theo địa chỉ: Số 547, đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, T.p Hà Giang

  2. Báo Hà Giang: Email: thukybhg@gmail.com. Hoặc gửi thư tay theo địa chỉ: Tòa soạn Báo Hà Giang, số 5, đường Nguyễn Huệ, phường Nguyễn Trãi, T.p Hà Giang.

  3. Đài PT – TH Hà Giang: Email: thoisuhg@gmail.com. Hoặc gửi thư tay theo địa chỉ: Văn phòng Đài PT-TH Hà Giang, số 126, đường Nguyễn Thái Học, tổ 7, phường Trần Phú, T.p Hà Giang.

  .
 • Xin ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Phần V) Xin ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Phần V)
  10:12 | 28/08/2020

  V- XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH: 1. TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG; NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng. Nâng cao năng lực dự báo hiệu quả, phù hợp yêu cầu thực tiễn trong việc ban hành các nghị quyết...

  .
 • Xin ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (tiếp theo Phần IV) Xin ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (tiếp theo Phần IV)
  08:55 | 27/08/2020

  2. PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - XÃ HỘI: 2.1. Phát triển giáo dục - đào tạo. Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất các trường, lớp học; rà soát, sắp xếp lại mạng lưới, quy mô trường, lớp theo hướng tăng quy mô, giảm đầu mối; tiếp tục thực hiện tốt việc đưa học sinh ở các điểm trường về trường chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và quản lý của nhà trường...

  .
 • Xin ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Phần IV) Xin ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Phần IV)
  09:00 | 26/08/2020

  IV- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI:

  1. PHÁT TRIỂN KINH TẾ.

  1.1. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu nền kinh tế, phát triển nhanh, bền vững. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển nhanh, bền vững, kết hợp hợp lý giữa phát triển theo chiều rộng và chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; nâng cao...

  .
 • Xin ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Phần III) Xin ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Phần III)
  17:59 | 24/08/2020

  III- CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, ĐỘT PHÁ TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025

  1. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

  (1) Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố khối đoàn kết các dân tộc tạo sự thống nhất cao giữa cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao chất lượng ban hành triển khai nghị quyết, công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  .
 • Xin ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Phần II) Xin ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Phần II)
  09:22 | 22/08/2020

  II- TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025:

  1. DỰ BÁO BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH.

  Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Hòa bình, hợp tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế chung. Khoa học, công nghệ tiếp tục có những bước phát triển mới, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá phát triển nhiều lĩnh vực...

  .
 • Xin ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Tiếp phần I) Xin ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Tiếp phần I)
  10:33 | 21/08/2020

  3. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

  3.1. Hạn chế, khuyết điểm .

  * Về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh: 12 chỉ tiêu không đạt nghị quyết, trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: Liên kết sản xuất hàng hóa nông nghiệp theo chuỗi giá trị chưa đạt hiệu quả; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản phẩm của các làng nghề còn đơn điệu; hiệu quả của kinh tế hợp tác xã, trang trại; mô hình hợp tác xã kiểu mới; tiềm năng,

  .
 • Xin ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (phần I) Xin ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (phần I)
  09:35 | 20/08/2020

  BHG - Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đề ra quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, giải pháp trong 5 năm tới. Báo Hà Giang điện tử xin giới thiệu nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để được trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Sau đây, Báo Hà Giang điện tử xin gửi tới bạn đọc và nhân dân nội dung tiếp theo trong phần I của Dự thảo Báo cáo.

  .
 • Xin ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (phần I) Xin ý kiến nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (phần I)
  14:38 | 19/08/2020

  BHG - Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đề ra quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, giải pháp trong 5 năm tới. Báo Hà Giang điện tử xin giới thiệu nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để được trân trọng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Sau đây, Báo Hà Giang điện tử xin gửi tới bạn đọc và nhân dân phần I của Dự thảo Báo cáo.

  .
 • Toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  18:18 | 18/08/2020

  BHG - Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đề ra quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, giải pháp trong 5 năm tới và những năm tiếp theo; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

  .
.
.
.
.
.