Nỗ lực để Cuộc điều tra nông nghiệp, nông thôn giữa kỳ và rà soát tổng đàn trâu, bò thành công

Thứ Tư, 01/07/2020, 23:09 (GMT+7)

BHG - Ngày 31.12.2019, Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 1659/QĐ-TCTK, về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp (NT,NN) giữa kỳ, thời điểm 1.7.2020. Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quyết định tiến hành điều tra NT,NN giữa kỳ thời điểm từ 1.7.2020 trên phạm vi 63 tỉnh, thành cùng với phương án điều tra do Tổng cục Thống kê ban hành.

 

Theo Quyết định số 1659/QĐ-TCTK, giao cho Cục trưởng Cục Thống kê các tỉnh, thành trực thuộc T.Ư chịu trách nhiệm triển khai cuộc điều tra tại địa phương theo Phương án điều tra và hướng dẫn của Tổ công tác của Trung ương. Cục trưởng Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư có trách nhiệm thành lập tổ công tác cấp tỉnh để giúp chỉ đạo điều tra ở địa phương. Tổ công tác cấp tỉnh do Phó cục trưởng phụ trách Thống kê nông nghiệp làm tổ trưởng; Trưởng Phòng Thống kê nông nghiệp làm tổ phó thường trực, các thành viên tổ công tác do Cục trưởng Thống kê các tỉnh, thành trực thuộc T.Ư quyết định. Tổ công tác cấp tỉnh chịu sự điều hành của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, thành trực thuộc T.Ư và chịu sự giám sát của Tổ công tác T.Ư.

Theo Phương án ban hành theo Quyết định số 1659/QĐ-TCTK, của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê, điều tra NN,NT giữa kỳ thời điểm từ 1.7.2020 nhằm thu thập thông tin về nông thôn và sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản nhằm đáp ứng 3 mục đích, gồm: Thứ nhất, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia; phân tích và dự báo về tình hình phát triển NT,NN trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Thứ hai, đáp ứng thông tin phục vụ đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển NT,NN, giai đoạn 2016 – 2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực NT,NN Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế. Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về NT,NN và các yêu cầu thống kê khác.

 

Điều tra NT,NN giữa kỳ 2020 sử dụng phiếu điều tra điện tử thay cho phiếu giấy truyền thống. Phương án cũng đặt ra yêu cầu đối với Cuộc điều tra là phải thực hiện đúng theo Phương án của Tổng cục Thống kê đề ra; bảo mật các thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê. Thông tin từ kết quả điều tra phải đảm bảo đầy đủ theo phạm vi, nội dung của phương án, đảm bảo chính xác, kịp thời và phản ánh sát thực tế. Triển khai điều tra đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Cuộc điều tra thực hiện trên phạm vi 63 tỉnh, thành trực thuộc T.Ư đối với các hộ mẫu có hoạt động sản xuất nông nghiệp, toàn bộ trang trại và UBND xã. Đối tượng điêu tra là: Lao động của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp và trang trại; điều kiện sản xuất của hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp; điều kiện và kết quả sản xuất của trang trại; kết cấu hạ tầng KT – XH nông thôn; điều kiện sống của cư dân nông thôn. Đơn vị điều tra là các hộ có hoạt động sản xuất nông nghiệp; trang trại; UBND xã.

Cũng theo Phương án điều tra được Tổng cục Thống kê đưa ra, cuộc điều tra sẽ tập trung vào 3 nhóm thông tin lớn là: Thứ nhất là thông tin thực trạng sản xuất nông nghiệp; thứ hai là thông tin về nông thôn; thứ ba là thông tin về cư dân nông thôn.

Thời điểm điều tra bắt đầu từ 0h, ngày 1.7.2020. Thời gian thu thập thông tin tối đa 20 ngày, bắt đầu từ mùng 1.7.2020 và kết thúc ngày 20.7.2020. Cuộc điều tra lần này được thực hiện theo 2 phương pháp thu thập thông tin là phỏng vấn trực tiếp và tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Cuộc điều tra.

Theo đồng chí Vũ Văn Hồng, Cục trưởng Cục Thống kê Hà Giang, để triển khai tốt cuộc điều tra, thời gian qua Cục Thống kê tỉnh đã thành lập Tổ công tác cấp tỉnh với các thành viên là cán bộ của Cục Thống kê và Sở NN&PTNT. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Cuộc điều tra và tập huấn điều tra, công tác tuyên truyền đã được ngành Thống kê phối hợp triển khai tốt, sẵn sàng bước vào Cuộc điều tra từ ngày 1.7.2020 và nỗ lực để đạt kết quả cao nhất theo kế hoạch đã đề ra nhằm thu thập các thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ cho việc đánh giá tình hình phát triển NT,NN, làm cơ sở phục vụ cho các nhiệm vụ phát triển KT – XH, điều chỉnh các nhiệm vụ phát triển của tỉnh và cả nước trong thời gian tới.

Song song với điều tra giữa kỳ NT,NN, thực hiện thông báo kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về lĩnh vực phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2020. Cục Thống kê tỉnh xây dựng kế hoạch rà soát thống kê tổng đàn trâu, bò thời điểm 1.7.2020. Cuộc rà soát nhằm thu thập các thông tin cơ bản về số lượng trâu, bò hiện có tại thời điểm 1.7.2020; tình hình biến động trong 6 tháng đầu năm của tổng đàn của các thành phần kinh tế trên địa bàn thôn, bản, tổ dân phố của từng xã, phường, thị trấn có chăn nuôi trâu, bò phục vụ tính toán các chỉ tiêu thống kê quan trọng của tỉnh và từng địa phương; đáp ứng yêu cầu quản lý, lập kế hoạch, quy hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh triển khai Đề án nửa triệu con gia súc và đảm bảo tỷ trọng chăn nuôi theo kế hoạch.

Để đảm bảo Cuộc điều tra NT,NN giữa kỳ và rà soát, thống kê đàn trâu, bò của tỉnh thành công, ngoài sự nỗ lực của ngành Thống kê của tỉnh, sự hỗ trợ của Tổng cục Thống kê, rất cần sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh. Qua đó, để Cuộc điều tra được triển khai một cách hiệu quả, sát với đời sống thực tiễn, mang lại những thông tin giá trị phục vụ cho sự phát triển KT – XH của tỉnh nhà.

                                                                                  ĐT 

.