Ra mắt mô hình "Dòng họ Hờ gương mẫu, gia đình tích cực, bản làng bình yên"

Thứ Ba, 19/11/2019, 14:51 (GMT+7)

BHG - Ngày 18.11, tại thôn Ha Chế, UBND xã Sủng Trà (Mèo Vạc) tổ chức ra mắt mô hình “Dòng họ Hờ gương mẫu, gia đình tích cực, bản làng bình yên”.

Ra mắt các thành viên “Dòng họ Hờ gương mẫu, gia đình tích cực, bản làng bình yên”
Ra mắt các thành viên “Dòng họ Hờ gương mẫu, gia đình tích cực, bản làng bình yên”

Dòng họ Hờ thôn Ha Chế có 15 gia đình, việc thành lập mô hình nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp cùng nhau phát huy truyền thống của dòng tộc và các dòng họ khác trong thôn. Tuyên truyền, vận động thành viên trong dòng họ thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội gắn với phong trào, khuyến học, khuyến tài. Tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.  

Việc ra mắt mô hình dòng họ Hờ gương mẫu, gia đình tích cực, bản làng bình yên, nhằm xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Công an với Ủy ban MTTQ, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong xã; tạo động lực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. 

Tin, ảnh: Minh Đức

.