"Cây đại thụ" vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Kỳ cuối: Cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân

Thứ Tư, 23/12/2020, 09:25 (GMT+7)

BHG - Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 xác định mục tiêu thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS và miền núi so với bình quân chung của cả nước. Thực hiện được mục tiêu trên cần sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó, người có uy tín (NCUT) có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tại địa phương.

Người có uy tín phối hợp với Công an xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ) tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước cho người dân.
Người có uy tín phối hợp với Công an xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ) tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước cho người dân.

Với những đóng góp to lớn trong những năm qua, NCUT có vai trò rất quan trọng trong đời sống vùng đồng bào DTTS. Họ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong tuyên truyền, vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; trong công tác hòa giải, đối nhân xử thế của mỗi thành viên trong cộng đồng; trong vận động nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần củng cố khối đoàn kết toàn dân, truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên mọi mặt của đời sống đến với đông đảo nhân dân.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao biên giới đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, dự án như: Chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a/NQ- CP của Chính phủ; Chương trình 135; các chính sách đặc thù, hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS theo Quyết định 2085/2013/QĐ-TTg và Quyết định 2086/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... Các chương trình, dự án thực sự đi vào lòng dân và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Đặng Đình Nhiêu, cho biết: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò NCUT trong đồng bào DTTS, qua quá trình hoạt động, chúng tôi nhận thấy cần phải thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình thời sự, chính trị, KT-XH trong, ngoài nước và của địa phương; tình hình âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá chính quyền để nâng cao nhận thức cho NCUT. Các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các huyện, thành phố cần thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS nói chung, chính sách đối với NCUT nói riêng. Tiếp tục quán triệt sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của NCUT trong sự nghiệp phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện chính sách đối với NCUT, sâu sát tình hình thực tế địa phương, nhân rộng các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định về chế độ, chính sách đối với NCUT; duy trì định kỳ tổ chức các đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm, để phổ biến, phát huy những cách làm hay trong công tác vận động, phát huy vai trò của NCUT.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp xã cần tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động đối với NCUT; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng vận động quần chúng; cung cấp thông tin, tình hình phát triển KT-XH, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho NCUT. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo điều kiện cho NCUT được tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương, góp phần vào phát triển chung của tỉnh; giải quyết tốt những vấn đề bức thiết của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với NCUT cần nắm vững quan điểm của Đảng về công tác dân vận, tích cực vận động đồng bào DTTS chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không tham gia các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; xóa bỏ các hủ tục... Vận động đồng bào ăn ở hợp vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh; giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục, bản sắc văn hóa truyền thống; cùng nhau thực hiện thật tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới và đô thị văn minh”. Gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục… Cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nhất là phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Riêng đối với chính sách hỗ trợ NCUT, mặc dù đã có nhưng chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế, UBND tỉnh đã đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động, đi lại, cấp đài Radio để NCUT thuận lợi trong việc tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Với nỗ lực chung của hệ thống chính trị, trong đó có vai trò của NCUT sẽ góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-20230, phấn đấu đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Bài, ảnh: LÊ HẢI

.