Cải cách hành chính ở Bắc Mê

Thứ Ba, 06/08/2019, 09:33 (GMT+7)

BHG - Bắt kịp xu thế chung và thực hiện nghị quyết, định hướng của tỉnh trong việc cải cách hành chính (CCHC); trong những năm qua, huyện Bắc Mê đã nỗ lực cải thiện chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và CCHC qua 6 nội dung chính: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Trong 6 tháng đầu năm, đối với cấp huyện tổng số thủ tục hành chính được tiếp nhận và giải quyết 847 hồ sơ; cấp xã 11.409 hồ sơ; hiện đại hóa hành chính về ứng dụng CNTT đã đạt mục tiêu 80% văn bản sử dụng dạng điện tử, 100% các dịch vụ công trực tuyến được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, đồng thời nâng tỷ lệ máy tính trên cán bộ, công chức đạt 94%; tiến hành áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết...

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện Bắc Mê.
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện Bắc Mê.

Đánh giá về công tác CCHC trên địa bàn huyện, đồng chí Củng Thị Mẩy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Công tác CCHC được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và được huyện chỉ đạo toàn diện, quyết liệt; các nội dung CCHC triển khai kịp thời, ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo điều hành. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị; việc giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dần đi vào nề nếp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được chuẩn hóa. Ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành góp phần đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, nâng cao chất lượng, giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp...”.

Tuy nhiên, bài toán về CCHC tại Bắc Mê vẫn còn gặp nhiều khó khăn với các nguyên nhân như: Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa xác định rõ nhiệm vụ cụ thể; chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai các nội dung CCHC; ứng dụng CNTT tại một số đơn vị còn hạn chế, đặc biệt tình trạng xử lý dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tình trạng hồ sơ tồn đọng, giải quyết quá hạn còn ở một số lĩnh vực và xã; việc xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ của cơ quan, đơn vị, quy chế phối hợp giữa các đơn vị chưa rõ nét... Bởi vậy chỉ số CCHC của huyện năm 2018 xếp hạng thứ 8/11 huyện, thành phố.

Nhằm cải thiện chỉ số ứng dụng CNTT và CCHC huyện đã đưa ra nhiều giải pháp trong việc tích cực tổ chức các đợt kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn, tiến hành kiểm tra 13 xã, thị trấn, 2 đơn vị sự nghiệp và 2 cơ quan chuyên môn; duy trì đường dây nóng bộ phận tiếp công dân, công khai số điện thoại của bộ phận tiếp công dân, tiếp thu và giải quyết kiến nghị của người dân khi đến liên hệ công việc về thái độ cũng như chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và pháp luật liên quan; tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho từng cán bộ, công chức, viên chức về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC theo hướng gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển KT - XH...

Bên cạnh đưa ra các giải pháp, huyện xác định những chỉ tiêu cụ thể cho năm tới: Phấn đấu đến năm 2020, chỉ số CCHC được nâng lên từ 1 đến 2 bậc trở lên so với năm 2018; hàng năm hoàn thành các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trên các lĩnh vực; thực hiện 100% kế hoạch tinh giản biên chế và chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định của Chính phủ; 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 70% số người được cấp chứng thư số sử dụng chữ ký số trong giải quyết công việc; 80% số văn bản của các cơ quan, đơn vị được phát hành dưới dạng điện tử và 100% Bộ phận cấp xã, cấp huyện giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng thời gian quy định, mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 95%...

Bài, ảnh: Hoàng Yến

.